Ēnu diena

Vērtējums:

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Sadales tīkls
Rīga, Šmerļa iela 1, LV-1160
PAR UZŅĒMUMU
AS "Sadales tīkls" mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu un drošu elektroenerģijas piegādi klientiem Latvijā, kā arī ilgtspējīgu un līdzsvarotu elektrotīkla attīstību. Esam viens no labākajiem sadales sistēmas operatoriem Eiropā pakalpojumu kvalitātes, klientu apkalpošanas un tehniskās kompetences jomās. Nodrošinām elektroenerģijas piegādi vairāk nekā vienam miljonam elektroenerģijas lietotāju objektu, ar savu pakalpojumu aptverot 99% no valsts teritorijas. Veicam elektrotīkla rekonstrukciju un modernizāciju, elektroenerģijas izlietošanas uzraudzību un elektroenerģijas uzskaiti, kā arī jaunu pieslēgumu izveidi, kur nepieciešams. Darbs AS "Sadales tīkls" – tā ir atbildība, stabilitāte, izaugsmes iespējas, aizraujoši pienākumi un lielisks kolektīvs!
NOZARE
Elektroenerģijas sadale

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums
Reitings
Sadales tīkls

Elektroinženieris (S)

Tīkla pārvaldības funkcijas Rīgas pilsētas tehniskās daļas Projektu nodaļas elektroinženieris (S) veic vienotu elektroietaišu objektu izbūves tehnisko projektu izstrādes un saskaņošanas procesu. Elektroinženiera pienākumos ir izskatīt un apstiprināt tehniskos noteikumus (pieslēgumu, demontāžas, pārvietošanas, ēku jaunbūves utt.), veikt elektrisko un neelektrisko būvprojektu izskatīšanu un skaņošanu, konsultēt projektēšanas organizācijas, klientus, kontrolēt investīcijas projektu projektēšanas grafiku izpildi, aktualizēt novirzes, veikt tehnisko nosacījumu, projektēšanas uzdevumu un izstrādāto projektu satura savstarpēju koordinēšanu, precizēt projektā neskaidrās situācijas dabā utt.

Sadales tīkls

Rēzeknes tīklu nodaļas vadītājs

Sadales tīkls

Elektroinženieris (TN)

 

Tīkla attīstības funkcijas Austrumu daļas elektroinženieris (TN) ir atbildīgs par zemsprieguma elektrolīniju trašu tīrīšanas darbu plānu izveidi un to izmaksu aprēķināšanu, par jauno pieslēgumu pieteikumu ar pieprasīto slodzi līdz 100A tehnisko noteikumu izstrādi un iespējamās pieslēguma maksas aprēķināšanu. Elektroinženieris izstrādā arī transformatoru apakšstaciju un zemsprieguma elektrotīkla pārbūves tehniskos noteikumus un aprēķina to izmaksas, kā arī izstrādā perspektīvās elektrotīkla attīstības shēmas u.c. Konsultē klientus par izstrādātajiem tehniskajiem noteikumiem un aprēķināto pieslēguma maksu.

 

 

 

 

 

 

 

Sadales tīkls

Elektroenerģijas sadales elektroinženieris

Dispečervadības funkcijas Dispečervadības metodiskās daļas Ziemeļaustrumu Dispečervadības centra elektroenerģijas sadales elektroinženieris ir atbildīgs par dispečervadības sistēmas un tai pieslēgto iekārtu ekspluatācijas un attīstības procesu vadību un sakārtošanu. Piedalās Vienotas dispečervadības sistēmas ieviešanā un attīstībā, strādā ciešā sadarbībā ar informācijas tehnoloģiju speciālistiem dispečervadības sistēmas datu tīkla, radiotorņu un citas aparatūras nodrošināšanas jautājumos. (Ar Vienotas dispečervadības sistēmas palīdzību tiek attālināti uzraudzīts elektroapgādes tīkls visā Latvijā.)

Sadales tīkls

Elektroinženieris (TN)

 

Tīkla attīstības funkcijas Rīgas daļas elektroinženieris (TN) ir atbildīgs par 110 kV apakšstaciju pārbūvju plānošanu un tehnisko noteikumu izstrādi, jaunu pieslēgumu ar jaudu virs 1 MW tehnisko risinājumu izstrādi un pieslēguma maksas aprēķinu. Konsultē klientus par pieslēguma tehniskajiem risinājumiem un pieslēguma maksas aprēķinu.

