Vakances nosaukums
Uzņēmums

Farmaceits - Aptiekas vadītājs

Ja vēlies uzzināt, ko nozīmē būt par Farmaceitu – Aptiekas vadītāju vienā no mūsdienu modernākajām aptiekām Latvijā - APOTHEKA – nāc un piesakies ēnot! Tev būs iespēja uzzināt gan par Farmaceita profesijas niansēm, gan par visas aptiekas ikdienas darba vadīšanas izaicinājumiem! Farmaceits ir viens no sabiedrībai viszināmākajiem veselības aprūpes speciālistiem, taču šodien farmaceita profesija nenozīmē tikai zināšanas par medikamentiem, to lietošanu un slimību simptomiem - nepieciešamās zināšanas ietver arī ievērojamas psihologa dotības, spēju pastāvīgi attīstīties un apgūt nozares jaunumus. Papildus svarīga ir uz klientu orientēta apkalpošanas kultūra un spēja individuāli izzināt aptiekas apmeklētāja vajadzības un piemeklēt labāko risinājumu. Nāc un uzzini to visu!

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Tirgus laukums 5, Preiļi

Nodaļas vadītāja

Nodaļas vadītāja organizēadministrē nodaļas darbu, kontrolē, ka tiek organizēts probācijas speciālistu un vecāko probācijas speciālistu darbs, kuri  Valsts probācijas dienestā organizē kriminālsoda - piespiedu darbs izpildi, uzrauga nosacīti notiesātās, pirmstermiņa no soda atbrīvotās, no kriminālatbildības atbrīvotās personas, veic probācijas uzraudzību, sastāda izvērtēšanas ziņojumus par personu, ko ir pieprasījis prokurors vai tiesnesis, organizē izlīguma procesus starp likumpārkāpēju un cietušo personu, vada probācijas programmas. 

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 1

Adrese: Talsu iela 2a, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301

Probācijas speciālists

Probācijas speciālsits Valsts probācijas dienestā organizē kriminālsoda - piespiedu darbs izpildi, uzrauga nosacīti notiesātās, pirmstermiņa no soda atbrīvotās, no kriminālatbildības atbrīvotās personas, veic probācijas uzraudzību, sastāda izvērtēšanas ziņojumus par personu, ko ir pieprasījis prokurors vai tiesnesis, organizē izlīguma procesus starp likumpārkāpēju un cietušo personu, vada probācijas programmas. 

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Talsu iela 2a, Preiļi, Preiļu novads

Vizuālā tēla stilists (Preiļi)

Vizuālā tēla stilists ir skaistumkopšanas speciālists, kurš veido klienta individuālo vizuālo tēlu, zīmē savu priekšlikumu skices, nosaka un veido klientu individuālo krāsu paleti, modelē un veido frizūras, grimē klienta ķermeni un seju, izpilda vizāžas elementus, veido auguma proporcijām atbilstošu tērpa skici un mulāžu, sadarbībā ar citu profesiju pārstāvjiem veido tēlus reklāmas klipiem, modes kolekciju šoviem, strādā kultūras un mākslas uzņēmumos, dekoratīvās kosmētikas un skaistuma kopšanas salonos.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: Sporta iela 1, Preiļi

Konditors (Preiļi)

Konditors veic pilna tehnoloģiskā cikla darbu izpildi konditorejas vai ēdināšanas  uzņēmumā un  organizē savu darbu - sagatavo atbilstošās izejvielas, gatavo un noformē dažādas sarežģītības konditorejas izstrādājumus un desertus, ievērojot receptūru un tehnoloģiskās kartes prasības.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: Sporta iela 1, Preiļi

Pavārs (Preiļi)

Pavārs gatavo un noformē dažādas sarežģītības ēdienus, ievērojot ēdienu gatavošanas tehnoloģiju, uzņēmuma paškontroles sistēmas prasības un racionālu visu resursu apriti, nodrošina ražošanas tehnoloģiskā aprīkojuma sagatavošanu un lietošanu darbā, izvērtē izejvielu, starpproduktu un gatavo ēdienu kvalitāti. Pavārs savas profesionālās kompetences ietvaros plāno un organizē darbu virtuvē, pārzin izejvielu kvalitāti, nodrošina to uzglabāšanu un veic to racionālu izmantošanu atbilstīgi uzņēmuma ēdienkartes sortimentam, pielietojot dažādus ēdienu gatavošanas tehnoloģiskos paņēmienus, pārzina un veido tehnoloģisko dokumentāciju, prasmīgi to pielieto ikdienas darbā nodrošinot galaprodukta nekaitīgumu, pieņem viesu pasūtījumus, organizē galdu klāšanu un koordinē pasūtījumu izpildi.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: Sporta iela 1, Preiļi

Jauniešu centra "ČETRI" vadītāja

Preiļu novada Jauniešu centra "ČETRI" vadītāja Santa Ancāne-Novikova.

Jauniešu centrs "ČETRI" darbojas kopš 2015.gada. Oficiālā atklāšana notika 2015.gada 11.septembrī. 

 Jauniešu centra mērķis:  

Atbalstīt un veicināt Preiļu novada jauniešu iniciatīvas, iesaistīt jauniešus savas dzīves kvalitātes veidošanā, kā arī veicināt jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē.  

Jauniešu centra uzdevumi:

1. nodrošināt jauniešiem lietderīga brīvā laika izmantošanas iespējas; 2. sekmēt jauniešiem nepieciešamo zināšanu un prasmju apgūšanu ārpus formālās un interešu izglītības, īstenojot dažādus neformālās izglītības pasākumus, projektus un programmas;3. radīt labvēlīgus apstākļus jauniešu intelektuālai un radošai attīstībai;4. nodrošināt nepieciešamo atbalstu jauniešu iniciatīvām;5.sekmēt jauniešu līdzdalību jaunatnes organizācijās, jauniešu iniciatīvu grupās un brīvprātīgajā darbā;6. nodrošināt piekļuvi jauniešu vajadzībām un interesēm atbilstošai informācijai;7. sekmēt sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu iekļaušanu vienaudžu vidū;8. sekmēt starpkultūru dialogu jauniešu mērķauditorijā;9. organizēt jauniešu individuālās un grupu konsultācijas, seminārus, lekcijas par jauniešiem aktuālām tēmām;10. veicināt sadarbību starp Centru un darbā ar jaunatni iesaistītajām personām vietējā, reģionālā, valsts un starptautiskā mērogā, informēt sabiedrību par Centra darbību;11. sekmēt novada jauniešu iesaistīšanos novada, reģiona, valsts un starptautiska mēroga pasākumos, projektos un programmās jaunatnes jomā. 

Centra vadītājs: nodrošina, vada un koordinē centra darbu.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Kārsavas iela 4, Preiļi

Jaunatnes lietu speciālists

Jaunatnes lietu speciālists - persona, kas plāno, veic un koordinē darbu ar jaunatni.

Sintija Ančeva - jaunatnes lietu speciāliste.

Jaunatnes lietu speciālists sadarbojas ar jaunatnes politikas īstenošanā iesaistītajām personām, izstrādā priekšlikumus jaunatnes politikas pilnveidei, īsteno un koordinē informatīvus un izglītojošus pasākumus, projektus un programmas jaunatnes politikas jomā, sekmē jauniešu pilsonisko audzināšanu, veicina jauniešu brīvprātīgo darbu un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, konsultē jauniešus jaunatnes politikas jomā, tajā skaitā par pasākumu, projektu un programmu izstrādi un īstenošanu, kā arī veicina jauniešu personības attīstību.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Kārsavas iela 4, Preiļi

Nodokļu (nodevu) administrators

Nodokļu (nodevu) administrators.

Nodokļu aprēķins, koordinēšana, iedzīvotāju informēšana, nodokļu iekasēšana.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 1

Adrese: Raiņa bulvāris 19

Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centra speciāliste

Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centra speciāliste Anna Bulmeistere. 

Koordinē pašvaldības dokumentācijas apriti, pieņem un konsultē apmeklētājus par viņiem interesējošiem jautājumiem. Strādā ar dokumentāciju, lietvedību, iekšējo dokumentu aprites informācijas tīklu.

Darbs ar cilvēkiem un papīriem.

:)

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Raiņa bulvāris 19

Grāmatvedības daļas vadītāja

Grāmatvedības daļas vadītāja/galvenā grāmatvede Skaidra Mukāne.

Grāmatvedis nodarbojas ar uzņēmuma finanšu darbības uzskaiti un pārraudzību. Izmantojot specializētas grāmatvedības datorprogrammas, grāmatvedis ievada datubāzēs uzņēmuma finanšu operācijas, iegrāmato (reģistrē) uzņēmuma dokumentus, piemēram, rēķinus, čekus, maksājumus, pavadzīmes.

