Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Tieslietu ministrija
Brīvības bulvāris 36
PAR UZŅĒMUMU
Tieslietu ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde tieslietu nozarēs. Ministrija ir tieši pakļauta tieslietu ministram.
NOZARE
Tieslietu iestāžu darbība

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere

Tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere ir Latvijas Republikas Ministru kabineta locekle un Tieslietu ministrijas politiskā vadītāja.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 4

Adrese: Brīvības bulvāris 36 (ieeja no Tērbatas ielas)

Tiesu sistēmas politikas departamenta juriste (ES fondu jautājumos)

Aicinām iepazīties ar Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta juristes (ES fondu jautājumos) Ērikas Vizlas darbu. 

Departamenta uzdevumi ir:

- plānot un izstrādāt politiku tiesu sistēmas, tiesu ekspertīzes, brīvo juridisko profesiju, alternatīvo strīdu risināšanas veidu, valsts kompensācijas cietušajiem, valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības un uzturlīdzekļu nodrošināšanas jomā, kā arī koordinēt šo politiku īstenošanu;

- nodrošināt ministrijas funkcijas rajona (pilsētu) tiesu, to zemesgrāmatu nodaļu un apgabaltiesu darba organizatoriskās vadības jomā u.c.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Adrese: Brīvības bulvāris 36, LV-1536 (ieeja no Tērbatas ielas)

Juridiskā departamenta Tiesvedības nodaļas jurists

Aicinām ēnot Tieslietu minsitrijas Juridiskā departamenta Tiesvedības nodaļas juristu Mārtiņu Sīli.

Departamenta pamatuzdevums ir nodrošināt administratīvā procesa īstenošanas uzraudzību ministrijā un tās padotībā esošajās iestādēs, ministrijas vai valsts ministrijas personā pārstāvību tiesvedības procesos, iesniegumu izskatīšanu par kaitējuma atlīdzināšanu saskaņā ar Kriminālprocesā un administratīvo pārkāpumu lietvedībā nodarītā kaitējuma atlīdzināšanas likumu, valsts vienotā jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmena organizāciju, ministrijas iekšējo tiesību aktu un publisko tiesību līgumu, starpresoru vienošanās u. tml. ministrijas tiesību aktu projektu tiesiskuma papildpārbaudi.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 4

Adrese: Brīvības bulvāris 36, LV-1536 (ieeja no Tērbatas ielas)

Tieslietu ministrijas Starptautiskās sadarbības departamenta direktora vietnieks

Aicinām iepazīties ar Tieslietu ministrijas Starptautiskās sadarbības departamenta direktora vietnieka Ilvara Turkopula darbu. 

Departamenta uzdevumi ir:

- plānot un izstrādāt politiku tiesiskās sadarbības bērnu pārrobežu tiesību aizsardzības un tiesu sadarbības jomā, kā arī koordinēt un nodrošināt šo politiku īstenošanu;

- nodrošināt tiesiskās sadarbības īstenošanu tiesiskās sadarbības bērnu pārrobežu tiesību aizsardzības un tiesu sadarbības jomā;

- nodrošināt dalību un īstenot nepieciešamos pasākumus Eiropas tiesiskās sadarbības sistēmās un starptautiskajās institūcijās tiesiskās sadarbības jomā atbilstoši ministrijas kompetencei.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 1

Adrese: Brīvības bulvāris 36, LV-1536 (ieeja no Tērbatas ielas)

Tieslietu ministrijas Starptautiskās sadarbības departamenta juriste

Aicinām iepazīties ar Tieslietu ministrijas Starptautiskās sadarbības departamenta juristes Līvas Upenas darbu. 

Departamenta uzdevumi ir:

- plānot un izstrādāt politiku tiesiskās sadarbības bērnu pārrobežu tiesību aizsardzības un tiesu sadarbības jomā, kā arī koordinēt un nodrošināt šo politiku īstenošanu;

- nodrošināt tiesiskās sadarbības īstenošanu tiesiskās sadarbības bērnu pārrobežu tiesību aizsardzības un tiesu sadarbības jomā;

- nodrošināt dalību un īstenot nepieciešamos pasākumus Eiropas tiesiskās sadarbības sistēmās un starptautiskajās institūcijās tiesiskās sadarbības jomā atbilstoši ministrijas kompetencei.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 4

Adrese: Brīvības bulvāris 36, LV-1536 (ieeja no Tērbatas ielas)

Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta juriste

Aicinām iepazīties ar Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta juristes Elīnas Frances-Bērziņas darbu. 

