Vakances nosaukums
Uzņēmums

Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Preiļu iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektors

Vai zini, ar ko ikdienā nodarbojas Valsts policijas Preiļu iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektori? Kādi ir viņu pienākumi?

Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Preiļu iecirknis piedāvā iepazīties ar vairāku darbinieku darbu un ikdienā pildāmajiem pienākumiem. Iecirkņa inspektori izrādīs savu uzraugāmo teritoriju, kādi preventīvie pasākumi tiek veikti, lai novērstu likumpārkāpumus, kā tiek nodrošināta sabiedriskā kārtība. Ēnotājiem būs iespēja novērot kā tiek sastādīti administratīvo pārkāpumu protokoli un kā tiek pieņemts lēmums par administratīvo sodu uzlikšanu.

Izmanto iespēju un iepazīsties ar Valsts policijas Kārtības policijas nodaļas inspektora darbu arī Tu!

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Adrese: Talsu iela 2

Masieris (ceturtā līmeņa kvalifikācija)

Amata galvenie pienākumi:

1. Veikt masāžu dažādu slimību profilaksē, ārstēšanā un rehabilitācijā.

2. Precīzi izpildīt virsmāsa uzdevumus.

3. Nodrošināt racionālu darbu, t.sk. tā apgādi ar nepieciešamajiem instrumentiem un dezinfekcijas līdzekļiem; sterilizēt instrumentus.

4. Nodrošināt sistemātisku un savlaicīgu, precīzu medicīniskās dokumentācijas aizpildīšanu.

5. Ievērot pareizu zāļu , medicīnisko līdzekļu lietošanu, uzskaitīšanu un glabāšanu.

6. Stingri ievērot darba drošības un ugunsdrošības noteikumus.

7. Stingri ievērot individuālo higiēnu, iestādes higiēnas un pretepidēmisko režīmu.

8. Stingri ievērot citus slimnīcā apstiprinātos norādījumus un noteikumus.

9. Sistemātiski paaugstināt savu profesionālo kvalifikāciju.

10. Kopā ar galveno māsu , speciālistiem analizēt kļūdu gadījumus.

11. Pirmās un neatliekamās palīdzības sniegšana.

12. Ievērot dienesta un citas informācijas konfidencialitāti.

13. Saudzīgi izturēties pret darba devēja mantu.

14. Savlaicīgi informēt vadību par visiem gadījumiem, kad konstatēti aparatūras un inventāra bojājumi, kā arī par darba drošības disciplīnas pārkāpumiem.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: Raiņa bulv. 13, Preiļi, Preiļu novads

Galvenais ārsts un pediatrs

Amata galvenie pienākumi:

1. Organizēt un kontrolēt visu slimnīcas struktūrvienību darbu, nodrošinot kvalitatīvu

    un savlaicīgu veselības pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem un citām personām, kurām tā ir nepieciešama.

2.     Organizēt, kontrolēt un vadīt racionālu medikamentu, materiālu un citu ārstniecisko līdzekļu           aprites kārtību slimnīcā.

3.     Kontrolēt medicīniskās dokumentācijas aizpildīšanas kārtību slimnīcas nodaļās un kabinetos.

4.     Organizēt konsultāciju sniegšanu un konsultatīvo darbu.

5.     Organizēt un nodrošināt precīzu un savlaicīgu slimnīcas statistikas uzskaiti.

6.      Izskatīt gan mutiskos, gan rakstiskos iesniegumus un priekšlikumus jautājumos par

medicīniskās palīdzības sniegšanu. Nepieciešamības gadījumā pēc savas iniciatīvas vai pēc

pieprasījuma informēt par to valdi vai tās priekšsēdētāju.

7.     Organizēt savas kompetences ietvaros sūdzību izskatīšanu jautājumos par slimnīcas vai tās

personāla profesionālo darbību. Nepieciešamības gadījumā pēc savas iniciatīvas vai pēc

pieprasījuma informēt valdi vai tās priekšsēdētāju par sūdzību izskatīšanas rezultātiem.

8.     Nodrošināt  un kontrolēt DNL uzglabāšanu un to izrakstīšanas pamatotību, pareizību un

visa veida recepšu veidlapu uzglabāšanu.

9.     Nodrošināt  medicīniski profilaktisko apskašu organizāciju.

10.            Organizēt ārstu, vidējā medicīniskā personāla nosūtīšanu uz kvalifikācijas celšanas kursiem.

11.            Organizē un nodrošina ārstu klīnisko konferenču norisi  (ne retāk kā

reizi divos mēnešos).

