Ēnu diena

Vērtējums:

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Mazsalacas novada pašvaldība
Pērnavas iela 4, Mazsalaca, Mazsalacas novads
PAR UZŅĒMUMU
Mazsalacas novada pašvaldības administratīvais centrs ir Mazsalacas pilsēta. Mazsalacas novada pašvaldības teritorijai ir šāds iedalījums: Mazsalacas novada Mazsalacas pilsēta; Mazsalacas novada Mazsalacas pagasts; Mazsalacas novada Ramatas pagasts; Mazsalacas novada Sēļu pagasts; Mazsalacas novada Skaņkalnes pagasts. Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns – novada dome, kas pieņem lēmumus; nosaka pašvaldības institucionālo struktūru; lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi; izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu. Pašvaldības dome atbilstoši kompetencei ir atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu. Mazsalacas novada dome sastāv no 9 deputātiem. Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu domes lēmumprojektus, dome no pašvaldības deputātiem ievēl trīs komitejas. Mazsalacas novada pašvaldība ir Mazsalacas novada domes izveidota iestāde, kas nodrošina domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu. Mazsalacas novada pašvaldība darbojas uz domes apstiprināta nolikuma pamata. Mazsalacas novada pašvaldības dome ir izveidojusi 22 iestādes. Mazsalacas novada pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās: SIA „Banga KPU”; SIA „ZAAO”; SIA “Mazsalacas slimnīca”; SIA „VTU Valmiera”. Pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību pašvaldības teritoriālajās vienībās nodrošina pagastu pārvaldes, kas ir pašvaldības administrācijas struktūrvienības ar īpašu statusu: Ramatas pagasta pārvalde; Sēļu pagasta pārvalde.
NOZARE
Pašvaldība
PAPILDUS

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums
Reitings
Mazsalacas novada pašvaldība

Mazsalacas novada Kultūras centra direktors

Pienākumi: vadīt kultūras procesu novadā; nodrošināt amatierkolektīvu darbību; nodrošināt kultūras procesu pieejamību jebkuram iedzīvotājam; risināt un plānot Kultūras centra administratīvos, saimnieciskos un finanšu jautājumus un izstrādāt Kultūras centra pasākumu norišu plānu (plānot, organizēt un administrēt)

Mazsalacas novada pašvaldība

Ramatas pagasta Kultūras centra vadītājs

Galvenie darba pienākumi:

Sagatavot un koordinēt kultūras norišu kalendāru pagastā; Izstrādāt gada budžetu kultūras pasākumu organizēšanai; Organizēt un vadīt atpūtas, kultūrizglītojošos un izklaides pasākumus visām paaudzēm; Nodrošināt sadarbību un pārstāvēt pagastu kultūras jomā starp novadiem, piedalīties semināros; Uzkrāt, apkopot informāciju par kultūras pasākumiem Ramatas pagastā.

Mazsalacas novada pašvaldība

Pašvaldības domes priekšsēdētājs

Pienākumi: vada domes darbu, koordinē jautājumu izskatīšanu komitejās; pārstāv pašvaldību attiecībās ar valsti un citām pašvaldībām; bez īpaša pilnvarojuma pārstāv domi tiesā; domes vārdā izdod pilnvaras, paraksta līgumus un citus juridiskos dokumentus; vada finanšu komitejas darbu; dod saistošus rīkojumus pašvaldības administrācijas darbiniekiem; ierosina jautājumu izskatīšanu domē un komitejās; sagatavo izskatīšanai domes sēdēs valsts iestāžu amatpersonu iesniegumus; atbild par tiesas spriedumu izpildi lietās, kurās viena no pusēm ir dome; var ierosināt attiecīgajā administratīvajā teritorijā esošo vietējo valsts pārvaldes iestāžu vadītāju vai šo iestāžu amatpersonu atlaišanu no ieņemamā amata.

Mazsalacas novada pašvaldība

Sabiedrisko attiecību speciālists

Sabiedrisko attiecību speciālists raksta ziņas, informāciju publicēšanai, ievieto to pašvaldības mājas lapā, kā arī veido saturu tādos sociālajos tīklos kā Facebook.com, twitter.com un instagram.com. SA speciālista uzdevums ir informēt sabiedrību, pārstāvēt pašvaldību dažādos pasākumos, fotografēt novada notikumus un veidot ikmēneša pašvaldības izdevumu "Mazsalacas novada ziņas"

Mazsalacas novada pašvaldība

Lietvedības sekretārs

Galvenie darba uzdevumi: noformēt pārvaldes dokumentus; veikt saņemtās korespondences apstrādi, reģistrēšanu, kontroli, atbilžu sniegšanu, nosūtīšanu un glabāšanu; reģistrēt un organizēt telefonsarunas un apmeklētāju pieņemšanu un reģistrēt personu deklarēto dzīvesvietu.

Mazsalacas novada pašvaldība

Pašvaldības izpilddirektors

Darba pienākumi:

Uzturēt komunikāciju ar Mazsalacas novada pašvaldības iestādēm; prognozēt un novērst konfliktsituācijas; organizēt novada teritorijas attīstības programmas projekta, teritorijas plānojuma, publiskā pārskata un budžeta projekta izstrādi; pašvaldības vārdā slēgt darba līgumus; ziņot par pašvaldības administrācijas darbu un piedalīties domes un komiteju sēdēs.