Grāmatvedis sagatavo dažādas atskaites, piemēram, par PVN (pievienotās vērtības nodokli), par uzņēmuma darbinieku sociālā nodokļa maksājumiem, komandējumiem. Viņš aprēķina uzņēmuma darbinieku algas. Dažos uzņēmumos grāmatvedis veic visus uzņēmuma maksājumus, pārskaitījumus klientiem, bankām, finanšu iestādēm, pakalpojumu sniedzējiem. Grāmatvedis pārbauda, lai uz visiem uzņēmuma dokumentiem nepieciešamajās vietās būtu paraksti un datumi.

Grāmatveži arī kārto čekus, uzlīmējot tos uz lapām, uz kurām norādīts, no kurienes šis čeks, par ko summa maksāta un kurā datumā. Reizēm grāmatveži raksta arī preču pavadzīmes. Grāmatvedim ir pienākums sakārtot grāmatvedības dokumentus saskaņā ar valsts likuma prasībām, lai atbilstoši specializējusies trešā persona varētu tajos orientēties. Viņš reizumis piedalās uzņēmuma vadības rīkotās apspriedēs, kur stāsta par situāciju uzņēmuma grāmatvedībā, sniedz ieteikumus, atbalstot vai noraidot kādu vadības lēmumu finansiālu apsvērumu dēļ. Grāmatvedis var apmeklēt uzņēmuma apmaksātus vai Valsts ieņēmumu dienesta rīkotus kvalifikācijas paaugstināšanas kursus.

Lielos uzņēmumos parasti strādā vairāki grāmatveži, kas specializējas katrs savā jomā, piemēram, viens grāmatvedis iegrāmato saņemtos maksājumus, cits nodarbojas tikai ar pārskaitījumiem, trešais pievēršas avansa norēķinu veikšanai un uzskaitei vai algu aprēķiniem.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 1

Adrese: Raiņa bulvāris 19

Attīstības daļas vadītājs

Attīstības daļas vadītājs Elita Jermolajeva.

Vada attīstības daļas darbiniekus un koordinē pašvaldības projektu norisi.

Projektu vadītājs izstrādā projekta priekšlikumu, nosakot projekta mērķi (piemēram, izgatavot profesiju aprakstu katalogu profesionālās orientācijas mērķiem, izstrādāt un realizēt bērnu rotaļu laukuma projektu), projektam nepieciešamo laiku, atsevišķo posmu izpildes termiņus, izmaksas un iespējamos riskus. Viņš organizē projekta realizētāju grupu, nodrošina projektā iesaistīto sadarbību un projekta sekmīgu realizāciju. Nepieciešamības gadījumā viņš plāno projekta publicitāti. Pirms projekta uzsākšanas projektu vadītājs veic projekta finansiālo analīzi, lai noteiktu iespējamos ieguvumus vai zaudējumus no tā, kā arī analizē projekta riskus (izvērtē tā vājos posmus, kas varētu apdraudēt kādu projekta posmu vai visu projektu, piemēram, inflācijas (cenu kāpuma) dēļ vairs nevarēs iegādāties nepieciešamos materiālus par projektam atvēlētajiem finansu resursiem). Lai varētu uzsākt projekta īstenošanu, viņš organizē projekta komandu, nosakot projekta dalībnieku lomas un sistēmu, kā projektā iesaistītie savā starpā sazināsies. Projektu vadītājs sadala darba uzdevumus starp projektu komandas dalībniekiem, izstrādā pienākumu un atbildību shēmu (kam kas jādara un par ko kurš ir atbildīgs), kā arī nosaka, kāda būs projekta informācijas un dokumentu aprites kārtība (piemēram, informācija tiks nodota ar tālruņa, e-pasta, faksa palīdzību). Vadot projekta komandas dalībniekus, ļoti būtiska nozīme ir komandas dalībnieku savstarpējo attiecību veidošanai, kā arī dalībnieku karjeras plānošanai projektā. Kad projekts ir sācies, projektu vadītājs uzrauga tā īstenošanas gaitu, nosakot atskaites punktus kādas projekta sastāvdaļas veikšanas laikā (piemēram, katra mēneša 1. datumā tiek izvērtēts, cik no konkrētā darba jau paveikts, kas vēl būtu jādara) un organizē un vada regulāras darba grupas apspriedes, novērtē un analizē šīs sapulces, izvērtē sasniegtos rezultātus, radušās konfliktsituācijas. Gadījumā, ja tiek novērotas nobīdes no projekta izpildes plāna vai projektā ir nepieciešams ieviest izmaiņas, projektu vadītājs projektu pārplāno vai ievieš tajā ar izmaiņām saistītās darbības. Lai nodrošinātu to, ka projekts tiks īstenots laikā, iekļaujot plānotās darbības un nepārsniedzot izmaksas, projektu vadītājs sastāda dažādus projekta plānus (darbu izpildes, projekta gaitas un termiņu, personāla resursu, materiālo resursu, izmaksu, finanšu, kvalitātes), pēc kuriem viņš vadās visu projekta izpildes laiku. Svarīga loma projektu vadītājam ir projekta krīzes vai konfliktu situācijās, kurās viņš izstrādā pasākumus šo situāciju likvidēšanai un turpmākai vadībai. Nereti projektu vadītājs pats arī slēdz līgumus ar piegādātājiem un partneriem, vienojoties par izdevīgākajiem noteikumiem, materiālu vai darbu izpildes termiņiem, kvalitātes kritērijiem un iespējām. Projekta izpildes gaitā projektu vadītājs izstrādā projekta dokumentāciju – raksta projekta starpatskaites, gala atskaites, kā arī dokumentē un noformē ienākošos un izejošos dokumentus un vēstules.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 1

Adrese: Raiņa bulvāris 19

Projektu vadītājs, projektu koordinators

Projektu vadītājs izstrādā projekta priekšlikumu, nosakot projekta mērķi (piemēram, izgatavot profesiju aprakstu katalogu profesionālās orientācijas mērķiem, izstrādāt un realizēt bērnu rotaļu laukuma projektu), projektam nepieciešamo laiku, atsevišķo posmu izpildes termiņus, izmaksas un iespējamos riskus. Viņš organizē projekta realizētāju grupu, nodrošina projektā iesaistīto sadarbību un projekta sekmīgu realizāciju. Nepieciešamības gadījumā viņš plāno projekta publicitāti. Pirms projekta uzsākšanas projektu vadītājs veic projekta finansiālo analīzi, lai noteiktu iespējamos ieguvumus vai zaudējumus no tā, kā arī analizē projekta riskus (izvērtē tā vājos posmus, kas varētu apdraudēt kādu projekta posmu vai visu projektu, piemēram, inflācijas (cenu kāpuma) dēļ vairs nevarēs iegādāties nepieciešamos materiālus par projektam atvēlētajiem finansu resursiem). Lai varētu uzsākt projekta īstenošanu, viņš organizē projekta komandu, nosakot projekta dalībnieku lomas un sistēmu, kā projektā iesaistītie savā starpā sazināsies. Projektu vadītājs sadala darba uzdevumus starp projektu komandas dalībniekiem, izstrādā pienākumu un atbildību shēmu (kam kas jādara un par ko kurš ir atbildīgs), kā arī nosaka, kāda būs projekta informācijas un dokumentu aprites kārtība (piemēram, informācija tiks nodota ar tālruņa, e-pasta, faksa palīdzību). Vadot projekta komandas dalībniekus, ļoti būtiska nozīme ir komandas dalībnieku savstarpējo attiecību veidošanai, kā arī dalībnieku karjeras plānošanai projektā. Kad projekts ir sācies, projektu vadītājs uzrauga tā īstenošanas gaitu, nosakot atskaites punktus kādas projekta sastāvdaļas veikšanas laikā (piemēram, katra mēneša 1. datumā tiek izvērtēts, cik no konkrētā darba jau paveikts, kas vēl būtu jādara) un organizē un vada regulāras darba grupas apspriedes, novērtē un analizē šīs sapulces, izvērtē sasniegtos rezultātus, radušās konfliktsituācijas. Gadījumā, ja tiek novērotas nobīdes no projekta izpildes plāna vai projektā ir nepieciešams ieviest izmaiņas, projektu vadītājs projektu pārplāno vai ievieš tajā ar izmaiņām saistītās darbības. Lai nodrošinātu to, ka projekts tiks īstenots laikā, iekļaujot plānotās darbības un nepārsniedzot izmaksas, projektu vadītājs sastāda dažādus projekta plānus (darbu izpildes, projekta gaitas un termiņu, personāla resursu, materiālo resursu, izmaksu, finanšu, kvalitātes), pēc kuriem viņš vadās visu projekta izpildes laiku. Svarīga loma projektu vadītājam ir projekta krīzes vai konfliktu situācijās, kurās viņš izstrādā pasākumus šo situāciju likvidēšanai un turpmākai vadībai. Nereti projektu vadītājs pats arī slēdz līgumus ar piegādātājiem un partneriem, vienojoties par izdevīgākajiem noteikumiem, materiālu vai darbu izpildes termiņiem, kvalitātes kritērijiem un iespējām. Projekta izpildes gaitā projektu vadītājs izstrādā projekta dokumentāciju – raksta projekta starpatskaites, gala atskaites, kā arī dokumentē un noformē ienākošos un izejošos dokumentus un vēstules.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 3

Adrese: Raiņa bulvāris 19

Tehniskās daļas vadītājs

Tehniskās daļas vadītājs Jānis Skutelis. Tehniskās daļas speciālisti.