12.            Organizēt, koordinēt  un kontrolēt slimnīcas struktūrvienību pasākumu plānu sastādīšanu

un šīs informācijas savlaicīgu izvietošanu uz slimnīcas galvenā ziņojumu stenda.

13.            Organizēt slimību profilakses darbu, progresīvu ārstniecības metožu ieviešanu un

pielietošanu, kā arī koordinēt NMP un katastrofu medicīnas darbu.

14.            Pārbaudīt slimnīcas darbinieku darba grafiku un kontrolēt to ievērošanu.

15.            Nodrošināt darba drošības un ugunsdrošības noteikumu ievērošanu slimnīcā.

16.            Glabāt dienesta un citas likumīgi aizsargājamas informācijas konfidencialitāti.

17.             Nodrošināt slimnīcas darba kārtības noteikumu ievērošanu, valdes lēmumu un

valdes priekšsēdētāja rīkojumu izpildi.

18.             Veikt citus slimnīcas valdes priekšsēdētāja uzdevumus.

19.             Paaugstināt savu profesionālo kvalifikāciju.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: Raiņa bulv. 13, Preiļi, Preiļu novads

Meistars (E)

AS “Sadales tīkls” Tīkla pārvaldības funkcijas Austrumu tehniskās daļas Preiļu tīklu nodaļas meistars kopumā ir atbildīgs par apkalpes zonā esošo elektroietaišu tehniskā stāvokļa atbilstību normatīvajiem dokumentiem, elektroietaišu ekonomisku un saprātīgu ekspluatāciju, kā arī par plānotajiem darbiem un klientu elektroapgādi. Meistara darbs norit gan birojā, gan arī izbraucienos uz objektiem elektroietaišu defektēšanai un kontroles veikšanai.

Minimālais vecums: 11

Vietu skaits: 1

Adrese: Preiļi, Aglonas iela 60

Ergoterapeits

1. Veikt pacientu/klientu ergoterapeitisko izmeklēšanu, nodarbes veikšanas novērtēšanu un funkcionālo traucējumu noteikšanu, kā arī vides pieejamības un tehnisko palīglīdzekļu nepieciešamības un/vai atbilstības izvērtēšanu savas kompetences ietvaros. 

2. Pēc apkopotajiem pacienta/klienta izmeklēšanas rezultātiem izdarīt slēdzienu par nepieciešamo terapiju.

2. Veikt  konsultatīvo, profilaktisko darbu sabiedrībā, uzsverot nodarbes nepieciešamību cilvēka dzīvē. 

3. Pielietojot ergoterapijas tehnoloģijas pacientiem/klientiem nodrošināt nepieciešamos ergoterapijas pakalpojumus.

4. Sadarboties ar visiem pacienta rehabilitācijā iesaistītajiem speciālistiem, savas kompetences ietvaros aktīvi piedalīties rehabilitācijas nodaļas komandas darbā.

5. Konsultēt un apmācīt pacienta piederīgos un/ vai aprūpētājpersonas korekcijas darbam.

6. Dokumentēt terapijas procesu un terapijas rezultātu ievērojot LR likumdošanas normatīvo aktu prasības.  

7.  Profesionālās kvalifikācijas uzturēšana un paaugstināšana. 

7.1. Pastāvīgi paaugstināt savu profesionālo kvalifikāciju: 

7.1.1. piedaloties teorētiskajos un praktiskajos semināros un kursos, konferencēs, kongresos, 

7.1.2. regulāri lasot jaunāko profesionālo literatūru un periodiskos izdevumus, 

7.1.3. organizējot un vadot profesionāli izglītojošos pasākumus specialitātē. 

8.Nepārtraukti, regulāri un sistemātiski aizpildīt medicīnisko dokumentāciju saskaņā ar SIA “Preiļu slimnīca” un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

9.Stingri ievērot darba drošības un ugunsdrošības noteikumus.

10.Stingri ievērot higiēnas, aseptikas un antiseptikas noteikumus.

10.Stingri ievērot citus slimnīcā apstiprinātos norādījumus un noteikumus.

11.Kopā ar rehabilitācijas nodaļas vadītāju, speciālistiem analizēt kļūdu gadījumus. 

12.Pirmās un neatliekamās palīdzības sniegšana.

13.Ievērot dienesta un citas informācijas konfidencialitāti.

14.Saudzīgi izturēties pret darba devēja mantu.