Departamenta uzdevumi ir:

- plānot un izstrādāt politiku tiesu sistēmas, tiesu ekspertīzes, brīvo juridisko profesiju, alternatīvo strīdu risināšanas veidu, valsts kompensācijas cietušajiem, valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības un uzturlīdzekļu nodrošināšanas jomā, kā arī koordinēt šo politiku īstenošanu;

- nodrošināt ministrijas funkcijas rajona (pilsētu) tiesu, to zemesgrāmatu nodaļu un apgabaltiesu darba organizatoriskās vadības jomā; 

- sniegt metodisku palīdzību bāriņtiesām Bāriņtiesu likumā noteiktās ministrijas kompetences ietvaros.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Brīvības bulvāris 36, LV-1536 (ieeja no Tērbatas ielas)

Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta vecākā juriste

Aicinām iepazīties ar Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta vecākās juristes amata pienākumiem.  Eiropas Savienības Tiesas departaments nodrošina Latvijas Republikas pārstāvību Eiropas Savienības Tiesā un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas tiesā, koordinē un kontrolē Eiropas Savienības tiesību pārņemšanu valsts pārvaldē, koordinē un kontrolēt Latvijas Republikas viedokļa sagatavošanu pirms pārkāpumu procedūras stadijā, kā arī veic citus būtiskus uzdevumus saistībā ar Eiropas Savienības Tiesas jautājumiem.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Brīvības bulvāris 36, LV-1536 (ieeja no Tērbatas ielas)

Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas uzraudzības departamenta vecākais jurists

Aicinām iepazīties ar Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas uzraudzības departamenta vecākā jurista amata pienākumiem. Tiesu sistēmas uzraudzības departamenta   pamatuzdevums ir izskatīt un analizēt iesniegumus par tiesnešu, zvērinātu tiesu izpildītāju un zvērinātu notāru un to palīgu, rajona (pilsētas) tiesu un apgabaltiesu, Tiesu administrācijas, Valsts tiesu ekspertīžu biroja, Juridiskās palīdzības administrācijas un Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas darbību, organizēt disciplinārlietu izskatīšanu par zvērinātu tiesu izpildītāju un zvērinātu notāru un to palīgu darbību, kā arī disciplinārlietu ierosināšanu par tiesnešu darbību un nodrošināt tiesu darba organizatoriskās pārbaudes.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 1

Adrese: Brīvības bulvāris 36, LV-1536 (ieeja no Tērbatas ielas)

Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas uzraudzības departamenta jurists

Aicinām iepazīties ar Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas uzraudzības departamenta jurista amata pienākumiem. Tiesu sistēmas uzraudzības departamenta   pamatuzdevums ir izskatīt un analizēt iesniegumus par tiesnešu, zvērinātu tiesu izpildītāju un zvērinātu notāru un to palīgu, rajona (pilsētas) tiesu un apgabaltiesu, Tiesu administrācijas, Valsts tiesu ekspertīžu biroja, Juridiskās palīdzības administrācijas un Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas darbību, organizēt disciplinārlietu izskatīšanu par zvērinātu tiesu izpildītāju un zvērinātu notāru un to palīgu darbību, kā arī disciplinārlietu ierosināšanu par tiesnešu darbību un nodrošināt tiesu darba organizatoriskās pārbaudes.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 1

Adrese: Brīvības bulvāris 36, LV-1536 (ieeja no Tērbatas ielas)

Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas uzraudzības departamenta direktores vietniece

Aicinām iepazīties ar Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas uzraudzības departamenta direktores vietnieces amata pienākumiem. Tiesu sistēmas uzraudzības departamenta   pamatuzdevums ir izskatīt un analizēt iesniegumus par tiesnešu, zvērinātu tiesu izpildītāju un zvērinātu notāru un to palīgu, rajona (pilsētas) tiesu un apgabaltiesu, Tiesu administrācijas, Valsts tiesu ekspertīžu biroja, Juridiskās palīdzības administrācijas un Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas darbību, organizēt disciplinārlietu izskatīšanu par zvērinātu tiesu izpildītāju un zvērinātu notāru un to palīgu darbību, kā arī disciplinārlietu ierosināšanu par tiesnešu darbību un nodrošināt tiesu darba organizatoriskās pārbaudes.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 1

Adrese: Brīvības bulvāris 36, LV-1536 (ieeja no Tērbatas ielas)

Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas uzraudzības departamenta direktore

Aicinām iepazīties ar Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas uzraudzības departamenta direktores amata pienākumiem. Tiesu sistēmas uzraudzības departamenta   pamatuzdevums ir izskatīt un analizēt iesniegumus par tiesnešu, zvērinātu tiesu izpildītāju un zvērinātu notāru un to palīgu, rajona (pilsētas) tiesu un apgabaltiesu, Tiesu administrācijas, Valsts tiesu ekspertīžu biroja, Juridiskās palīdzības administrācijas un Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas darbību, organizēt disciplinārlietu izskatīšanu par zvērinātu tiesu izpildītāju un zvērinātu notāru un to palīgu darbību, kā arī disciplinārlietu ierosināšanu par tiesnešu darbību un nodrošināt tiesu darba organizatoriskās pārbaudes.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Brīvības bulvāris 36

Tieslietu ministres padomniece

Nāc ēnot tieslietu ministres padomnieci Rebeku Lavenieci.