Tehniskās dokumentācijas veidošana un saskaņošana. Darbs ar darbu veicējiem, darba kontrole. Tehniskā uzraudzība. 

Tehnisko lietu koordinēšana pašvaldībā - transports, ceļi, remonti utt.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Raiņa bulvāris 19

Preiļu novada pašvaldības policija

Preiļu novada pašvaldības policija.

Pašvaldības policija ir apbruņota militarizēta pašvaldības institūcija, kuras pienākums ir aizsargāt personu dzīvību, veselību, tiesības un brīvības, īpašumu, sabiedrības un valsts intereses no noziedzīgiem un citiem prettiesiskiem apdraudējumiem.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: Raiņa bulvāris 24

Preiļu novada domes priekšsēdētāja

Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda

Biedrības „Savai skolai” valdes locekleBiedrības „Sabiedriskais centrs "Līči"” valdes priekšsēdētāja

Iedzīvotāju pieņemšana: otrdienās plkst. 14.00 - 17.00, Preiļu novada dome, Raiņa bulvāris 19, Preiļi, 2.stāvs, 30. kabinets   

E-pasts: maruta.plivda@preili.lv 

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: Raiņa bulvāris 19

Pašvaldības sekretāre

Pašvaldības sekretāre Liene Skutele.

Galvenie darba pienākumi:•    sagatavot domes sēžu darba kārtības projektus;•    protokolēt domes sēdes un tehniski noformēt domes sēžu protokolus;•    informēt deputātus par domes sēdēm un to darba kārtību;•    veikt komiteju un komisiju darba laika uzskaiti;•    sagatavot un izsniegt domes sēžu protokolu izrakstus un lēmumu norakstus;•    veikt visas likumā „Par pašvaldībām“ noteiktās darbības, kas saistītas ar domes sēdē pieņemto saistošo noteikumu stāšanos spēkā;•    administrēt domes priekšsēdētāja e-pastu;•    noformēt, izdrukāt un nodot parakstīšanai vadībai darbinieku sagatavotās nosūtāmās vēstules un pēc parakstīšanas nosūtīt attiecīgajam adresātam;•    uzglabāt domes sēžu lēmumu izrakstus;•    uzglabāt līdz nodošanai arhīvā domes sēžu, komitejas sēžu un komisiju sēžu protokolus.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 1

Adrese: Raiņa bulvāris 19

Grāmatvedis

Grāmatvedības daļa pašvaldībā. 

Grāmatvedis nodarbojas ar uzņēmuma finanšu darbības uzskaiti un pārraudzību. Izmantojot specializētas grāmatvedības datorprogrammas, grāmatvedis ievada datubāzēs uzņēmuma finanšu operācijas, iegrāmato (reģistrē) uzņēmuma dokumentus, piemēram, rēķinus, čekus, maksājumus, pavadzīmes.

Grāmatvedis sagatavo dažādas atskaites, piemēram, par PVN (pievienotās vērtības nodokli), par uzņēmuma darbinieku sociālā nodokļa maksājumiem, komandējumiem. Viņš aprēķina uzņēmuma darbinieku algas. Dažos uzņēmumos grāmatvedis veic visus uzņēmuma maksājumus, pārskaitījumus klientiem, bankām, finanšu iestādēm, pakalpojumu sniedzējiem. Grāmatvedis pārbauda, lai uz visiem uzņēmuma dokumentiem nepieciešamajās vietās būtu paraksti un datumi.

Grāmatveži arī kārto čekus, uzlīmējot tos uz lapām, uz kurām norādīts, no kurienes šis čeks, par ko summa maksāta un kurā datumā. Reizēm grāmatveži raksta arī preču pavadzīmes. Grāmatvedim ir pienākums sakārtot grāmatvedības dokumentus saskaņā ar valsts likuma prasībām, lai atbilstoši specializējusies trešā persona varētu tajos orientēties. Viņš reizumis piedalās uzņēmuma vadības rīkotās apspriedēs, kur stāsta par situāciju uzņēmuma grāmatvedībā, sniedz ieteikumus, atbalstot vai noraidot kādu vadības lēmumu finansiālu apsvērumu dēļ. Grāmatvedis var apmeklēt uzņēmuma apmaksātus vai Valsts ieņēmumu dienesta rīkotus kvalifikācijas paaugstināšanas kursus.

Lielos uzņēmumos parasti strādā vairāki grāmatveži, kas specializējas katrs savā jomā, piemēram, viens grāmatvedis iegrāmato saņemtos maksājumus, cits nodarbojas tikai ar pārskaitījumiem, trešais pievēršas avansa norēķinu veikšanai un uzskaitei vai algu aprēķiniem.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Raiņa bulvāris 19

Juridiskās daļas vadītājs, jurists

Juridiskās daļas vadītājs Aldis Džeriņš.

Juridiskā daļa.

Juristu (juriskonsultu) bieži vien dēvē par uzņēmuma seju, jo tieši šīs profesijas pārstāvis ir atbildīgs par uzņēmuma interešu pārstāvēšanu valsts varas orgānu, tiesībaizsargājošās un citās iestādēs. Viņa primārais pienākums ir aizsargāt uzņēmuma tiesiskās un, galvenais, likumīgās intereses, kontrolēt pareizu dokumentu sastādīšanu uzņēmumā, konsultēt sarežģītos tiesību jautājumos.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 1

Adrese: Raiņa bulvāris 19

Personāla speciālists

Personāla speciāliste Anita Kairāne.

Personāla atlases speciālists piesaista un atlasa uzņēmumam nepieciešamos darbiniekus. Sadarbojoties ar uzņēmuma nodaļu vadītājiem, personāla atlases speciālists noskaidro, kādas ir vakances, un izvēlas katras vakances aizpildīšanai piemērotāko kandidātu meklēšanas veidu (piemēram, sludinājumi uzņēmuma iekšienē, darba sludinājumi laikrakstos vai interneta portālos, sadarbība ar personāla atlases kompānijām, sludinājumu izvietošana mācību iestādēs, darbinieku pārvilināšana no citiem uzņēmumiem (headhunting)). Personāla atlases speciālists izveido un publicē darba sludinājumu saskaņā ar vakantā amata darba aprakstu – iekļauj sludinājumā amata aprakstu un pienākumus, prasības kandidātiem un ieguvumus, ko cilvēks saņemtu, piesakoties šim amatam. Pēc tam personāla atlases speciālists apkopo visus saņemtos pieteikumus (iesniegtos CV un pieteikuma vēstules), izvērtē kandidātu atbilstību vakancei un organizē atlases intervijas ar piemērotākajiem kandidātiem. 

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 1

Adrese: Raiņa bulvāris 19

Sabiedrisko attiecību speciālists

Sabiedrisko attiecību speciāliste Maija Paegle.