15.Savlaicīgi informēt vadību par visiem gadījumiem, kad konstatēti aparatūras un inventāra bojājumi, kā arī par darba drošības disciplīnas pārkāpumiem.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: Raiņa bulv. 13, Preiļi, Preiļu novads

Preiļu galvenās bibliotēkas vadītājs

Preiļu galvenā bibliotēka  Kārsavas iela 4, Preiļi, LV-5301 65381230, 29991263 preilu.biblioteka@preili.lv http://www.preilubiblioteka.lv  

Ilona Skorodihina Vadītāja 65381228, 26819391 ilona.skorodihina@preili.lv

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Kārsavas iela 4

Preiļu novada Labklājības pārvalde

Preiļu novada Labklājības pārvalde  Aglonas iela 1a, Preiļi, LV-5301 labklajibas.parvalde@preili.lv  

Lauris Pastars

Labklājības pārvaldes direktors 65323200, 28638567 lauris.pastars@preili.lv Apmeklētājus pieņem otrdienās plkst. 13.00-16.00

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Aglonas iela 1a

Bāriņtiesas priekšsēdētāja

Preiļu novada Bāriņtiesa 

Aglonas iela 1a, Preiļi, LV-5301 barintiesa@preili.lv  

Darbs bāriņtiesā    

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 1

Adrese: Aglonas iela 1a

Preiļu novada Būvvaldes vadītājs

Preiļu novada Būvvalde  Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301 buvvalde@preili.lv Darba laiks:

Pieņemšanas laiks: piektdienās: plkst. 08:00–16.00, kabinets Nr. 105, Raiņa bulvāris 19, Preiļi

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Raiņa bulvāris 19

Preiļu novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Preiļu novada Dzimtsarakstu nodaļa  

Liāna Loginova-Plivda

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 65322692 dzimtsarakstu.nodala@preili.lv

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 1

Adrese: Rēzeknes iela 26

Preiļu novada Vēstures un lietišķās mākslas muzejs, vadītāja

Preiļu novada Vēstures un lietišķās mākslas muzejs, vadītāja

Tekla Bekeša Vadītāja 65322731, 26056076 tekla.bekesa@preili.lv

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 1

Adrese: Raiņa bulvāris 28

Tūrisma informācijas konsultante

Irēna Kjarkuža Tūrisma informācijas konsultante, gide 65322041, 29116431 irena.kjarkuza@preili.lv Inese Martinkus Tūrisma informācijas konsultante 65322041, 25867735 tic@preili.lv

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Krāslavas iela 4

Tūrisma informācijas centra vadītāja

Iveta Šņepste

Tūrisma informācijas centra vadītāja  

65322041, 22339980 iveta.snepste@preili.lv; tic@preili.lv

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Kārsavas iela 4

Izglītības pārvaldes vadītājs

Andrejs Zagorskis

Izglītības pārvaldes vadītājs 29297976, 65322332

preiluipvad@preili.lv; andrejs.zagorskis@preili.lv

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Rēzeknes iela 26

IT centra vadītājs

Preiļu novada IT centrs

Pašvaldības struktūrvienība

  Juris Erts IT centra vadītājs   juris.erts@preili.lv

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Būvinžinieris

Ervīns Rusiņš Būvinženieris 22487525 ervins.rusins@preili.lv   Preiļu pašvaldības būvinžinieris, strādā tehniskajā daļā

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Raiņa bulvāris 19

Jurists

Ilona Žukova Juriste 65322766 ilona.zukova@preili.lv   Darbs juridiskajā daļā   Jurists ir tas cilvēks, kurš pārzina Latvijas un starptautisko tiesību sistēmu, aktīvi seko izmaiņām normatīvajos aktos, lai varētu konsultēt un pārstāvēt cilvēkus jeb klientus ar likumdošanu saistītos jautājumos.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 1

Adrese: Raiņa bulvāris 19

Iepirkumu speciāliste

Liene Baškatova-Jokste Iepirkumu speciāliste 65322766 liene.baskatova@preili.lv     Darbs juridiskajā daļā

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Raiņa bulvāris 19

Preiļu muižas kompleksa un parka vadītāja

Sanda Čingule-Vinogradova Preiļu muižas kompleksa un parka vadītāja     Visi darbi, kas saistīti par Preiļu muižas kompleksu

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Raiņa bulvāris 19

Pašvaldības lietvede

Pašvaldības lietvede

Darbs apmeklētāju pieņemšanas un info centrā. Dokumentu reģistrācija, saņemšana, izsūtīšana

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 1

Adrese: Raiņa bulvāris 19

Maizes un miltu produktu ražošanas tehniķis (Preiļi)

Maizes un miltu produktu ražošanas tehniķis (maiznieks) strādā pārtikas aprites uzņēmumā, veic maizes un miltu produktu ražošanu un ar to saistītus darbus. Izpilda dažādas operācijas izejvielu pārstrādē un produktu ražošanā, ievērojot tehnoloģisko instrukciju, labas higiēnas un labas ražošanas prakses nosacījumus, nodrošina tehnoloģiskā aprīkojuma sagatavošanu un lietošanu darbā.