 

 

 

 

 

 

 

Sadales tīkls

Elektroinženieris (TN)

AS “Sadales tīkls” Tīkla attīstības funkcijas Austrumu daļas elektroinženieris ir atbildīgs par apkalpes zonā esošā 0,4-20 kV elektrotīkla ilgtermiņa attīstības plānu izstrādi, par vienotu tehnisko risinājumu pielietošanu gan jauno pieslēgumu, gan rekonstrukcijas projektu plānošanā un realizācijā u.tml.

Sadales tīkls

(Elektrotīkla remontu) Darbu izpildes daļas darbu vadītājs

Remontu un būvniecības funkcijas Darbu izpildes daļas darbu vadītājs organizē un kontrolē elektotīkla remontu, būvniecības un bojājumu novēršanas darbu izpildi, pilnveido elektromontieru brigāžu darba metodes, kā arī plāno un uzrauga darbu izpildei piesaistītās speciālās tehnikas izmantošanu.

Sadales tīkls

Elektroinženieris (Būvuzraudzībā)

AS “Sadales tīkls” Tīkla pārvaldības funkcijas Dienvidu tehniskās daļas elektroinženieris veic tehnisko uzraudzību un būvuzraudzību elektrotīklu pārbūves darbiem, kontrolējot būvdarbu kvalitāti, kā arī veic objektu pieņemšanu ekspluatācijā.

Sadales tīkls

Tukuma tīklu nodaļas vadītājs

AS “Sadales tīkls” Tīkla pārvaldības funkcijas Dienvidu tehniskās daļas Tukuma tīklu nodaļas vadītājs ir atbildīgs kopumā par visas Tukuma tīkla nodaļas pārziņā esošo elektroietaišu tehniskā stāvokļa atbilstību normatīvajiem dokumentiem, elektroietaišu ekonomisku un saprātīgu ekspluatāciju, plānotajiem darbiem un klientu elektroapgādi.

Sadales tīkls

Dispečervadības centra vadītājs

Dispečervadības funkcijas Ziemeļaustrumu Dispečervadības centra vadītājs ir atbildīgs par elektroenerģijas lietotāju nodrošināšanu ar drošu un kvalitatīvu elektroapgādi. Dispečervadības centra galvenais uzdevums ir attālināti uzraudzīt elektroapgādes tīklu, koordinēt elektromontieru brigāžu darbu elektroapgādes traucējumu novēršanai, uzturēt optimālu darba režīmu elektrotīklā. Galvenais dispečervadības darba instruments ir modernas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.

Sadales tīkls

Meistars (enerģētika)

AS “Sadales tīkls” Tīkla pārvaldības funkcijas Rīgas pilsētas tehniskās daļas Tīklu nodaļas meistars kopumā ir atbildīgs par apkalpes zonā esošo elektroietaišu tehniskā stāvokļa atbilstību normatīvajiem dokumentiem, elektroietaišu ekonomisku un saprātīgu ekspluatāciju, kā arī par plānotajiem darbiem un klientu elektroapgādi.

Sadales tīkls

Vecākais uzskaites iekārtu inženieris

Elektroenerģijas uzskaites funkcijas Viedo skaitītāju monitoringa daļas vecākais uzskaites iekārtu inženieris organizē un veic metodisko vadību darbam ar viedajiem elektroenerģijas skaitītājiem. Izstrādā risinājumus viedo skaitītāju uzstādīšanai, koordinē viedo elektroenerģijas skaitītāju datu nolasīšanas problēmu novēršanu, izveido un uztur dažādās sistēmās integrētus IT risinājumus viedajiem skaitītājiem, sniedz konsultācijas par viedo skaitītāju ekspluatāciju.

Sadales tīkls

Meistars (energoobjektu būvuzraudzībā)

Tīkla pārvaldības funkcijas Dienvidu tehniskās daļas Tukuma tīklu nodaļas meistars (būvuzraudzībā) nodrošina AS “Sadales tīkls” intereses būvdarbu veikšanas procesā. Uzrauga būvdarbu izpildi saskaņā ar izstrādāto projektu vai shēmu un būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu. Kontrolē energoobjektu celtniecības gaitu, apsekojot katru objektu – jaunbūvējamu gaisvadu elektrolīniju vai ieguldāmo kabeļtrases kabeli u.c. – dabā.