Sabiedrisko attiecību speciālists palīdz valsts un privātiem uzņēmumiem, un sabiedriskām organizācijām veidot un uzturēt pozitīvu uzņēmuma/organizācijas publisko tēlu. Sabiedrisko attiecību speciālists izstrādā un īsteno rīcības programmas, kurās paredzēta uzņēmuma vadītāju tikšanās ar sabiedrības pārstāvjiem – viņš norunā un organizē šīs tikšanās, palīdz izstrādāt kompānijas amatpersonu runas dažādiem pasākumiem. Sabiedrisko attiecību speciālists bieži pārstāv savus darba devējus sabiedriskos projektos vai sarunās ar masu medijiem, plāno dažādas (arī preses) konferences, kā arī piedalās uzņēmuma labdarības vai sponsorēšanas pasākumu organizēšanā un to atspoguļošanā, piemēram, presē vai TV. Sadarbojoties ar masu medijiem, viņš gatavo informāciju un preses relīzes, tajās pozitīvi atspoguļojot uzņēmuma viedokli un koptēlu. Sabiedrisko attiecību speciālista ikdienas darbā ietilpst runu sagatavošana un nolasīšana, piedalīšanās sanāksmēs un sabiedrisku pasākumu apmeklēšana, kā arī informācijas atjaunošana uzņēmuma mājas lapā. Viņš piedalās arī uzņēmuma vizuālā tēla izveidē vai mainīšanā, organizējot uzņēmuma prezentācijas materiālu, reklāmas izstrādi, piemēram, vizītkartes, bukletus, suvenīrus ar uzņēmuma simboliku, plakātus. Sabiedrisko attiecību speciālists izstrādā komunikāciju plānu dažādu krīžu situāciju risināšanai, kas saistītas ar uzņēmuma pozitīva tēla saglabāšanu. Viņš nepieļauj tās saasināšanos, ko šādās situācijās varētu izraisīt kļūdaina un neefektīva atbildīgo personu saskarsme ar medijiem, uzņēmuma darbiniekiem vai sadarbības partneriem. Izstrādājot reaģēšanas plānu, sabiedrisko attiecību speciālists ņem vērā visus iespējamos jautājumus, kas varētu rasties krīzes brīdī. Piemēram, ja pārtikas ražotāja produkts, stāvot veikala plauktos, ir sabojājies, sabiedrisko attiecību speciālistam jābūt gatavam atbildēt uz žurnālistu jautājumiem, kāpēc tas tā noticis un vai, piemēram, visi konkrētā ražotāja produkti būs veci. Jautājumi var rasties visdažādākie, tāpēc viņam vienmēr jābūt gatavam uz tiem atbildēt tā, lai neciestu nedz pircējs, nedz ražotāja zīmols. Sabiedrisko attiecību speciālists veido arī uzņēmuma iekšējās komunikācijas attiecības. Viņa pienākumos var ietilpt uzņēmuma avīzes veidošana, kopīgu formālu un neformālu pasākumu organizēšana (piemēram, sporta spēles, jubilejas). Viņš nodrošina informācijas apriti starp vadību un darbiniekiem, kopā ar kvalitātes vadītāju un/vai personāla vadītāju gādā, lai darbinieki būtu informēti par visu uzņēmumā notiekošo.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 1

Adrese: Raiņa bulvāris 19

Preiļu novada domes izpilddirektors

Preiļu novada domes izpilddirektors Vladimirs Ivanovs.

Pienākumi:

Uzturēt komunikāciju ar Preiļu novada pašvaldības iestādēm un nodaļām, veicināt un sekmēt tās darbību. Plānot, konsultēt, vadīt un koordinēt Preiļu novada pašvaldības saimniecisko darbību. Nodrošināt un sekmēt kvalitatīvas un efektīvas informācijas sniegšanu Novada domei un oficiālām iestādēm par Preiļu novada pašvaldības darbību. Organizēt novada teritorijas attīstības programmas projekta, teritorijas plānojuma, publiskā pārskata un budžeta projekta izstrādi un iesniedz tos apstiprināšanai domei; u.c.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 1

Adrese: Raiņa bulvāris 19

Nekustamā īpašuma daļas vadītājs

Nekustamā īpašuma daļas vadītājs.

Nekustamā īpašuma speciālists nodarbojas ar nekustamo īpašumu (zemes, ēku) pirkšanu un pārdošanu, iznomāšanu, kā arī ar izsoļu organizēšanu un citiem ar nekustamo īpašumu saistītiem pašvaldības darījumiem.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 1

Adrese: Raiņa bulvāris 19

Darba aizsardzības speciālists

Darba aizsardzības speciālists darbā: - veido darba aizsardzības sistēmu un rūpējas par tās uzturēšanu uzņēmumā (piemēram, uzrauga, lai būtu izgatavoti evakuācijas plāni, izvietotas drošības zīmes, ugunsdrošības aparāti utt.); - organizē darba vides iekšējo uzraudzību; - regulāri pārbauda darba vietas, vai tās atbilst normatīvajiem dokumentiem, piemēram, vērtē, kāds tajās ir apgaismojums, troksnis, vibrācija u.c.; - veic drošības pārbaudes un uzrauga, lai ugunsdrošība, ķīmisko vielu un ķīmisko produktu drošība, bīstamo iekārtu drošība uzņēmumā atbilstu valstī noteiktajām drošības prasībām; novērtē darba vides riskus un nosaka pasākumus, kā šos riskus samazināt vai novērst; - nosaka noteikumus drošai darbu veikšanai, organizē un apmāca darbiniekus darba aizsardzībā, tostarp, kā rīkoties ārkārtas situācijās (ugunsgrēkā, nelaimes gadījumā); ja noticis nelaimes gadījums, izmeklē to; - organizē darbinieku obligātās medicīniskās veselības pārbaudes; rūpējas, lai darba vietā būtu medicīniskie materiāli, ar ko sniegt pirmo palīdzību nelaimes gadījumā cietušajiem; - nosaka un izvēlas individuālos aizsardzības līdzekļus (piemēram, darba apģērbu, ādas tīrīšanas un aizsardzības līdzekļus), kā arī drošības zīmes un plakātus; - sakārto un uztur darba aizsardzības dokumentus (bīstamo iekārtu dokumentāciju, speciālistu apliecības, darba aizsardzības instruktāžas žurnālus u.c.) atbilstoši noteiktajām prasībām valstī.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 1

Adrese: Raiņa bulvāris 19

Uzņēmējdarbības konsultante.

Preiļu novada Uzņēmējdarbības centrs

Preiļu novada Uzņēmējdarbības centrs (turpmāk PNUC)  ir Preiļu novada domes izveidota Attīstības daļas sastāvdaļa.

PNUC darbības mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības attīstību un jaunu uzņēmumu veidošanos Preiļu novadā, veicinot inovatīvu ar paaugstinātu pievienoto vērtību produktu un pakalpojumu izveidi.

PNUC uzdevumi:

materiāli tehniskās bāzes nodrošināšana; juridiskās adreses nodrošināšana jaunajiem uzņēmējiem; atbalsta pakalpojumu (konsultācijas par Eiropas Savienības fondu un Latvijas Hipotēku un zemes bankas programmu pieejamību, apmācības, mārketinga aktivitātes u.c.) nodrošināšana; konsultatīvs atbalsts piemērotu industriālo zonu atrašanā potenciāliem investoriem un uzņēmējiem; inovācijas veicināšana; pieredzes apmaiņas organizēšana.

PNUC  mērķauditorija: jaunieši – skolēni, studenti, augstskolu beidzēji;potenciālie un esošie uzņēmēji (mikrouzņēmumi, mazie un vidējie uzņēmumi, lielie uzņēmumi);potenciālie investori;vispārējo un profesionālo izglītības iestāžu ekonomikas pasniedzēji;iedzīvotāji, kurus interesē uzņēmējdarbības uzsākšana;pašvaldību speciālisti u.c.

Kontaktinformācija:

Uzņēmējdarbības konsultante Ineta LiepnieceMob.26636243e-pasta adrese:  ineta.liepniece@preili.lvKooperatīva iela 6, (3.stāvs), Preiļi

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Kooperatīva iela 6, Preiļi

Kultūras centra vadītājs

Kultūras centra vadītājs Guntis Skrimblis.

-Centra vadītājs ir struktūrvienības Preiļu kultūras nams vadītājs

- Organizēt Centra darbu un atbildēt par Centra darbību kopumā.

- Organizēt un koordinēt struktūrvienību savstarpējo sadarbību, apstiprināt Centra struktūrvienību nolikumus, noteikt to darba virzienus un uzdevumus.

- Izstrādāt un iesniegt Domei Centra darbības un attīstības plānu nākamajiem četriem gadiem, perspektīvo plānu nākamajam gadam, kā arī kalendāros mēneša darba plānus, Domes noteiktajā termiņā

- Izstrādāt un iesniegt Domē Centra budžeta projektu.

- Bez īpaša pilnvarojuma pārstāvēt Centru un tā vārdā slēgt līgumus ar juridiskām un fiziskām personām.

- Pieņemt darbā un atbrīvot no darba Centra darbiniekus saskaņā ar LR normatīvo aktu prasībām.

- Dot rīkojumus Centra amatpersonām un darbiniekiem.

- Apstiprināt Centra iekšējās kārtības u.c. noteikumus.

- Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā rīkoties ar Centra materiālajām vērtībām un finansu līdzekļiem. - Pilnvarot amatpersonas u darbiniekus pārstāvēt Centru valsts un pārvaldes institūcijās, uzņēmumos un organizācijās, kā arī privātajos uzņēmumos.

- Atbilstoši pieprasījumam sniegt pārskatus u atskaites par Centra darbu Domei.

- Organizēt Domes lēmumu un rīkojumu izpildi.

