Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Tieslietu ministrija
Brīvības bulvāris 36
PAR UZŅĒMUMU
Tieslietu ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde tieslietu nozarēs. Ministrija ir tieši pakļauta tieslietu ministram.
NOZARE
Tieslietu iestāžu darbība

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Valsts sekretārs Mihails Papsujevičs

Valsts sekretārs ir Tieslietu ministrijas administratīvais vadītājs. Valsts sekretārs ir augstākais ierēdņa amats ministrijā.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: Brīvības bulvāris 36 (ieeja no Elizabetes ielas)

Tieslietu ministrs Jānis Bordāns

Tieslietu ministrs Jānis Bordāns ir Latvijas Republikas Ministru kabineta loceklis un Tieslietu ministrijas politiskais vadītājs.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: Brīvības bulvāris 36 (ieeja no Elizabetes ielas)

Valsts sekretāra vietniece tiesību politikas jautājumos Anda Smiltēna

Valsts sekretāra vietnieks tiesību politikas jautājumos nodrošina politikas plānošanu, izstrādi un koordināciju valststiesību, administratīvo tiesību, civiltiesību, komerctiesību, krimināltiesību un procesuālo tiesību, Eiropas Savienības tiesību, starptautisko privāto un publisko tiesību, administratīvo sodu, kriminālsodu sistēmas un to izpildes, ārējo normatīvo aktu kvalitātes un pieejamības, personas datu aizsardzības, informācijas atklātības, Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra un Patentu valdes vesto publisko reģistru, reliģisko lietu, nekustamā īpašuma valsts kadastra uzturēšanas, zemes reformas īstenošanas, mērniecības,  juridisko personu (izņemot kredītiestādes) un fizisko personu maksātnespējas, rūpnieciskā īpašuma jomā, kā arī Valsts valodas likuma ievērošanas pārraudzības jomā; nodrošina darbības uzraudzību padotības iestādēs; koordinē ministrijas izstrādāto tiesību aktu projektu izstrādi un virzību; nodrošina atzinumu sagatavošanu par citu valsts tiešās pārvaldes iestāžu izstrādātajiem tiesību aktu, attīstības plānošanas un informatīvo ziņojumu projektiem.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 1

Adrese: Brīvības bulvāris 36, LV-1536 (ieeja no Elizabetes ielas)

Starptautiskās sadarbības departamenta direktora vietnieks Ilvars Turkopuls

Departamenta darbības pamatuzdevums ir plānot un izstrādāt politiku tiesiskās sadarbības bērnu pārrobežu tiesību aizsardzības un tiesu sadarbības jomā, kā arī koordinēt un nodrošināt šo politiku īstenošanu; nodrošināt tiesiskās sadarbības īstenošanu tiesiskās sadarbības bērnu pārrobežu tiesību aizsardzības un tiesu sadarbības jomā; nodrošināt dalību un īstenot nepieciešamos pasākumus Eiropas tiesiskās sadarbības sistēmās un starptautiskajās institūcijās tiesiskās sadarbības jomā atbilstoši ministrijas kompetencei.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Brīvības bulvāris 36 (ieeja no Elizabetes iela ielas)

Ekskursijas