Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Sadales tīkls
Rīga, Šmerļa iela 1, LV-1160
PAR UZŅĒMUMU
AS "Sadales tīkls" mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu un drošu elektroenerģijas piegādi klientiem Latvijā, kā arī ilgtspējīgu un līdzsvarotu elektrotīkla attīstību. Esam viens no labākajiem sadales sistēmas operatoriem Eiropā pakalpojumu kvalitātes, klientu apkalpošanas un tehniskās kompetences jomās. Nodrošinām elektroenerģijas piegādi vairāk nekā vienam miljonam elektroenerģijas lietotāju objektu, ar savu pakalpojumu aptverot 99% no valsts teritorijas. Veicam elektrotīkla rekonstrukciju un modernizāciju, elektroenerģijas izlietošanas uzraudzību un elektroenerģijas uzskaiti, kā arī jaunu pieslēgumu izveidi, kur nepieciešams. Darbs AS "Sadales tīkls" – tā ir atbildība, stabilitāte, izaugsmes iespējas, aizraujoši pienākumi un lielisks kolektīvs!
NOZARE
Elektroenerģijas sadale

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Elektroietaišu ekspluatācijas inženieris

AS "Sadales tīkls" Elektroenerģijas uzskaites funkcijas Patēriņa uzraudzības daļas elektroietaišu ekspluatācijas inženieris veic 0.4kV tīkla zudumu pārvaldību, koordinē viedo elektroenerģijas skaitītāju datu nolasīšanas problēmu novēršanu, veic datu kvalitātes un viedo iekārtu kontroli, kā arī konsultē kolēģus un klientus par viedo elektroenerģijas skaitītāju ekspluatāciju.

Minimālais vecums: 10

Vietu skaits: 3

Adrese: Dagda, Daugavpils iela 19

Plānošanas inženieris

AS "Sadales tīkls" Remontu un būvniecības funkcijas Plānošanas un metodiskās vadības daļas Plānošanas nodaļas plānošanas inženieris veic gan specializētās tehnikas pieejamības monitoringu, gan plāno elektromontieru ikdienas darbu, lai nosūtītu nepieciešamo tehniku un personālu remonta un būvniecības darbu veikšanai elektroietaisēs. Pienākumos ietilpst arī zemes īpašnieku brīdināšana par plānotajiem remontdarbiem. Plānošanas inženiera darbs norit ne vien birojā, bet arī izbraucienos uz objektiem, lai apsekotu objektus dabā un pārliecinātos, ka šiem objektiem var piekļūt ar specializēto tehniku, kā arī lai saplānotu elektromontieru darbu pēc iespējas efektīvāk.

Minimālais vecums: 10

Vietu skaits: 1

Adrese: Aizkraukle, Mednieku iela 6

Elektroinženiere (T)

AS “Sadales tīkls” Tīkla pārvaldības funkcijas Rietumu tehniskās daļas elektroinženiere ir atbildīga par elektrotīklu trašu tīrīšanas un uzturēšanas procesa koordinēšanu un kontrolēšanu, kā arī par pārziņā esošo elektroiekārtu ekonomisku un saprātīgu ekspluatāciju, atbilstošu  normatīvajai dokumentācijai un klientu prasībām.

Minimālais vecums: 11

Vietu skaits: 3

Adrese: Liepāja, Rīgas iela 56

Ventspils tīklu nodaļas vadītājs

AS “Sadales tīkls” Tīkla pārvaldības funkcijas Rietumu tehniskās daļas Ventspils tīklu nodaļas vadītājs ir atbildīgs kopumā par visas Ventspils tīkla nodaļas pārziņā esošo elektroietaišu tehniskā stāvokļa atbilstību normatīvajiem dokumentiem, elektroietaišu ekonomisku un saprātīgu ekspluatāciju, plānotajiem darbiem un klientu elektroapgādi.

Minimālais vecums: 11

Vietu skaits: 2

Adrese: Ventspils, Zvaigžņu iela 5

Meistars (E)

AS “Sadales tīkls” Tīkla pārvaldības funkcijas Austrumu tehniskās daļas Preiļu tīklu nodaļas meistars kopumā ir atbildīgs par apkalpes zonā esošo elektroietaišu tehniskā stāvokļa atbilstību normatīvajiem dokumentiem, elektroietaišu ekonomisku un saprātīgu ekspluatāciju, kā arī par plānotajiem darbiem un klientu elektroapgādi. Meistara darbs norit gan birojā, gan arī izbraucienos uz objektiem elektroietaišu defektēšanai un kontroles veikšanai.

