Ēnu diena
UZŅĒMUMA DATI
Ikšķiles novada pašvaldība
Peldu iela 22, Ikšķile, Ikšķiles nov., LV- 5052
PAR UZŅĒMUMU
Pašvaldības kompetencē ietilpst organizēt sava novada iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus, gādāt par iedzīvotāju izglītību, rūpēties par kultūru, nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību, sekmēt uzņēmējdarbību, izsniegt atļaujas un licences uzņēmējdarbībai, gādāt par sabiedrisko kārtību, veikt civilstāvokļa aktu reģistrāciju, kārtot aizbildnības, aizgādnības lietas.
NOZARE
Pašvaldība
PAPILDUS

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums
Ikšķiles novada pašvaldība

Ikšķiles novada domes priekšsēdētājs

Tikšanās mērķis būs nepiespiestā un draudzīgā gaisotnē iepazīstināt jauniešus ar pašvaldības darba specifiku.

Priekšsēdētājs nodrošina pašvaldībai uzticēto funkciju izpildes kontroli, piedalās komiteju un domes sēdēs.

Ikšķiles novada pašvaldība

Klientu apkalpošanas centra vadītāja

 

 

 

 

Ikšķiles novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs nodrošina pašvaldības pakalpojumu un vairāku valsts iestāžu pakalpojumu pieejamību. Klientu apkalpošanas centrā var pieteikt vairākus Valsts ieņēmumu dienesta un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumus, saņemt konsultācijas par valsts iestāžu e-pakalpojumiem un praktisku palīdzību darbā ar datoru un internetu. Te ir iespēja deklarēt dzīvesvietu, iesniegt dokumentus dažādu atļauju saņemšanai, iesniegt jebkurus pašvaldībai adresētus iesniegumus, kā arī veikt maksājumus par pašvaldības sniegtajiem maksas pakalpojumiem, nodokļiem un nodevām.

 

Ikšķiles novada pašvaldība

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Sabiedrisko attiecību speciālists apkopo informāciju par pašvaldības aktualitātēm, sadarbojas ar medijiem, veicina pozitīvu pašvaldības tēla un atpazīstamības veidošanu.

 

 

Ikšķiles novada pašvaldība

Ikšķiles novada pašvaldības izpilddirektors

Ikšķiles novada pašvaldībā Ēnu dienas mērķis būs nepiespiestā un draudzīgā gaisotnē iepazīstināt jauniešus ar pašvaldības darbu.

Izpilddirektors nodrošina pašvaldību funkciju izpildi, pārrauga pašvaldības struktūrvienību darbu.

Ikšķiles novada pašvaldība

Ikšķiles novada domes priekšsēdētāja vietnieks

Ikšķiles novada domes priekšsēdētāja vietnieks koordinē novada tautsaimniecības, attīstības un tūrisma jomas pakalpojumu pieejamību novada teritorijā, piedalās komiteju un domes sēdēs.

Ikšķiles novada pašvaldība

Ikšķiles novada domes priekšsēdētāja vietnieks

Ikšķiles novada domes priekšsēdētāja vietnieks koordinē novada sociālās, izglītības, sporta un jaunatnes jomas pakalpojumu pieejamību  novada teritorijā, piedalās komiteju un domes sēdēs.

Ikšķiles novada pašvaldība

Ikšķiles novada pašvaldības Izglītības, sporta un jaunatnes lietu pārvaldes vadītāja

Izglītības, sporta un jaunatnes lietu pārvaldes vadītāja pārrauga un koordinē izglītības, sporta un jaunatnes jomas darbību.

Ikšķiles novada pašvaldība

Ikšķiles novada pašvaldības jaunatnes darbinieks

 Jaunatnes darbinieks veic darbu ar jaunatni, īsteno un koordinē informatīvus un izglītojošus pasākumus, projektus un programmas jaunatnes politikas jomā, veicina jauniešu brīvprātīgo darbu un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē.

Ēnošanu piedāvā no plkst.12.00.

Ikšķiles novada pašvaldība

Veselības centra speciālists

Veselības un sociālo lietu pārvalde piedāvās skolēniem iepazīt sabiedrības veselības veicināšanas speciālista profesiju, rast priekšstatu par pārvaldes darba specifiku.