- Izveidot darboties spējīgu un saliedētu kultūras darbinieku komandu. 

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Raiņa bulvāris 28

kultūras metodiķis, kultūras pasākumu organizators

Organizēt un vadīt kultūras darbu novadā.

Organizēt un koordinēt novada pašvaldības iestāžu, Valsts institūciju, dažādu organizāciju, struktūrvienību savstarpējo sadarbību kultūras jomā.

Aktivizēt, padarīt atraktīvu un interesantu kultūras dzīvi Preiļu novadā.

Veidot un nostiprināt Preiļu novada tradīcijas, organizēt valstī atpazīstamus ar Preiļu novadu saistītus pasākumus.

Sadarboties ar citu pilsētu, novadu tautas mākslas kolektīviem un kultūras iestādēm.

Sadarbībā ar Domi un tās komitejām un komisijām veidot Centra budžetu, kā arī risināt visus ar kultūras dzīvi saistītos jautājumus.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Raiņa bulvāris 28

Domes priekšsēdētāja vietnieks

Preiļu novada priekšsēdētājas vietnieks Juris Želvis.

juris.zelvis@preili.lvApmeklētājus pieņemtrešdienās plkst. 14.00 - 17.00(novada domes 32. kabinetā)

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Mājas lapas satura redaktore

Jolanta Upeniece

Mājaslapas administrators veido mājaslapas struktūru, nosaka, kādas nodaļas un apakšnodaļas būs tajā atrodamas, seko līdzi visiem procesiem mājaslapā un rūpējas, lai tās lietotāji varētu viegli atrast vēlamo informāciju. Lai būtu saprotams, kurš un kādas pārmaiņas mājaslapā drīkst veikt, tās administrators administrē lapas lietotājus – veido viņu kontus, nosaka, ar kuriem apgabaliem konkrētais lietotājs var strādāt, vai viņš ir tiesīgs informāciju tikai ievadīt vai arī to publicēt. 

Pēc vajadzības pilda arī sabiedrisko attiecību speciālista pienākumus.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 1

Adrese: Raiņa bulvāris 19

Noformēšanas māksliniece

Noformēšanas māksliniekces pamatpienākumi :

veidot vizuālo māksliniecisko noformējumu Preiļu pilsētā un domes telpās, kā arī pasākumu norises vietās, veikt reklāmas materiālu izstrādi, maketēšanu un sagatavošanu.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Raiņa bulvāris 19

Transporta daļas vadītājs

Transporta daļas vadītājs - Ilmārs Ivdris.

Koordinē un vada transporta daļas darbu. 

Koordinē transporta vienību tehnisko stāvokli, koordinē transporta grafiku un šoferu darbu.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 1

Adrese: Raiņa bulv.19

Autobusa vadītājs

Lietot darba pienākumu pildīšanai nodoto transportlīdzekli atbilstoši tā nozīmei.

Veikt skolēnu pārvadāšanu atbilstoši apstiprinātam grafikam.

Veikt precīzu transportlīdzekļa maršrutu, nobraukuma kilometru, degvielas patēriņa daudzuma un pakalpojuma saņēmēja uzskaiti un atspoguļošanu transportlīdzekļa ceļazīmē.

Ievērot ceļu satiksmes, darba drošības un citus saistošos noteikumus.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: Raiņa bulvāris 19

Speciālists mājokļu jautājumos

Koordinē pašvaldības dzīvokļus, kā arī sociālos dzīvokļus. Veic saziņu ar to iemītniekiem. 

Seko mājokļu fonda izmaiņām novadā un pilsētā. 

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 1

Adrese: Raiņa bulvāris 19

Finanšu analītiķis, ekonomists

Preiļu novada domes finanšu analītiķes:

Broņislava Savicka

Jolanta Gžibovska

Koordinē finanšu plūsmu pašvaldības administrācijā un novada iestādēs. Plāno, koriģē un veido pašvaldības budžetu. Seko finanšu lietderīgai un plānveidīgai izmantošanai.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 1

Adrese: Raiņa bulvāris 19

Labklājības pārvaldes Dienas centra vadītājs

Preiļu novada Labklājības pārvaldesDienas centrs

Dienas centra mērķis ir nodrošināt dienas laikā sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, sociālo prasmju attīstību, izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas mērķauditorijām, kuras apmeklē Dienas centru.

Dienas centru var apmeklēt sekojošas mērķauditorijas:

Pirmspensijas vecuma personas; Pensijas vecuma personas Māmiņas ar bērniem Personas ar funkcionāliem traucējumiem; No psihoaktīvām vielām atkarīgās personas; Trūcīgās un maznodrošinātās personas; Un citas sociāli mazaizsargātās mērķgrupas.

Dienas centrā ir iespēja uzturēties jauniešiem ar īpašām vajadzībām no plkst. 8:00 līdz 17:00.

Jaunieši ar īpašām vajadzībām audzē stādus, gatavo dažādus ēdienus, kā arī pilnveidojas radoši.

Dienas centrs apmeklētājus pieņem katru dienu no plkst. 14:00 līdz 17:00, šajā laikā kāda no mērķauditorijām darbojas radoši.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Preiļu ugunsdzēsējs glābējs

Būs iespēja uzzināt, kā kļūt par ugunsdzēsēju glābēju, kādi ir ugunsdzēsēja glābēja pienākumi, kādu tehniku un aprīkojumu izmanto ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbu veikšanai. Piesakoties norādi, ka vēlies ēnot tieši Preiļu ugunsdzēsēju glābēju.

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 2

Adrese: Aglonas ielā 20, LV-5301

Valdes priekšsēdētājs

           

Valdes priekšsēdētāja pienākumi:

 vadīt un plānot sabiedrības darbu kopumā;

  organizēt un kontrolēt sabiedrībai noteikto funkciju izpildi;

  savu pilnvaru ietvaros pārstāvēt sabiedrības intereses darījumos ar citām iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem, ieskaitot valsts varas institūcijas;

noteikt sabiedrības ekonomiskās un tehniskās attīstības rādītājus;

kontrolēt sabiedrības izdevumus, nodrošināt materiāltehnisko un citu resursu apgādes plānošanu un to racionālu izmantošanu;

analizēt un novērtēt sabiedrības darbību, tās rezultātus un ziņot par tiem dalībnieku sapulcei;

organizēt valdes darbu, sagatavot lēmumu projektus izskatīšanai valdes sēdēs un nodrošināt valdes lēmumu izpildi;

organizēt un kontrolēt dalībnieku sapulces lēmumu un rīkojumu izpildi;

organizēt sabiedrības operatīvo, grāmatvedības, statistisko uzskaiti un pārskatus par sabiedrības darbību;

vadīt sabiedrības administrācijas darbu un būt darba devējam tās darbiniekiem;

Minimālais vecums: 17

Vietu skaits: 1

Adrese: Raiņa Bulvāris 13

Sabiedrisko attiecību un mārketinga speciālists

Amata galvenie pienākumi:

1.      Plānot, vadīt un koordinēt uzņēmuma darbību iekšējās un ārējās komunikācijas, reklāmas un sabiedrisko attiecību jautājumos.

2.      Izstrādāt, prezentēt un atbildēt par uzņēmuma mārketinga plāna izpildi.

3.      Nodrošināt un koordinēt mārketinga aktivitātes uzņēmumā.

4.      Izstrādāt uzņēmuma sniegto pakalpojumu mārketinga plānus, organizēt pakalpojumu virzību.

5.      Analizēt ar mārketinga aktivitāšu palīdzību sniegtos rezultātus.

6.      Nodrošināt un pilnveidot saturu un papildināt ar aktuālo informāciju uzņēmuma mājas lapu.

7.      Sadarboties ar masu saziņas līdzekļiem, informācijas dienestiem, sagatavojot un sniedzot informāciju par aktualitātēm uzņēmumā.

8.      Veidot pozitīvu uzņēmuma tēlu sabiedrībā.

9.      Vākt un analizēt par uzņēmumu publicētos materiālus, pēc vajadzības sniegt vai organizēt rakstveida atbildes uz publikācijām.

10.  Piedalīties bukletu, brošūru, gada pārskatu un citu informatīvo materiālu sagatavošanā, kontrolēt to atbilstību uzņēmuma mērķiem un mārketinga plānam.

11.  Nodrošināt SIA „Preiļu slimnīca” informatīvā izdevuma „Preiļu slimnīcas vēstis” sagatavošanu izdošanai (1x 3 mēnešos).