Minimālais vecums: 11

Vietu skaits: 1

Adrese: Preiļi, Aglonas iela 60

Tehniskās informācijas tehniķis (ĢIS)

AS “Sadales tīkls” Tīkla pārvaldības funkcijas Tehnisko datu uzturēšanas un analīzes daļas Esošo datu nodaļas tehniskās informācijas tehniķis strādā ar ģeogrāfiskās informācijas sistēmu (ĢIS). Iezīmē sistēmā jaunizbūvētos objektus un elektropārvades līnijas, veic ekspluatācijā esošo elektroiekārtu shēmas izmaiņu, tehnisko parametru ievadi un konstatēto neatbilstību korekciju ĢIS, uztur, uzrauga un kontrolē ĢIS ievadīto datu kvalitāti.

Minimālais vecums: 11

Vietu skaits: 3

Adrese: Tukums, Smārdes iela 2a

Elektroinženieris (A)

AS "Sadales tīkls" Tīkla pārvaldības funkcijas Austrumu tehniskās daļas elektroinženieris (A) koordinē visus plānotos darbus elektroietaisēs: ierosina un izvērtē rekonstrukcijas, jaunu elektroenerģijas pieslēgumu un elektroietaišu pārbūves objektu būvdarbu un projektēšanas iepirkumus, veic energoapgādes objektu izbūves plānoto finanšu resursu izpildes kontroli, kontrolē būvdarbu un būvprojektu līgumu sagatavošanu un kontrolē šo līgumu izpildi, izdod atļaujas mikroģeneratoru, t.i., saules, vēja u.tml. elektrostaciju,  pieslēgšanai paralēlam darbam ar AS "Sadales tīkls" elektrotīklu.

Minimālais vecums: 11

Vietu skaits: 3

Adrese: Daugavpils, Klusā iela 2

Meistars (enerģētikā)

AS “Sadales tīkls” Tīkla pārvaldības funkcijas Austrumu tehniskās daļas Daugavpils tīklu nodaļas meistars kopumā ir atbildīgs par apkalpes zonā esošo elektroietaišu tehniskā stāvokļa atbilstību normatīvajiem dokumentiem, elektroietaišu ekonomisku un saprātīgu ekspluatāciju, kā arī par plānotajiem darbiem un klientu elektroapgādi. Meistara darbs norit ne vien birojā, bet arī izbraucienos uz objektiem kontroles veikšanai.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 1

Adrese: Daugavpils, Klusā iela 2a

Releju aizsardzības un automātikas inženieris

AS "Sadales tīkls" Tīkla pārvaldības funkcijas Austrumu tehniskās daļas Apakšstaciju un automatizācijas nodaļas releju aizsardzības un automātikas inženieris ir atbildīgs par energoobjektu releju aizsardzības un automātikas ekspluatācijas darbu organizēšanu, izpildi un uzraudzību: plāno atslēgumus, izsniedz norīkojumus, veic pārslēgumus, pielaiž brigādes pie darba, kā arī izstrādā tehnisko dokumentāciju, uzrauga un pieņem ekspluatācijā rekonstruējamo un no jauna izbūvējamo slēgiekārtu releju aizsardzības un automātikas montāžas darbus, kā arī energoobjektos veic jaudas slēdžu, atdalītāju, releju aizsardzības un automātikas ieregulēšanas darbus (programmē multifunkcionālos mikroprocesoru relejus, veic programmatūru maiņas relejiem), veic mērījumus, iestatījumu aprēķinus releju aizsardzībai un automātikai, novērš ar releju aizsardzību un automātiku saistītus defektus, analizē releju aizsardzības un automātikas darbību.

Minimālais vecums: 11

Vietu skaits: 4

Adrese: Daugavpils, Klusā iela 2

Elektroenerģijas sadales elektroinženieris

AS "Sadales tīkls" Dispečervadības funkcijas Dispečervadības metodiskās daļas Austrumu Dispečervadības centra elektroenerģijas sadales elektroinženieris izstrādā, uztur un realizē ekonomisku un drošu 6-20kV elektrotīklu darba režīmu. Uztur Latvijas Austrumu reģiona dispečervadībā izmantotās informācijas sistēmas elektrotīkla attālinātai pārraudzībai, kā arī veic notikušo elektroapgādes pārtraukumu apstrādes kontroli.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 2

Adrese: Klusā iela 2, Daugavpils

Meistars (enerģētikā)