Sadales tīkls

Elektroietaišu ekspluatācijas inženieris

Tīkla attīstības funkcijas Ziemeļu daļas elektroietaišu ekspluatācijas inženieris (TN) nodrošina elektrotīkla atjaunošanas un jauno pieslēgumu pieteikumu tehnisko noteikumu izstrādi. Tāpat izstrādā perspektīvās elektrolīnijas attīstības shēmas, apakšstaciju pārbūves vai izbūves tehniskos noteikumus un plānotos uzturēšanas darbus, kā arī izstrādā lielāko Latvijas pilsētu 6-20 kV elektrotīkla pārbūves tehniskos noteikumus vai plānoto uzturēšanas darbu risinājumus, aprēķina to iespējamās izmaksas. Izveido arī elektrolīniju trašu tīrīšanas darbu plānus lielāko Latvijas pilsētu teritorijās un aprēķina to izmaksas. Sastāda zemes vienību detālplānojuma nosacījumus.

Sadales tīkls

Kabeļu trašu uzraugs

Tīkla pārvaldības funkcijas Rīgas pilsētas tehniskās daļas Būvniecības nodaļas trašu uzraugs nodrošina kabeļu trašu uzraudzību: veic iepriekš plānotas kabeļu trašu apskates dabā, apskates rezultātus ievadot informācijas sistēmās, kā arī apkalpo avārijas izsaukumus 24h diennaktī, saskaņā ar dežūru grafiku. Kabeļu trašu uzrauga pienākumos ir gan aizsargjoslu pārkāpumu un kabeļu trasēs izraisīto bojājumu fiksēšana, gan plānoto un avārijas rakšanas darbu atļauju noformēšana un rakšanas darbu uzraudzīšana.

Sadales tīkls

Elektroinženiere (T)

AS “Sadales tīkls” Tīkla pārvaldības funkcijas Rietumu tehniskās daļas elektroinženiere ir atbildīga par elektrotīklu trašu tīrīšanas un uzturēšanas procesa koordinēšanu un kontrolēšanu, kā arī par pārziņā esošo elektroiekārtu ekonomisku un saprātīgu ekspluatāciju, atbilstošu  normatīvajai dokumentācijai un klientu prasībām.

Sadales tīkls

Meistars (energoobjektu būvuzraudzībā)

Tīkla pārvaldības funkcijas Rietumu tehniskās daļas Ventspils tīklu nodaļas meistars (būvuzraudzībā) nodrošina AS “Sadales tīkls” intereses būvdarbu veikšanas procesā. Uzrauga būvdarbu izpildi saskaņā ar izstrādāto projektu vai shēmu un būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu. Kontrolē energoobjektu celtniecības gaitu, apsekojot katru objektu – jaunbūvējamu gaisvadu elektrolīniju vai ieguldāmo kabeļtrases kabeli u.c. – dabā.

Sadales tīkls

Elektroinženieris (TN)

Tīkla attīstības funkcijas elektroinženieris (TN) ir atbildīgs par 110 kV apakšstaciju pārbūvju plānošanu un tehnisko noteikumu izstrādi, jaunu pieslēgumu ar jaudu virs 1 MW tehnisko risinājumu izstrādi un pieslēguma maksas aprēķinu. Konsultē klientus par pieslēguma tehniskajiem risinājumiem un pieslēguma maksas aprēķinu. Veic perspektīvo 6-20 kV elektrotīkla shēmu izstrādi un izskatīšanu.

Sadales tīkls

Meistars (enerģētikā)

"Meistars ir baigais nazis, kas bīda lietiņas savā iecirknī, lai mums visiem būtu laba elektrība," norāda ēnu devējs. Raksturojot meistara darba pienākumus detalizētāk, Personāla daļa atzīst, ka AS “Sadales tīkls” Tīkla pārvaldības funkcijas Austrumu tehniskās daļas Rēzeknes tīklu nodaļas meistars (E) kopumā ir atbildīgs par apkalpes zonā esošo elektroietaišu tehniskā stāvokļa atbilstību normatīvajiem dokumentiem, elektroietaišu ekonomisku un saprātīgu ekspluatāciju, kā arī par plānotajiem darbiem un klientu elektroapgādi.

Sadales tīkls

Meistars (enerģētika)

AS “Sadales tīkls” Tīkla pārvaldības funkcijas Rīgas pilsētas tehniskās daļas Tīklu nodaļas meistars kopumā ir atbildīgs par apkalpes zonā esošo elektroietaišu tehniskā stāvokļa atbilstību normatīvajiem dokumentiem, elektroietaišu ekonomisku un saprātīgu ekspluatāciju, kā arī par plānotajiem darbiem un klientu elektroapgādi.