12.  Nodrošināt uzņēmuma reklāmas un  prezentācijas materiālu tehnisko sagatavošanu.

13.  Veikt sabiedriskās domas aptaujas un pētījumus par uzņēmumam svarīgiem jautājumiem.

14.  Piedalīties uzņēmuma struktūrvienību, personāla un darba grupu sanāksmju, pasākumu, rīkošanā un norisē.

15.  Piedalīties uzņēmuma pasākumu plānošanā un organizēšanā, nodrošināt to publicitāti.

16.  Sekot plašsaziņas līdzekļos atspoguļotajai informācijai par jautājumiem, kas attiecas uz uzņēmumu, regulāri informēt par to valdes priekšsēdētāju.

17.  Plānot, koordinēt un organizēt uzņēmuma reprezentācijas materiālu – dāvanu, suvenīru, pateicību, atzinību, apsveikumu un citu lietu izgatavošanu, iegādi un izplatīšanu.

18.  Konsultēt uzņēmuma darbiniekus sabiedrisko attiecību jautājumos. 

19.  Ievērot LR likumdošanas un normatīvo aktu prasības.

20.  Ievērot slimnīcā apstiprinātos norādījumus, noteikumus un kārtības.

21.  Veikt citus slimnīcas valdes priekšsēdētāja uzdevumus.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Adrese: Raiņa bulvāris 13

Ginekologs

Amata galvenie pienākumi:

1.       Nodrošināt savlaicīgu, pilnīgu slimnieku izmeklēšanu.

2.       Nodrošināt kabineta sanitāri-izglītojošo darbu.

3.       Organizēt racionālu kabineta darbu un tā nodrošināšanu ar nepieciešamo aprīkojumu (instrumentiem, aparatūru, medikamentiem, medicīnisko dokumentāciju).

4.       Veikt slimību agrīno diagnostiku, hronisko slimību  profilaksi.

5.       Stingri ievērot darba drošības un ugunsdrošības noteikumus.

6.       Informēt slimnīcas kolēģus par jaunākajiem sasniegumiem ginekoloģijā.

7.       Stingri ievērot individuālo higiēnu, iestādes higiēnas un pretepidēmiskā režīma plānu.

8.       Stingri ievērot citus slimnīcā apstiprinātos norādījumus un noteikumus.

9.       Savlaicīgi informēt vadību par visiem gadījumiem, kad konstatēti aparatūras un inventāra bojājumi, kā arī par darba drošības tehnikas pārkāpumiem.

10.     Nepārtraukti, regulāri un sistemātiski aizpildīt medicīnisko dokumentāciju saskaņā ar SIA “Preiļu slimnīca” un VM rīkojumiem un pastāvošo likumdošanu.

11.     Savā darbā ievērot LR likumdošanas prasības un regulāri sekot izmaiņām tajās.

12.  Ievērot dienesta un citas informācijas konfidencialitāti saskaņā ar VM rīkojumiem un pastāvošo likumdošanu.

13.  Izpildīt vienreizējus slimnīcas vadītāja uzdevumus.

14.  Sistemātiski paaugstināt savu profesionālo kvalifikāciju.

15.  Nepieciešamības gadījumā pirmās un neatliekamās palīdzības sniegšana.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 3

Adrese: Raiņa bulvāris 13

Galvenais ārsts un Pediatrs

Amata galvenie pienākumi:

1. Organizēt un kontrolēt visu slimnīcas struktūrvienību darbu, nodrošinot kvalitatīvu

    un savlaicīgu veselības pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem un citām personām, kurām tā ir nepieciešama.

2.     Organizēt, kontrolēt un vadīt racionālu medikamentu, materiālu un citu ārstniecisko līdzekļu           aprites kārtību slimnīcā.

3.     Kontrolēt medicīniskās dokumentācijas aizpildīšanas kārtību slimnīcas nodaļās un kabinetos.

4.     Organizēt konsultāciju sniegšanu un konsultatīvo darbu.

5.     Organizēt un nodrošināt precīzu un savlaicīgu slimnīcas statistikas uzskaiti.

6.      Izskatīt gan mutiskos, gan rakstiskos iesniegumus un priekšlikumus jautājumos par

medicīniskās palīdzības sniegšanu. Nepieciešamības gadījumā pēc savas iniciatīvas vai pēc

pieprasījuma informēt par to valdi vai tās priekšsēdētāju.

7.     Organizēt savas kompetences ietvaros sūdzību izskatīšanu jautājumos par slimnīcas vai tās

personāla profesionālo darbību. Nepieciešamības gadījumā pēc savas iniciatīvas vai pēc

pieprasījuma informēt valdi vai tās priekšsēdētāju par sūdzību izskatīšanas rezultātiem.

8.     Nodrošināt  un kontrolēt DNL uzglabāšanu un to izrakstīšanas pamatotību, pareizību un

visa veida recepšu veidlapu uzglabāšanu.

9.     Nodrošināt  medicīniski profilaktisko apskašu organizāciju.

10.            Organizēt ārstu, vidējā medicīniskā personāla nosūtīšanu uz kvalifikācijas celšanas kursiem.

11.            Organizē un nodrošina ārstu klīnisko konferenču norisi  (ne retāk kā

reizi divos mēnešos).

12.            Organizēt, koordinēt  un kontrolēt slimnīcas struktūrvienību pasākumu plānu sastādīšanu

un šīs informācijas savlaicīgu izvietošanu uz slimnīcas galvenā ziņojumu stenda.

13.            Organizēt slimību profilakses darbu, progresīvu ārstniecības metožu ieviešanu un

pielietošanu, kā arī koordinēt NMP un katastrofu medicīnas darbu.

14.            Pārbaudīt slimnīcas darbinieku darba grafiku un kontrolēt to ievērošanu.

15.            Nodrošināt darba drošības un ugunsdrošības noteikumu ievērošanu slimnīcā.

16.            Glabāt dienesta un citas likumīgi aizsargājamas informācijas konfidencialitāti.

17.             Nodrošināt slimnīcas darba kārtības noteikumu ievērošanu, valdes lēmumu un

valdes priekšsēdētāja rīkojumu izpildi.

18.             Veikt citus slimnīcas valdes priekšsēdētāja uzdevumus.

19.             Paaugstināt savu profesionālo kvalifikāciju.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 1

Adrese: Raiņa bulvāris 13

Fizioterapeits

Amata galvenie pienākumi un uzdevumi:

1. Pacienta veselības un funkcionālā stāvokļa novērtēšana.

1.1. Veikt pacienta anamnēzes ievākšanu un sistemātisku datu apkopošanu par pacienta veselības stāvokli, to iespaidojošajiem faktoriem un attieksmi pret veselību.

1.2. Veikt pacienta elpošanas un sirds-asinsvadu sistēmu novērtēšanu.

1.3. Veikt pacienta statiskās pozas (piem. stājas un sēdus pozas) un funkcionālo aktivitāšu, jeb spējas veikt pozu maiņu un ikdienas aktivitātes, novērtēšanu (piem. apsēšanās uz krēsla, piecelšanās no tā, gaitas novērtēšanu).

1.4. Novērtēt locītavu osteokinemātiskās un artrokinemātiskās kustības.

1.5. Veikt pacienta muskuļu funkciju un līdzsvara novērtēšanu.

1.6. Veikt pacienta neiroloģisko izmeklēšanu (piem. ādas virspusējās un dziļās jušanas pārbaude, automātiskās reakcijas, primitīvie refleksi, cīpslu refleksi ).

1.7. Veikt kustību balsta sistēmas palpatoro izmeklēšanu.

1.8. Veikt konkrētā pacienta izmeklēšanā nepieciešamos speciālos testus (piem. locītavu aktīvās un pasīvās stabilitātes testus) un novērtēt pacienta funkcionālās spējas pēc speciālām skalām.

1.9. Novērtēt pacienta sociālo vidi.

1.10. Veikt pacienta funkcionālo novērtējumu pēc ICF (starptautiskās funkcionēšanas klasifikācijas).

2. Nodrošināt nepieciešamo ārstniecību pielietojot fizioterapijas tehnoloģijas.

2.1. Veikt pacienta pozicionēšanu, pozīciju maiņu, locītavu mobilitātes un stabilitātes uzlabošanu vai uzturēšanu, muskuļu funkciju un līdzsvara atjaunošanu vai uzturēšanu, stājas un gaitas korekciju vai uzturēšanu, ikdienas aktivitāšu treniņu.

2.2. Veikt elpošanas funkcijas trenēšanu (piem. pareiza elpošanas stereotipa treniņš, drenāžu izpilde, elpošanas funkcijas stimulēšana).

2.3. Veikt sirds-asinsvadu sistēmas trenēšanu (piem. vingrinājumi perifērās asinsrites uzlabošanai, fiziskās slodzes tolerances uzlabošanai, vingrinājumi relaksācijai).

