Ēnu diena

Vērtējums:

Vērtējums:

UZŅĒMUMA DATI
Talsu novada pašvaldība
Kareivju iela 7, Talsi, LV-3201
PAR UZŅĒMUMU
Talsu pilsēta dzīvo uz deviņiem pakalniem. Augstākajā no tiem, Tiguļkalnā, kuršu un lībiešu pēcteči stādījuši ozolu dubultapli, lai divkāršs spēks dziesmām, kas dziedātas, vārdiem, kas izteikti, domām, kas domātas. Gadi gāja un 2009. gadā ozolu dubultapļa spēks pievilka vēl trīs pilsētas - Sabili, Stendi un Valdemārpili, kā arī 14 pagastus - Abavas, Ārlavas, Balgales, Ģibuļu, Īves, Ķūļciema, Laidzes, Laucienes, Lībagu, Lubes, Strazdes, Valdgales, Vandzenes un Virbu.
NOZARE
Pašvaldība

Uzņēmuma vakances

Profesija
Uzņēmums
Reitings
Talsu novada pašvaldība

Talsu novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja

Dzīvokļu komisijas darba pienākumos ietilpst dzīvokļu apsaimniekošana, dokumentu sagatavošana un mājokļu novērtēšana.

Talsu novada pašvaldība

Talsu tūrisma informācijas centra vadītāja

Informācijas centra pamatdarbība saistīta ar Talsu novada tūrisma pakalpojumu popularizēšanu un reklamēšanu, izplatot informāciju par pieejamajiem tūrisma produktiem reģionā (bukleti, ceļveži, kartes u.c.), sniedzot tūrisma informāciju klientiem, kas iegriežas birojā. Vietējiem iedzīvotājiem un ceļotājiem pieejami arī bezmaksas drukātie materiāli Latvijas apceļošanai. Tūrisma piedāvājums tiek popularizēts arī, piedaloties starptautiskās tūrisma izstādēs un gadatirgos. Paralēli notiek arī ar jaunu tūrisma produktu veidošana, tūrisma informācijas apkopošana un sistematizēšana, tūrisma uzņēmēju un interesentu apmācību organizēšana, tūrisma projektu sagatavošana un realizēšana, ikdienas tūrisma pakalpojumu sniegšana. Talsu novada TIC darbojas arī kā ceļojumu aģentūra un sniedz pakalpojumus tūristiem, kas vēlas ceļot Latvijas robežās un ārpus valsts robežām (ceļojumu pakešu pārdošana, aviobiļešu, autobusu biļešu rezervēšana, naktsmītņu rezervēšana u.c.). 

Talsu novada pašvaldība

Talsu tautas nama vadītāja

Talsu tautas nams ir vislielākā Talsu novada kultūras iestāde un, sadarbībā ar radošajiem novada ļaudīm, veido un vada lielākos Talsu pilsētas pasākumus.

Talsu novada pašvaldība

Talsu novada pašvaldības Informācijas tehnoloģiju nodaļas Datortīkla administrators

IT nodaļanodrošina nodaļas iekšējās un ārējās IT infrastruktūras darbību, veido un uztur Pašvaldības elektroniskās dokumentu aprites sistēmu, organizē Pašvaldības darbinieku apmācību un veic konsultācijas darbam ar elektroniskās dokumentu aprites sistēmu, veic tehnisko sagatavošanas darbu pirms domes sēdēm un citiem pašvaldības pasākumiem.

Talsu novada pašvaldība

Talsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumos

Domes priekšsēdētāja vietnieks sociālo, izglītības, kultūra un sporta jautājumos pilda domes priekšsēdētāja un domes priekšsēdētāja 1. vietnieka pienākumus, darbojas pašvaldības darba atklātības nodrošināšanas jomā un veic citus domes vai priekšsēdētāja deleģētos uzdevumus. 

Talsu novada pašvaldība

Talsu novada būvvalde

Ēnotājam būs iespēja iepazīties ar Talsu novada pašvaldības Būvvaldes ikdienas darbu un pienākumiem. 

Būvvaldes kompetencēs ir pastāvīga vai sadarbībā ar Pašvaldības iestādēm īstenot Latvijas Republikā esošos normatīvosaktus, Domes un Pašvaldības rīkojumus un norādījumus, sagatavot normatīvo aktu projektus Būvvaldes jomā, sniegt konsultācijas par būvniecības procesa kārtību un par būvniecības iespējām, kontrolēt reklāmas un reklāmas objektu izvietošanu un izsniegt reklāmas un reklāmas objektu izvietošanas atļaujas, pieņemt lēmumus un izdot administratīvos aktus savas kompetences ietvaros, pieņemt apmeklētājus un izskatīt iesniegumus, veikt saraksti ar fiziskām un juridiskām personām, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Talsu novada pašvaldība

Talsu novada domes priekšsēdētājs

 Domes priekšsēdētājs vada domes darbu. Viņa kompetencē ir ierosināt jautājumu izskatīšanu domē un komitejās, kā arī koordinēt šo jautājumu izskatīšanu. Priekšsēdētājs pārstāv pašvaldību attiecībās ar valsti un citām pašvaldībām, vada finanšu komitejas darbu, domes vārdā izdod pilnvaras, paraksta līgumus un citus juridiskos dokumentus, dod saistošus rīkojumus pašvaldības administrācijas darbiniekiem, pārstāv domes tiesā un atbild par tiesas spriedumu izpildi lietās, kurās viena no pusēm ir dome, sagatavo izskatīšanai valsts iestāžu amatpersonu iesniegumus, var ierosināt esošo vietējo valsts pārvaldes iestāžu vadītāju vai šo iestāžu amatpersonu atlaišanu no ieņemamā amata, kā arī veic citus pienākumus, kas paredzēti likumos, Ministru kabineta lēmumos, Talsu novada pašvaldības nolikumā un domes lēmumos.