AS “Sadales tīkls” Tīkla pārvaldības funkcijas Austrumu tehniskās daļas Daugavpils tīklu nodaļas meistars kopumā ir atbildīgs par apkalpes zonā esošo elektroietaišu tehniskā stāvokļa atbilstību normatīvajiem dokumentiem, elektroietaišu ekonomisku un saprātīgu ekspluatāciju, kā arī par plānotajiem darbiem un klientu elektroapgādi. Meistara darbs norit ne vien birojā, bet arī izbraucienos uz objektiem kontroles veikšanai.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 2

Adrese: Klusā iela 2a, Daugavpils

Meistars (enerģētikā)

AS “Sadales tīkls” Tīkla pārvaldības funkcijas Austrumu tehniskās daļas Daugavpils tīklu nodaļas meistars kopumā ir atbildīgs par apkalpes zonā esošo elektroietaišu tehniskā stāvokļa atbilstību normatīvajiem dokumentiem, elektroietaišu ekonomisku un saprātīgu ekspluatāciju, kā arī par plānotajiem darbiem un klientu elektroapgādi. Meistara darbs norit ne vien birojā, bet arī izbraucienos uz objektiem kontroles veikšanai.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 2

Adrese: Klusā iela 2a, Daugavpils

Inženierinspektors

AS “Sadales tīkls” Inspekcijas un darba aizsardzības funkcijas Inspicēšanas daļas inženierinspektors īsteno uzņēmuma darba drošības un veselības aizsardzības politiku, nodrošina darba vietu, ražošanas telpu, dienesta un sadzīves telpu atbilstību drošības prasībām, piedalās darbinieku zināšanu pārbaudēs. Inženierinspektors ir kā izmeklētājs, jo ikdienā veic arī notikušo negadījumu, ugunsgrēku un aizdegšanās gadījumu iemeslu izmeklēšanu u.tml.

Minimālais vecums: 10

Vietu skaits: 2

Adrese: Jelgava, Elektrības iela 10

Meistars (energoobjektu būvuzraudzībā)

Tīkla pārvaldības funkcijas Dienvidu tehniskās daļas Tukuma tīklu nodaļas meistars (būvuzraudzībā) nodrošina AS “Sadales tīkls” intereses būvdarbu veikšanas procesā. Uzrauga būvdarbu izpildi saskaņā ar izstrādāto projektu vai shēmu un būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu. Kontrolē energoobjektu celtniecības gaitu, apsekojot katru objektu – jaunbūvējamu gaisvadu elektrolīniju vai ieguldāmo kabeļtrases kabeli u.c. – dabā.

Minimālais vecums: 11

Vietu skaits: 1

Adrese: Tukums, Smārdes iela 2a

Tukuma tīklu nodaļas vadītājs

AS “Sadales tīkls” Tīkla pārvaldības funkcijas Dienvidu tehniskās daļas Tukuma tīklu nodaļas vadītājs ir atbildīgs kopumā par visas Tukuma tīkla nodaļas pārziņā esošo elektroietaišu tehniskā stāvokļa atbilstību normatīvajiem dokumentiem, elektroietaišu ekonomisku un saprātīgu ekspluatāciju, plānotajiem darbiem un klientu elektroapgādi.

Minimālais vecums: 10

Vietu skaits: 2

Adrese: Tukums, Smārdes iela 2a

Elektroinženieris (TN)

Tīkla attīstības funkcijas Austrumu daļas elektroinženieris (TN) ir atbildīgs par zemsprieguma elektrolīniju trašu tīrīšanas darbu plānu izveidi un to izmaksu aprēķināšanu, par jauno pieslēgumu pieteikumu ar pieprasīto slodzi līdz 100A tehnisko noteikumu izstrādi un iespējamās pieslēguma maksas aprēķināšanu. Elektroinženieris izstrādā arī transformatoru apakšstaciju un zemsprieguma elektrotīkla pārbūves tehniskos noteikumus un aprēķina to izmaksas, kā arī izstrādā perspektīvās elektrotīkla attīstības shēmas u.c. Konsultē klientus par izstrādātajiem tehniskajiem noteikumiem un aprēķināto pieslēguma maksu.

Minimālais vecums: 11

Vietu skaits: 3

Adrese: Jēkabpils, Jaunā iela 31a

Meistars (energoobjektu būvuzraudzībā)

Tīkla pārvaldības funkcijas Rietumu tehniskās daļas Ventspils tīklu nodaļas meistars (būvuzraudzībā) nodrošina AS “Sadales tīkls” intereses būvdarbu veikšanas procesā. Uzrauga būvdarbu izpildi saskaņā ar izstrādāto projektu vai shēmu un būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu. Kontrolē energoobjektu celtniecības gaitu, apsekojot katru objektu – jaunbūvējamu gaisvadu elektrolīniju vai ieguldāmo kabeļtrases kabeli u.c. – dabā.