2.4. Veikt nepieciešamo palīglīdzekļu izvēli un to pareizas lietošanas apmācību.

2.5. Pielietot mīksto audu tehnikas (piem. masāža, limfas atteces veicināšana).

2.6. Pielietot fizikālos un mehāniskos faktorus (piem. līdzstrāva, impulsu strāva, augstfrekvences strāva, elektriskais lauks, magnētiskais lauks, mehāniskā enerģija, aukstums un siltums, ūdens terapija).

2.7. Izmantot speciālās fizioterapijas metodes (piem. Bobata terapija, PNF).

2.8. Izmantot medicīniskās tehnoloģijas, kuras apstiprinātas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

2.9. Veikt sekundārās profilakses pasākumus.

2.10. Veikt mērķtiecīgu terapijas un profilakses plānošanu un plāna īstenošanu interdisciplināras rehabilitācijas komandas sastāvā (piem. informācijas par pacientu iegūšana ,terapijas plāna sagatavošana, terapijas procesa dokumentēšana, pacienta tālākas aprūpes organizēšana).

3.  Izglītojošā un profilaktiskā darba veikšana.

3.1. Veikt izglītojoši profilaktisko darbu (piem. konsultācijas par veselīga dzīves veida ievērošanu, konsultācijas par fiziskiem vingrinājumiem un sportu).

3.2. Veikt skaidrojošo darbu par veselību iespaidojošajiem negatīvajiem faktoriem (piem. sēdošs dzīves veids, nepareizas darba pozas).

3.3. Veikt konsultēšanu atsevišķa simptoma, saslimšanas vai nespējas gadījumos (piem. ieteikumi pacientam sevis aprūpēšanā, aizvietojošo funkciju izstrādāšanā bojājumu vai nespējas rezultātā radušos zudušo funkciju vietā).

3.4. Veikt ikdienas aktivitāšu pareizas veikšanas apmācību.

3.5. Konsultēt darba slodzes un režīma regulēšanā un darba vietas ergonomikā.

3.6. Veikt pacienta radiniekus izglītojošo darbu.

3.7. Veikt cita ārstējošā personāla konsultatīvi- izglītojošo darbu fizioterapijas jautājumos.

4. Profesionālās kvalifikācijas uzturēšana un paaugstināšana.

4.1. Pastāvīgi paaugstināt savu profesionālo kvalifikāciju:

4.1.1. piedaloties teorētiskajos un praktiskajos semināros un kursos, konferencēs, kongresos,

4.1.2. regulāri lasot jaunāko profesionālo literatūru un periodiskos izdevumus,

4.1.3. organizējot un vadot profesionāli izglītojošos pasākumus specialitātē.

4.2. Veikt zinātniski pētniecisko darbību.

Stingri ievērot darba drošības un ugunsdrošības noteikumus. Stingri ievērot higiēnas, aseptikas un antiseptikas noteikumus. Stingri ievērot citus slimnīcā apstiprinātos norādījumus un noteikumus. Kopā ar galveno māsu , speciālistiem analizēt kļūdu gadījumus. Pirmās un neatliekamās palīdzības sniegšana. Ievērot dienesta un citas informācijas konfidencialitāti. Saudzīgi izturēties pret darba devēja mantu. Savlaicīgi informēt vadību par visiem gadījumiem, kad konstatēti aparatūras un inventāra bojājumi, kā arī par darba drošības disciplīnas pārkāpumiem.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 4

Adrese: Raiņa bulvāris 13

Informācijas sistēmu administrators

Amata galvenie pienākumi:

1.         Darbs ar informācijas sistēmām „Ārsta birojs”, „PANDA”, “ASSISTENTIS Medicus”: datu analīze, datu ievades (t.sk. ambulatorā pacienta rēķintalonu) kontrole, kvotu plānošana un izpildes kontrole, atskaišu sagatavošana, datu ievade, lietotāju konsultēšana.

2.         Nodrošināt iestādes datorsistēmu un tīklu uzturēšanu tehniskā kārtībā, novērst bojājumus.

3.         Veikt iestādē esošo uzskaites darba sistēmu (Ārsta birojs, ASSISTENTIS Medicus, grāmatvedība) datoru uzturēšanu darba kārtībā un to nepieciešamās apkalpošanas organizēšanu.

4.         Uzstādīt un konfigurēt datortehniku, instalēt un konfigurēt programmatūru, uzlabot datortehnikas veiktspēju, izmantojot atjauninājumus.

5.         Sniegt tehnisko atbalstu lietotājiem.

6.         Veikt interneta pieslēguma vietu pieslēgšanu un uzturēšanu SIA „Preiļu slimnīca” darbinieku darbavietās.

7.         Veikt slimnīcas printeru un kopētāju uzturēšanas organizēšanu.

8.         Iekštīkla veidošana un uzturēšana.

9.         Nodrošināt informācijas aizsardzību un drošību.

10.     Veikt uzņēmuma krājumu, mazvērtīgā inventāra un ātri nolietojamo priekšmetu uzskaiti.

11.     Veikt mazvērtīgā inventāra, ātri nolietojamo priekšmetu un krājumu uzskaites inventarizāciju un tās dokumentāla noformēšana.

12.     Finanšu un analīzes daļas vadītāja uzdevumā savlaicīgi un kvalitatīvi sastādīt mēneša, ceturkšņa un gada atskaites, kā arī savlaicīgi un precīzi sastādīt vienreizējās statistiskās atskaites.

13.     Ievērot darba drošības un ugunsdrošības noteikumus.

14.     Stingri ievērot individuālo higiēnu, iestādes higiēnas un pret epidēmisko režīmu.

15.     Stingri ievērot citus slimnīcā apstiprinātos norādījumus un noteikumus.

16.     Ievērot dienesta un citas informācijas konfidencialitāti.

17.     Saudzīgi izturēties pret darba devēja mantu.

18.     Savlaicīgi informēt vadību par visiem gadījumiem, kad konstatēti aparatūras un inventāra bojājumi, kā arī par darba drošības disciplīnas pārkāpumiem.

19.     Nepieciešamības gadījumā veikt citus tiešā darba vadītāja, kā arī slimnīcas vadības vienreizējus uzdevumus, kas nav paredzēti darba pienākumos.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 1

Adrese: Raiņa bulvāris 13

Galvenais grāmatvedis

Amata galvenie pienākumi:

1.      Nodrošināt savlaicīgu gada, ceturkšņa, mēneša grāmatvedības pārskatu un atskaišu sastādīšanu, nodošanu VID, Statistikas pārvaldei, NVD, Valsts kasei.

2.      Organizēt koordinētu, racionālu un operatīvu finanšu un analīzes daļas darbu.

3.      Noteikt amata pienākumus finanšu un analīzes daļas darbiniekiem.

4.      Kontrolēt un organizēt kases darbu saskaņā ar kases instrukciju.

5.      Kontrolēt uzskaites dokumentācijas sakārtošanu un glabāšanu saskaņā ar lietu nomenklatūras prasībām.

6.      Ievērot kontu plānu.

7.      Nodrošināt grāmatvedības dokumentu apgrozības apraksta, kontu korespondences par galvenajām grāmatvedības operācijām sagatavošanu un iesniegšanu.

8.      Bezskaidras naudas norēķinu kontu apgrozījuma pa nedēļu, mēneša slēguma sagatavošana.

9.      Saimniecisko izdevumu sadalījuma pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem sagatavošana.

10.  Kreditoru uzskaite.

11.  Maksājumu uzdevumu sastādīšana.

12.  Ikmēneša virsgrāmatas sastādīšana.

13.  Reizi gadā nodrošināt gadskārtējo inventarizāciju.

14.  Veikt grāmatvedības uzskaiti saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem.

15.  Ievērot darba drošības un ugunsdrošības noteikumus.

15.Ievērot slimnīcā apstiprinātos norādījumus un noteikumus.

16.Nodrošināt informācijas drošību.

17.Ievērot dienesta un citas informācijas konfidencialitāti.

18.Veikt citus slimnīcas vadības uzdevumus.

19.Paaugstināt savu profesionālo kvalifikāciju.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Ekonomists

Pienākumi:

Finanšu plānošana, budžeta  sagatavošana un izpildes kontrole, ekonomisko aprēķinu un prognožu sagatavošana. 1 reizi ceturksnī informēt uzņēmuma valdi. Papildināt un aktualizēt uzņēmuma Maksas pakalpojumu cenrādi ne retāk kā 1 reizi gadā. Sagatavot tirgus izpētes piedāvājumus. Veikt ieņēmumu un izdevumu analīzi pa struktūrvienībām, pašizmaksas kalkulāciju.

1 reizi ceturksnī informēt uzņēmuma valdi.

