Ēnu diena

Vērtējums:

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Valsts robežsardzes Viļakas pārvalde
Viļaka , Garnizona-19
PAR UZŅĒMUMU
Valsts robežsardzes Viļakas pārvaldes struktūrvienības
NOZARE
Vispārējo valsts dienestu darbība
PAPILDUS

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums
Reitings

VRS Viļakas pārvaldes Punduru robežapsardzības nodaļas priekšnieka vietnieks

pārzināt situāciju robežapsardzības nodaļā un savlaicīgi reaģēt uz situācijas izmaiņām, organizēt un kontrolēt robežapsardzības nodaļas darbu, organizēt un kontrolēt dienesta dokumentācijas aizpildīšanu un noformēšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

VRS Viļakas pārvaldes Lavošnieku robežapsardzības nodaļas galvenais inspektors

plāno, organizē un vada savas struktūrvienības dienesta pienākumu izpildi (darbu) un atbild par struktūrvienībai noteikto uzdevumu izpildi; sniedz priekšlikumus, par tehniskā nodrošinājuma uzlabošanu, kā arī par struktūrvienības amatpersonu (darbinieku) dienesta (darba) gaitu, profesionālo sagatavošanu un kvalifikācijas paaugstināšanu, apbalvošanu, disciplinārsodīšanu; saskaņā ar doto pilnvarojumu pārstāv Valsts robežsardzi un Pārvaldi citās valsts un pašvaldību iestādēs un institūcijās;  plāno un veic struktūrvienības amatpersonu profesionālās apmācības, plāno un rosina amatpersonu (darbinieku) kvalifikācijas paaugstināšanu

VRS Viļakas pārvaldes Pededzes robežapsardzības nodaļas galvenais inspektors

pārzināt situāciju robežapsardzības nodaļā un savlaicīgi reaģēt uz situācijas izmaiņām, organizēt un kontrolēt robežapsardzības nodaļas darbu, organizēt un kontrolēt dienesta dokumentācijas aizpildīšanu un noformēšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

VRS Viļakas pārvaldes Viļakas II kategorijas dienesta galvenais inspektors

veic ārzemnieku ieceļošanas, uzturēšanās, tranzīta un izceļošanas nosacījumu ievērošanas kontroli, nodarbinātības kontroli, fiktīvo laulību pārbaudes, pārkāpumu atklāšanu un pārkāpēju aizturēšanu noteiktajā atbildības teritorijā; veic ārzemnieku identifikāciju un citas darbības viņu personības noskaidrošanai un attiecīgās izraidīšanas procedūras nodrošināšanai; sagatavo lēmumu projektus par ārzemnieku piespiedu izraidīšanu un iekļaušanu to personu sarakstā, kurām ieceļošana Latvijas Republikā un Šengenas teritorijā ir aizliegta, nepieciešamības gadījumā organizē un kontrolē to izpildi; izdod izbraukšanas rīkojumus

VRS Viļakas pārvaldes Viļakas II kategorijas dienesta galvenais inspektors

organizē un veic ārzemnieku ieceļošanas, uzturēšanās, izceļošanas un tranzīta noteikumu ievērošanas kontroli noteiktajā atbildības teritorijā; organizē un veic Valsts robežsardzes darbību patvēruma pieprasīšanas procesā, pieņemot pieteikumus no patvēruma meklētājiem, veicot patvēruma meklētāju identifikāciju, intervēšanu un citas darbības patvēruma procedūras realizēšanai; organizē un veic riska analīzi migrācijas un patvēruma meklētāju jomā; organizē un veic preventīvos pasākumus nelegālās migrācijas ierobežošanai; savas kompetences ietvaros veic lietvedību administratīvajās lietās un izdod administratīvos aktus vai sagatavo to projektus; 

Valsts robežsardzes Viļakas pārvaldes Viļakas II kategorijas dienests

veic ārzemnieku ieceļošanas, uzturēšanās, tranzīta un izceļošanas nosacījumu ievērošanas kontroli, nodarbinātības kontroli, fiktīvo laulību pārbaudes, pārkāpumu atklāšanu un pārkāpēju aizturēšanu noteiktajā atbildības teritorijā; veic ārzemnieku identifikāciju un citas darbības viņu personības noskaidrošanai un attiecīgās izraidīšanas procedūras nodrošināšanai; sagatavo lēmumu projektus par ārzemnieku piespiedu izraidīšanu un iekļaušanu to personu sarakstā, kurām ieceļošana Latvijas Republikā un Šengenas teritorijā ir aizliegta, nepieciešamības gadījumā organizē un kontrolē to izpildi.

VRS Viļakas pārvaldes Bērziņu robežapsardzības nodaļas galvenais inspektors

pārzināt situāciju robežapsardzības nodaļā un savlaicīgi reaģēt uz situācijas izmaiņām, organizēt un kontrolēt robežapsardzības nodaļas darbu, organizēt un kontrolēt dienesta dokumentācijas aizpildīšanu un noformēšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

VRS Viļakas pārvaldes Kinoloģijas nodaļas vecākais inspektors

 

plāno un organizē Pārvaldes inspektoru (kinologu) un dienesta suņu apmācības; plāno un organizē dienesta suņu testēšanu; koordinē dienesta suņu izmantošanu sadarbības plānu ietvaros; plāno un organizē veterinārās aprūpes pasākumus Pārvaldē, kā arī plāno un veic nepieciešamos pasākumus dienesta suņu nodrošināšanai ar barību, inventāru un ekipējumu; kontrolē dienesta suņu izmantošanu robežkontrolē atbilstoši Valsts robežsardzes normatīvajiem aktiem.

VRS Viļakas pārvaldes Šķilbēnu robežapsardzības nodaļas priekšnieka vietnieks

pārzināt situāciju robežapsardzības nodaļā un savlaicīgi reaģēt uz situācijas izmaiņām, organizēt un kontrolēt robežapsardzības nodaļas darbu, organizēt un kontrolēt dienesta dokumentācijas aizpildīšanu un noformēšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

Viļakas pārvaldes Vientuļu II kat. robežkontroles punkta galvenais inspektors

veic robežšķērsojošo personu un transportlīdzekļu robežpārbaudi; nepieļauj personu un transportlīdzekļu nelikumīgu valsts robežas šķērsošanu, kā arī savas kompetences ietvaros nepieļauj nelikumīgu priekšmetu un vielu pārvietošanu pāri valsts robežai; nodrošina noteiktajā teritorijā Latvijas Republikas valsts robežas, valsts robežas joslas un robežšķērsošanas vietas režīma ievērošanas kontroli; patstāvīgi vai kopā ar Valsts ieņēmumu dienesta muitas iestādēm nepieļauj nelikumīgu ieroču, munīcijas, sprāgstvielu, indīgo, narkotisko un radioaktīvo vielu ievešanu Latvijas Republikā vai izvešanu no tās bez attiecīgas atļaujas;