Minimālais vecums: 11

Vietu skaits: 2

Adrese: Ventspils, Zvaigžņu iela 5

Elektroinženieris (Būvuzraudzībā)

AS “Sadales tīkls” Tīkla pārvaldības funkcijas Dienvidu tehniskās daļas elektroinženieris veic tehnisko uzraudzību un būvuzraudzību elektrotīklu pārbūves darbiem, kontrolējot būvdarbu kvalitāti, kā arī veic objektu pieņemšanu ekspluatācijā.

Minimālais vecums: 11

Vietu skaits: 2

Adrese: Jelgava, Elektrības iela 10

Informācijas tehnoloģiju direktors

AS "Sadales tīkls" informācijas tehnoloģiju direktors īsteno vienotu AS „Sadales tīkls” informācijas tehnoloģiju attīstības stratēģiju - izstrādā un nosaka informācijas tehnoloģiju politiku, informācijas sistēmu drošības politiku, veic informācijas tehnoloģiju, datortehnikas, programmatūras izmantošanas analīzi, vada informācijas tehnoloģiju risinājumu attīstības procesu uzņēmumā, kurā strādā ap 2000 darbinieku un kas nodrošina elektroenerģijas piegādi vairāk nekā vienam miljonam objektu.

Minimālais vecums: 11

Vietu skaits: 3

Adrese: Rīga, Šmerļa iela 1

Elektroietaišu ekspluatācijas inženieris

Tīkla attīstības funkcijas Ziemeļu daļas elektroietaišu ekspluatācijas inženieris (TN) nodrošina elektrotīkla atjaunošanas un jauno pieslēgumu pieteikumu tehnisko noteikumu izstrādi. Tāpat izstrādā perspektīvās elektrolīnijas attīstības shēmas, apakšstaciju pārbūves vai izbūves tehniskos noteikumus un plānotos uzturēšanas darbus, kā arī izstrādā lielāko Latvijas pilsētu 6-20 kV elektrotīkla pārbūves tehniskos noteikumus vai plānoto uzturēšanas darbu risinājumus, aprēķina to iespējamās izmaksas. Izveido arī elektrolīniju trašu tīrīšanas darbu plānus lielāko Latvijas pilsētu teritorijās un aprēķina to izmaksas. Sastāda zemes vienību detālplānojuma nosacījumus.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 2

Adrese: Alūksne, Helēnas iela 86

Elektroietaišu ekspluatācijas inženieris

AS "Sadales tīkls" Tīkla pārvaldības funkcijas Austrumu tehniskās daļas elektroietaišu ekspluatācijas inženieris (M) pārbauda energoapgādes objektu izbūves projekta tāmes, sagatavo materiālu un iekārtu pieprasījumus objektu izbūvei, kontrolē materiālu piegādi un koordinē visa veida jautājumus, kas saistīti ar materiālu sagādi, informācijas apmaiņu starp objektu būvniekiem un AS "Sadales tīkls" Loģistikas centru.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 1

Adrese: Klusā iela 2, Daugavpils

Meistars (enerģētika)

AS “Sadales tīkls” Tīkla pārvaldības funkcijas Rīgas pilsētas tehniskās daļas Tīklu nodaļas meistars kopumā ir atbildīgs par apkalpes zonā esošo elektroietaišu tehniskā stāvokļa atbilstību normatīvajiem dokumentiem, elektroietaišu ekonomisku un saprātīgu ekspluatāciju, kā arī par plānotajiem darbiem un klientu elektroapgādi.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 2

Adrese: Rīga, Šmerļa iela 1

Meistars (enerģētikā)

"Meistars ir baigais nazis, kas bīda lietiņas savā iecirknī, lai mums visiem būtu laba elektrība," norāda ēnu devējs. Raksturojot meistara darba pienākumus detalizētāk, Personāla daļa atzīst, ka AS “Sadales tīkls” Tīkla pārvaldības funkcijas Austrumu tehniskās daļas Rēzeknes tīklu nodaļas meistars (E) kopumā ir atbildīgs par apkalpes zonā esošo elektroietaišu tehniskā stāvokļa atbilstību normatīvajiem dokumentiem, elektroietaišu ekonomisku un saprātīgu ekspluatāciju, kā arī par plānotajiem darbiem un klientu elektroapgādi.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 4

Adrese: SK "Kuorsova", Vienības iela 53, Kārsava

Ekskursijas