Izstrādāt projektus finanšu līdzekļu piesaistei, nodrošināt projektu uzskaiti un projektu dokumentu precīzu un savlaicīgu noformēšanu. Sagatavot un iesniegt statistiskās atskaites un finansu informāciju VID, CSP, Valsts kasei, NVD. Izstrādāt un iesniegt priekšlikumus par uzņēmuma attīstību. Aizvietot un prombūtnes laikā (atvaļinājums, DNL u.c.)  pildīt ar kasi saistītos pienākumus. Aizvietot un prombūtnes laikā (atvaļinājums, DNL u.c.) veikt pavadzīmju, rēķinu ievadīšanu grāmatvedības programmā Grins un veikt maksājumu uzdevumu sastādīšanu. Pildīt citus tiešā darba vadītāja, kā arī uzņēmuma vadītāja apstiprinātos rīkojumus, noteikumus, kārtības. Pilnveidot  savu profesionālo kvalifikāciju. Strādāt ar biroja tehniku. Stingri ievērot darba drošības un ugunsdrošības noteikumus. Stingri ievērot individuālo higiēnu, iestādes higiēnas un pretepidēmiskā režīma plānu.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 1

Adrese: Raiņa bulvāris 13

Jurists

Amata galvenie pienākumi:

1.      Izstrādāt uzņēmuma normatīvos aktus un izskatīt cita tiesiska rakstura dokumentu atbilstību normatīvo aktu prasībām.

2.      Sagatavot un izvērtēt uzņēmuma sadarbības līgumus, civiltiesiskus līgumprojektus u.c.

3.      Sniegt nepieciešamo tiesisko informāciju un konsultēt uzņēmuma vadību, struktūrvienību vadītājus un administrācijas darbiniekus juridiskos jautājumos.

4.      Kārtot uzņēmuma tiesiskos jautājumus, iesniegt prasības un pārstāvēt uzņēmuma intereses tiesā un citās valsts, pašvaldību un sabiedriskās institūcijās.

5.      Sagatavot iepirkuma dokumentāciju un līgumu projektus atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.

6.      Veikt parādu piedziņu.

7.      Kontrolēt un rediģēt lēmumu, līgumu un citu dokumentu atbilstību LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

8.      Piedalīties uzņēmuma struktūrvienību, personāla un darba grupu sanāksmēs.

9.      Ievērot uzņēmumā apstiprinātos norādījumus, noteikumus un kārtības.

10.  Veikt citus uzņēmuma valdes priekšsēdētāja uzdevumus.

11.  Pastāvīgi paaugstināt profesionālo kvalifikāciju, apmeklējot apmācības kursus, konferences un seminārus.

12.  Piedalīties uzņēmuma aktivitātēs.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 1

Adrese: Raiņa bulvāris 13

Terapijas nodaļas vadītājs

Amata galvenie pienākumi:

1.         Organizēt nodaļas ārstu, kontrolēt nodaļas virsmāsas, vidējā un jaunākā medicīniskā personāla darbu.

2.         Kontrolēt un nodrošināt nodaļā ievietoto pacientu savlaicīgu ārstēšanas uzsākšanu un ārstēšanas gaitu.

3.         Konsultēt slimniekus citās slimnīcas nodaļās pēc vajadzības.

4.         Konsultēt nodaļas ārstus visos gadījumos ar neskaidru diagnozi.

5.         Konsultēt pacientus un informēt viņa piederīgos savas specialitātes ietvaros.

6.         Savā darbā ievērot LR likumdošanas prasības un regulāri sekot izmaiņām tajās.

7.         Ievērot savā darbā deontoloģijas, ārsta ētikas principus un citus profesionālās darbības priekšrakstus.

8.         Organizēt racionālu nodaļas darbu un tās nodrošināšanu ar nepieciešamo aprīkojumu (instrumentiem, aparatūru, medikamentiem, medicīnisko dokumentāciju).

9.         Kontrolēt un nodrošināt medicīniskās dokumentācijas nepārtrauktu, regulāru, sistemātisku un pareizu aizpildīšanu, saskaņā ar SIA “Preiļu slimnīca”, VM rīkojumiem un pastāvošo likumdošanu.

10.     Regulāri piedalīties slimnīcas administrācijas noteiktajās sapulcēs.

11.     Regulāri informēt slimnīcas administrāciju par nodaļā esošo pacientu ārstēšanas gaitu un problēmām, ja tādas ir.

12.     Kopā ar nodaļas darbiniekiem analizēt pieļautās kļūdas.

13.     Ievērot darba drošības un ugunsdrošības noteikumus.

14.     Nodrošināt, lai nodaļas darbinieki stingri ievērotu  darba drošības un ugunsdrošības noteikumus.

15.     Stingri ievērot individuālo higiēnu, iestādes higiēnas un pretepidēmisko režīmu, kā arī kontrolēt, kā tos ievēro nodaļas darbinieki.

16.     Stingri ievērot citus slimnīcā apstiprinātos norādījumus un noteikumus un nodrošināt to ievērošanu nodaļā.

17.     Savlaicīgi informēt vadību par visiem gadījumiem, kad konstatēti aparatūras un inventāra bojājumi, kā arī par darba drošības noteikumu pārkāpumiem.

18.     Izpildīt vienreizējus slimnīcas vadītāja uzdevumus.

19.     Sastādīt darba grafiku nodaļas ārstiem un kontrolēt tā izpildi.

20.     Sistemātiski paaugstināt savu profesionālo kvalifikāciju.

21.     Organizēt sev pakļauto nodaļas darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanu.

22.     Ievērot dienesta un citas informācijas konfidencialitāti, kontrolēt to ievērošanu nodaļā. 

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 1

Adrese: Raiņa bulvāris 13

Dienvidlatgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes vadītājs

LAD ir 9 reģionālās pārvaldes, katrā no tām strādā aptuveni 50 speciālisti. Pārvaldes atrodas dažādās Latvijas vietās, lai klienti visu nepieciešamo palīdzību lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un zivsaimniecībā saņemtu visā Latvijā pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai. 

Pārvaldes darbinieki ne tikai pieņem un izskata atbalsta pieteikumus, bet arī izmaksā dažādus atbalsta veidus, konsultē klientus un veic pārbaudes. Lai darbs pārvaldēs noritētu raiti un kvalitatīvi, pāvaldes vada zinoši un atbildīgi vadītāji, kas Jūs iepazīstinās ar savu darba ikdienu.

Minimālais vecums: 10

Vietu skaits: 4

Adrese: Preiļi, Mehanizatoru iela 2a

Preiļi 1: NMP dienesta brigāžu darbs

Ēnotājiem būs iespēja iepazīties ar NMP dienesta darba specifiku, darba iespējām NMP dienestā. Lai gan uz izsaukumiem līdzi nevarēs doties, bet ēnotājiem būs iespēja iekāpt operatīvajā medicīniskajā transportlīdzeklī, uzdot jautājumus NMP dienesta mediķiem par darba ikdienu un noskaidrot, kādu aprīkojumu izmanto mediķi, lai glābtu cilvēku dzīvības. Katram interesentam būs iespēja darboties ar manekenu, mācoties veikt atdzīvināšanas pasākumus cilvēka dzīvībai kritiskās situācijās.

Ēnošanas vieta - NMP dienesta Latgales reģionālā centra Preiļu brigāžu punkts, Preiļi, Raiņa bulvāris 13. (Tiks veidota viena grupa līdz 8 cilvēkiem)

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 4

Adrese: Preiļi, Raiņa bulvāris 13

Preiļi 2: NMP dienesta brigāžu darbs

Ēnotājiem būs iespēja iepazīties ar NMP dienesta darba specifiku, darba iespējām NMP dienestā. Lai gan uz izsaukumiem līdzi nevarēs doties, bet ēnotājiem būs iespēja iekāpt operatīvajā medicīniskajā transportlīdzeklī, uzdot jautājumus NMP dienesta mediķiem par darba ikdienu un noskaidrot, kādu aprīkojumu izmanto mediķi, lai glābtu cilvēku dzīvības. Katram interesentam būs iespēja darboties ar manekenu, mācoties veikt atdzīvināšanas pasākumus cilvēka dzīvībai kritiskās situācijās.

Ēnošanas vieta - NMP dienesta Latgales reģionālā centra Preiļu brigāžu punkts, Preiļi, Raiņa bulvāris 13. (Tiks veidota viena grupa līdz 8 cilvēkiem)

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 3

Adrese: Preiļi, Raiņa bulvāris 13

Bibliotekārs

Aicinām skolēnus Ēnu dienā iepazīt darbu Preiļu Galvenās bibliotēkas Klientu apkalpošanas centrā.

Atnāc un iepazīsti bibliotekārā darba specifiku! :)

Minimālais vecums: 10

Vietu skaits: 4

Adrese: Kārsavas iela 4, Preiļi