 

Talsu novada pašvaldība

Talsu novada pašvaldības policijas dežūrējošā ekipāža

Policija ir pašvaldības institūcija, kuras pienākums ir aizsargāt personu dzīvību, veselību, tiesības un brīvības, īpašumu, sabiedrības un valsts intereses no noziedzīgiem un citiem prettiesiskiem apdraudējumiem.

Pašvaldības policijas galvenie uzdevumi ir nodrošināt sabiedrisko kārtību Talsu novada administratīvajā teritorijā, aizsargāt un aizstāvēt personu tiesības, kontrolēt pašvaldības saistošo noteikumu un LR likumu ievērošanu. 

 

Talsu novada pašvaldība

Talsu novada pašvaldības policijas priekšnieka vietniece

Policija ir pašvaldības institūcija, kuras pienākums ir aizsargāt personu dzīvību, veselību, tiesības un brīvības, īpašumu, sabiedrības un valsts intereses no noziedzīgiem un citiem prettiesiskiem apdraudējumiem.

Pašvaldības policijas galvenie uzdevumi ir nodrošināt sabiedrisko kārtību Talsu novada administratīvajā teritorijā, aizsargāt un aizstāvēt personu tiesības, kontrolēt pašvaldības saistošo noteikumu un LR likumu ievērošanu. 

 

Talsu novada pašvaldība

Talsu novada pašvaldības policijas priekšnieks

Policija ir pašvaldības institūcija, kuras pienākums ir aizsargāt personu dzīvību, veselību, tiesības un brīvības, īpašumu, sabiedrības un valsts intereses no noziedzīgiem un citiem prettiesiskiem apdraudējumiem.

Pašvaldības policijas galvenie uzdevumi ir nodrošināt sabiedrisko kārtību Talsu novada administratīvajā teritorijā, aizsargāt un aizstāvēt personu tiesības, kontrolēt pašvaldības saistošo noteikumu un LR likumu ievērošanu. 

 

Talsu novada pašvaldība

Talsu novada pašvaldības Komunālās nodaļas Vides pārvaldības speciāliste

Komunālā nodaļa atbild par komunālo pakalpojumu sniegšanas Pašvaldības administratīvajā teritorijā koordinēšanu,  ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošanu, Pašvaldības autoceļu uzturēšanas organizēšanu un kontroli, klejojošo dzīvnieku izķeršanas organizēšanu, skolēnu pārvadāšanas organizēšanu, ainavu un publisko ārtelpu teritoriju labiekārtošanas priekšlikumu izstrādāšanu un Pašvaldības dzīvokļu tehniskā stāvokļa apsekošanu.

Talsu novada pašvaldība

Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas Projektu vadītājs

Nodaļai ir noteikts piedalīties nacionālā, reģionālā un cita veida attīstības dokumentu izstrādē, veicināt komercdarbības attīstību Pašvaldības teritorijā, organizēt aktuālās informācijas sagatavošanu par Nodaļas kompetencē esošajiem jautājumiem publicēšanai masu medijos, vadīt pašvaldības attīstības plānošanas procesus, organizēt un pārraudzīt dažāda līmeņa projektu izstrādes procesus, kas saistāmi ar pašvaldības attīstību, projektu vadība.

Talsu novada pašvaldība

Talsu novada pašvaldības Izpilddirektors

Var pašvaldības administrācijas ikdienas funkciju izpildei izveidot komisijas vai darba grupas, organizē, kontrolē un vada administrācijas darbu, kontrolē pašvaldības pasūtījuma izpildi.

Ēnotājam būs iespēja iepazīties ar Talsu novada pašvaldības izpilddirektora amata specifiku un darba dienas gaitu. 

Talsu novada pašvaldība

Talsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja

Talsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja ir Inga Romaško. Viņa organizē nodaļas darbu un ir atbildīga par tai noteikto uzdevumu izpildi, kā arī atbild par nodaļas funkciju veikšanu atbilstoši likumu un citu normatīvo aktu, pašvaldības lēmumu un nodaļas nolikuma prasībām. Nodaļas vadītāja pārstāv nodaļu tās kompetencē esošajos jautājumos, nosaka nodaļas darbinieku pienākumu sadali,nodrošina finansu un štatu disciplīnas ievērošanu, pārstāv novada pašvaldību pilnvaru vai deleģējuma ietvaros.

Nekustamā īpašuma nodaļas kompetencē ir uzturēt Talsu novada Nekustamā īpašuma kadastru, risināt fizisko un juridisko personu nekustamo īpašumu problēmas ar pašvaldību saistītos jautājumos, realizēt pašvaldības pārvaldi nekustamo īpašumu jomā, realizēt novada attīstību un plānošanu, pabeigt Zemes reformas pilsētās.