Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Rīgas brīvostas pārvalde
Kalpaka bulv. 12, Rīga, LV-1010
PAR UZŅĒMUMU
Rīgas brīvosta ir lielākā osta Latvijā. Kravu apgrozījums 2019. gadā sasniedza 32,8 milj. tonnu. Rīgas brīvosta ir daudzfunkcionāla osta ar modernu un drošu infrastruktūru, kurā augstas kvalitātes pakalpojumus sniedz 194 ostā strādājošie privātie komersanti, tai skaitā 34 stividoruzņēmumi (kravu termināļi). Rīgas brīvostas pārvalde (RBP) veic ostas pārvaldīšanu, atbild par ostas infrastruktūras uzturēšanu, ostas drošību kā arī par ostas zemes un infrastruktūras iznomāšanu privātuzņēmumiem. RBP nenodarbojas ar komercdarbību ostā. Tās ieņēmumus veido ostu maksas no apkalpotajiem kuģiem, kā arī zemes un piestātņu nomas maksas. RBP darbojas pēc bezpeļņas organizācijas principiem – rīcībā esošos finanšu līdzekļus izmanto tikai ostas apsaimniekošanai un attīstīšanai.
NOZARE
Uzņēmējdarbības koordinēšana un efektivitātes paaugstināšana

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Rīgas brīvostas valdes priekšsēdētājs

Rīgas ostas pārvaldību īsteno Rīgas brīvostas pārvalde. Pārvaldes sastāvā ir ostas valde - augstākā lēmējinstitūcija un tai pakļauts izpildaparāts, kuru vada ostas pārvaldnieks.

Rīgas ostas valdē ir četri valdes locekļi - ekonomikas ministra, finanšu ministra, satiksmes ministra un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra izvirzīti pārstāvji. Brīvostas valdes locekļi, atklāti balsojot, no brīvostas valdes locekļu vidus ievēlē brīvostas valdes priekšsēdētāju un viņa vietnieku.

Ēnotājs varēs iepazīties ar RBP valdes priekšsēdētāja un uzņēmuma vadītāja pienākumiem, dienas kārtību, atbildību jomām, kā arī gūt iedvesmu un informāciju par to, kas ir nepieciešams, lai veiksmīgi vadītu uzņēmumu Rīgas ostā.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: Rīgas osta

Ekskursijas