Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Mazulītis"
Dunikas 17, Liepāja
PAR UZŅĒMUMU
"Mazulītī" darbojas 12 pirmsskolas vecuma bērnu grupas, kopumā ar 260 bērniem. Uzņem bērnus no 1,5 gada vecuma. Iestādē tiek realizēta divu valodu apmācība - latviešu un krievu.
NOZARE
Izglītības atbalsta pakalpojumi
PAPILDUS

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Pirmsskolas izglītības skolotājs

Pirmsskolas izglītības skolotāju darbs ar bērniem. Organizēt katru dienu rotaļnodarbības un mācību gada laikā daudzveidīgus tematiskus pasākumus: jautrie brīži, sporta izpriecas, gadskārtu svētki u.c.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 4

Adrese: Dunikas iela 17

Medicīnas māsa

Sniedz medicīnisko palīdzību un bērnu novērošanu. Sekot izglītojamo ēdināšanas organizēšanai izglītības iestādē.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Dunikas

Vadītājas vietniece izglītības jomā

Organizēt un nodrošināt pedagoģisko un mācību procesu, plānot un vadīt metodisko darbu izglītības iestādē.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Dunikas iela 17

Mūzikas skolotājs

Organizēt un vadīt mūzikas rotaļnodarbības bērniem no 1,5 līdz 7 gadu vecumam, svētkus un tematiskos pasākumus.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 2

Adrese: Dunikas iela 17

Remontstrādnieks

Veikt nepieciešamos remontdarbus, mēbeļu labošanu un sīkā inventāra remontu. Kontrolēt un uzturēt kārtībā ūdensvada un kanalizācijas sistēmu.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 2

Adrese: Dunikas iela 17

Lietvedis

Kārtot, noformēt, saglabāt un uzturēt kārtībā iestādes dokumentāciju. Prasme strādāt ar datoru un biroja tehniku. Kārtot un atbildēt par arhīvu un lietu nomenklatūru. Nodrošināt un koordinēt informācijas apmaiņu savas kompetences ietvaros starp darbiniekiem un citām struktūrām un organizācijām.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 2

Adrese: Dunikas iela 17

Saimniecības vadītājs

Saimniecības vadītājs organizē, plāno saimniecības darbu, atbilstoši iestādes vajadzībām. Zina materiālo vērtību uzskaiti, pārrauga tehniska personāla darbu, veic preču un pakalpojumu dokumentu noformēšanu. Nodrošina materiālo vērtību uzskaiti, atskaiti, norakstīšanu, veic inventarizāciju un atbild par inventāra pareizo uzskaiti, marķējumu un norakstīšanu u.c.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Dunikas iela 17

Skolotājs logopēds

Veic izglītojamo runas, valodas un rakstu valodas traucējumu diagnosticēšanu, valodas traucējumu koriģējoši attīstošo darbību un profilaksi, lai sekmētu pirmsskolas izglītības programmā valodas jomā izvirzīto kompetenču apgūšanu. Konsultē un iesaista izglītojamo vecākus/aizbildņus koriģējoši attīstošajā darbībā, konsultē pedagogus, sniedz ieteikumus izglītojamo runas un valodas attīstīšanai.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 1

Adrese: Dunikas iela 17

Ekskursijas