Tieslietu ministres padomnieces strādā ministres birojā un apkopo un analizē nozares un apakšnozaru darbības jomu jautājumus un konsultē ministri. 

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 1

Adrese: Brīvības bulvāris 36 (ieeja no Elizabetes ielas)

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

Aicinām ēnot Tieslietu ministrijas valsts sekretāru Mihailu Papsujeviču.

Valsts sekretārs ir Tieslietu ministrijas administratīvais vadītājs. Valsts sekretārs ir augstākais ierēdņa amats ministrijā.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Brīvības bulvāris 36 (ieeja no Tērbatas ielas)

Tieslietu ministrijas Starptautiskās sadarbības departamenta direktore

Aicinām iepazīties ar Tieslietu ministrijas Starptautiskās sadarbības departamenta direktores Baibas Ziemeles darbu. 

Departamenta uzdevumi ir:

- plānot un izstrādāt politiku tiesiskās sadarbības bērnu pārrobežu tiesību aizsardzības un tiesu sadarbības jomā, kā arī koordinēt un nodrošināt šo politiku īstenošanu;

- nodrošināt tiesiskās sadarbības īstenošanu tiesiskās sadarbības bērnu pārrobežu tiesību aizsardzības un tiesu sadarbības jomā;

- nodrošināt dalību un īstenot nepieciešamos pasākumus Eiropas tiesiskās sadarbības sistēmās un starptautiskajās institūcijās tiesiskās sadarbības jomā atbilstoši ministrijas kompetencei.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Brīvības bulvāris 36, LV-1536 (ieeja no Tērbatas ielas)

Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta juriste

Aicinām iepazīties ar Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta vecākās juristes Guntas Degles darbu. 

Departamenta uzdevumi ir:

- plānot un izstrādāt politiku tiesu sistēmas, tiesu ekspertīzes, brīvo juridisko profesiju, alternatīvo strīdu risināšanas veidu, valsts kompensācijas cietušajiem, valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības un uzturlīdzekļu nodrošināšanas jomā, kā arī koordinēt šo politiku īstenošanu;

- nodrošināt ministrijas funkcijas rajona (pilsētu) tiesu, to zemesgrāmatu nodaļu un apgabaltiesu darba organizatoriskās vadības jomā; 

- sniegt metodisku palīdzību bāriņtiesām Bāriņtiesu likumā noteiktās ministrijas kompetences ietvaros.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Adrese: Brīvības bulvāris 36 (ieeja no Elizabetes iela ielas)

Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta vecākā juriste

Aicinām iepazīties ar Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta vecākās juristes Leldes Šliseres darbu. 

Departamenta uzdevumi ir:

- plānot un izstrādāt politiku tiesu sistēmas, tiesu ekspertīzes, brīvo juridisko profesiju, alternatīvo strīdu risināšanas veidu, valsts kompensācijas cietušajiem, valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības un uzturlīdzekļu nodrošināšanas jomā, kā arī koordinēt šo politiku īstenošanu;

- nodrošināt ministrijas funkcijas rajona (pilsētu) tiesu, to zemesgrāmatu nodaļu un apgabaltiesu darba organizatoriskās vadības jomā; 

- sniegt metodisku palīdzību bāriņtiesām Bāriņtiesu likumā noteiktās ministrijas kompetences ietvaros.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Adrese: Brīvības bulvāris 36, LV-1536 (ieeja no Tērbatas ielas)

Tieslietu ministres preses sekretāre

Tieslietu ministres preses sekretāre sadarbojas ar medijiem, nodrošina tieslietu ministres komunikāciju ar citām iestādēm un struktūrvienībām. 

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Brīvības bulvāris 36

Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāre

Aicinām iepazīties ar Tieslietu ministrijas parlamentārās sekretāres Laumas Paegļkalnas ikdienas darbu un profesiju. 

Parlamentārais sekretārs Latvijā ir politiska valsts amatpersona, kas uztur Ministru kabineta locekļa (ministra) saikni ar Saeimu un tās komisijām, pārstāv attiecīgo Ministru kabineta locekli likumdošanas procesā Saeimā, piedalās likumprojektu sagatavošanā un izskatīšanā, kā arī veic citus Ministru kabineta locekļa dotos uzdevumus un pilda normatīvajos aktos noteiktos pienākumus.

Parlamentāro sekretāru izrauga ministrs, tam ir tiesības pārstāvēt ministru, dot rīkojumus ministrijas un to pakļautībās esošu iestāžu amatpersonām.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 4

Adrese: Brīvības bulvāris 36 (ieeja no Tērbatas ielas)

Ekskursijas