Ēnu diena

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Latvijas Republikas tiesībsargs
Baznīcas iela 25
PAR UZŅĒMUMU
Kas ir tiesībsargs? Tiesībsargs ir Saeimas ievēlēta amatpersona, kas rūpējas par to, lai Latvijā tiktu ievērotas cilvēktiesības un lai valsts pārvalde un pašvaldības ievērotu labas pārvaldības principu. Tiesībsargs savā darbībā ir neatkarīgs un pakļaujas vienīgi likumam. Nevienam nav tiesību ietekmēt tiesībsargu viņa funkciju un uzdevumu pildīšanā. Tiesībsarga amats nav savienojams ar piederību pie politiskajām partijām. Ko dara tiesībsargs? Sabiedrība tiesībsargam ir uzdevusi aizsargāt cilvēktiesības, novērst diskrimināciju un sekmēt valsts varas tiesisku, lietderīgu un labas pārvaldības principam atbilstošu īstenošanu. Tiesībsarga likums tiesībsargam nosaka šādas funkcijas: * veicināt privātpersonas cilvēktiesību aizsardzību; * sekmēt vienlīdzīgas attieksmes ievērošanu un diskriminācijas novēršanu; * izvērtēt un veicināt labas pārvaldības principa ievērošanu valsts pārvaldē; * atklāt trūkumus tiesību aktos un to piemērošanā cilvēktiesību un labas pārvaldības jautājumos un veicināt šo trūkumu novēršanu; * sekmēt sabiedrības informētību un izpratni par cilvēktiesībām, šo tiesību aizsardzības mehānismiem un tiesībsarga darbu.
NOZARE
Valsts pārvalde

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums

Komunikācijas speciālists - Komunikācijas un starptautiskās sadarbības nodaļā

Tiesībsarga birojs ir tiesībsarga darbības nodrošināšanai izveidota iestāde, kas darbojas cilvēktiesību aizsardzības jomā. Komunikācijas un starptautiskās sadarbības nodaļas darba uzdevumi ir:

komunikācijas stratēģijas izstrāde un īstenošana;

publisko pasākumu organizēšana, iekļaujot pasākumu saturā publicitātes nodrošinājumu;

sadarbība ar plašsaziņas līdzekļiem tiesībsarga darbības atspoguļošanā;

pētījumu, aptauju un projektu vadība;

komunikācijas pasākumu, informatīvo materiālu un kampaņu veidošana;

iekšējās komunikācijas veidošana;

tiesībsarga starptautiskās sadarbības nodrošināšana;

tiesībsarga mājaslapas administrēšana un uzturēšana.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Adrese: Baznīcas iela 25

Jurists - Pilsonisko un politisko tiesību nodaļā un Prevencijas daļā

Tiesībsarga birojs ir tiesībsarga darbības nodrošināšanai izveidota iestāde, kas darbojas cilvēktiesību aizsardzības jomā. Pilsonisko un politisko tiesību nodaļas uzdevumi ir:

Tiesībsarga likumā noteikto tiesībsarga uzdevumu izpilde, ievērojot tiesībsarga stratēģijā noteiktos mērķus un prioritātes, pilsonisko un politisko tiesību aizsardzības un veicināšanas jomā, tai skaitā, attiecībā uz vienlīdzīgas attieksmes principa aizsardzību un veicināšanu un diskriminācijas novēršanu pilsonisko un politisko tiesību jomā, kas ietver:

tiesības uz dzīvību;

spīdzināšanas, necilvēcīgas un pazemojošas apiešanās un sodīšanas aizliegumu;

tiesības uz brīvību un drošību;

tiesības uz taisnīgu tiesu;

tiesības uz privātās un ģimenes dzīves neaizskaramību;

tiesības brīvi pārvietoties valsts teritorijā;

tiesības brīvi izbraukt no valsts un atgriezties tajā;

personas tiesības uz tiesisko statusu;

domu apziņas un reliģijas brīvību;

personas vārda un izteiksmes brīvību;

biedrošanās brīvību;

pulcēšanās brīvību;

tiesības vēlēt un tikt ievēlētam;

tiesības pildīt valsts dienestu;

personas izraidīšanas aizliegumu;

procesuālās garantijas ārzemniekiem izraidīšanas gadījumā;

Prevencijas daļas uzdevums ir: Tiesībsarga likumā noteikto tiesībsarga uzdevumu izpilde, ievērojot Tiesībsarga stratēģijā noteiktos mērķus un prioritātes, visās biroja kompetencē un pilnvarojumā ietilpstošajās tiesību nodrošināšanas, aizsardzības un veicināšanas jomās, ar mērķi novērst spīdzināšanas un citus nežēlīgas, necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās vai sodīšanas riskus, veicot regulāras un preventīva rakstura vizītes uz iestādēm, kurās ir vai varētu būt ierobežota personu brīvība.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Adrese: Baznīcas iela 25

Jurists - Sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību nodaļā

Tiesībsarga birojs ir tiesībsarga darbības nodrošināšanai izveidota iestāde, kas darbojas cilvēktiesību aizsardzības jomā. Sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību nodaļas uzdevumi ir:

Tiesībsarga likumā noteikto tiesībsarga uzdevumu izpilde, ievērojot Tiesībsarga stratēģijā noteiktos mērķus un prioritātes, sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību nodrošināšanas, aizsardzības un veicināšanas jomā, tai skaitā, attiecībā uz vienlīdzīgas attieksmes principa aizsardzību un veicināšanu un diskriminācijas novēršanu sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību jomā, kas ietver:

tiesības uz darbu un taisnīgu atlīdzību;

tiesības uz īpašumu;

tiesības uz sociālo nodrošinājumu;

tiesības uz mājokli;

tiesības uz veselības aizsardzību;

personas ar invaliditāti tiesības uz invaliditātes piešķiršanu, sociālo drošību un medicīnisko un sociālo rehabilitāciju;

tiesības uz izglītību;

zinātniskās, mākslinieciskās un citas jaunrades brīvību;

tiesības uz labvēlīgu vidi;

mazākumtautību tiesības uz etnisko un kultūras savdabību;

labas pārvaldības principa ievērošanas valsts pārvaldē veicināšana;

ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas veicināšana, aizsargāšana un pārraudzīšana sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību jomā;

gadījumā, ja tiek konstatēts diskriminācijas aizlieguma pārkāpums sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību jomā, neatkarīgas juridiskās palīdzības nodrošināšana diskriminācijas upuriem;

Latvijai saistošo starptautisko tiesību normu, kā arī nacionālo normatīvo aktu īstenošanas uzraudzība sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību jomā, tai skaitā, attiecībā uz vienlīdzīgas attieksmes principa aizsardzību un veicināšanu un diskriminācijas novēršanu sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību jomā.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Adrese: Baznīcas iela 25

Jurists - Bērnu tiesību nodaļā

Tiesībsarga birojs ir tiesībsarga darbības nodrošināšanai izveidota iestāde, kas darbojas cilvēktiesību aizsardzības jomā. Bērnu tiesību nodaļa darbojas bērnu tiesību nodrošināšanas, aizsardzības un veicināšanas jomā.

Nodaļas uzdevumi ir:

Tiesībsarga likumā noteikto uzdevumu izpilde, ievērojot Tiesībsarga stratēģijā noteiktos mērķus un prioritātes, bērnu tiesību jomā, tai skaitā attiecībā uz vienlīdzīgas attieksmes principa aizsardzības un veicināšanas un diskriminācijas novēršanu bērnu tiesību jomā, kas ietver:

bērna tiesības uz identitāti;

bērna tiesības uzaugt ģimenē;

bērna tiesības uz izglītību;

bērna tiesības uz uzturlīdzekļiem;

bāreņu un bez vecāku gādības palikušu bērnu tiesības;

bērna tiesības tikt uzklausītam;

bērna tiesības uz atpūtu un brīvo laiku.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Adrese: Baznīcas iela 25

Ekskursijas