Uzņemšana pēc 9.klases.Mācību ilgums: 4 gadi.

Uzzini vairāk: www.rtrit.lv

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Sporta iela 1

Vizuālā tēla stilists (Preiļi)

Vizuālā tēla stilists ir skaistumkopšanas speciālists, kurš veido klienta individuālo vizuālo tēlu, zīmē savu priekšlikumu skices, nosaka un veido klientu individuālo krāsu paleti, modelē un veido frizūras, grimē klienta ķermeni un seju, izpilda vizāžas elementus, veido auguma proporcijām atbilstošu tērpa skici un mulāžu, sadarbībā ar citu profesiju pārstāvjiem veido tēlus reklāmas klipiem, modes kolekciju šoviem, strādā kultūras un mākslas uzņēmumos, dekoratīvās kosmētikas un skaistuma kopšanas salonos.

Uzņemšana pēc 9.klases. Mācību ilgums: 4 gadi.

Uzzini vairāk: www.rtrit.lv

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Sporta iela 1, Preiļi

Konditora palīgs (Preiļi)

Konditora palīgs veic darba uzdevumus konditorejas vai ēdināšanas  uzņēmumā atbilstoši konditora norādījumiem. Veic izejvielu un produktu pirmapstrādi, sagatavo darba inventāru, iekārtas. Gatavo konditorejas starpproduktus un izstrādājumus, ievērojot receptūras.

Uzņemšana pēc 9. un 12. klases. Mācību ilgums: 1 gads.

Uzzini vairāk: www.rtrit.lv

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Sporta iela 1, Preiļi

Pavārs (Preiļi)

Pavārs gatavo un noformē dažādas sarežģītības ēdienus, ievērojot ēdienu gatavošanas tehnoloģiju, uzņēmuma paškontroles sistēmas prasības un racionālu visu resursu apriti, nodrošina ražošanas tehnoloģiskā aprīkojuma sagatavošanu un lietošanu darbā, izvērtē izejvielu, starpproduktu un gatavo ēdienu kvalitāti. Pavārs savas profesionālās kompetences ietvaros plāno un organizē darbu virtuvē, pārzin izejvielu kvalitāti, nodrošina to uzglabāšanu un veic to racionālu izmantošanu atbilstīgi uzņēmuma ēdienkartes sortimentam, pielietojot dažādus ēdienu gatavošanas tehnoloģiskos paņēmienus, pārzina un veido tehnoloģisko dokumentāciju, prasmīgi to pielieto ikdienas darbā nodrošinot galaprodukta nekaitīgumu, pieņem viesu pasūtījumus, organizē galdu klāšanu un koordinē pasūtījumu izpildi.

Uzņemšana pēc 9.klases. Mācību ilgums: 4 gadi.

Uzzini vairāk: www.rtrit.lv

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Sporta iela 1, Preiļi

Datorsistēmu un datortīklu ADMINISTRATORS

Amata galvenie pienākumi:

1.         Darbs ar informācijas sistēmām „Ārsta birojs”, „PANDA”, “ASSISTENTIS Medicus”: datu analīze, datu ievades (t.sk. ambulatorā pacienta rēķintalonu) kontrole, kvotu plānošana un izpildes kontrole, atskaišu sagatavošana, datu ievade, lietotāju konsultēšana.

2.         Nodrošināt iestādes datorsistēmu un tīklu uzturēšanu tehniskā kārtībā, novērst bojājumus.

3.         Veikt iestādē esošo uzskaites darba sistēmu (Ārsta birojs, ASSISTENTIS Medicus, grāmatvedība) datoru uzturēšanu darba kārtībā un to nepieciešamās apkalpošanas organizēšanu.

4.         Uzstādīt un konfigurēt datortehniku, instalēt un konfigurēt programmatūru, uzlabot datortehnikas veiktspēju, izmantojot atjauninājumus.

5.         Sniegt tehnisko atbalstu lietotājiem.

6.         Veikt interneta pieslēguma vietu pieslēgšanu un uzturēšanu SIA „Preiļu slimnīca” darbinieku darbavietās.

7.         Veikt slimnīcas printeru un kopētāju uzturēšanas organizēšanu.

8.         Iekštīkla veidošana un uzturēšana.

9.         Nodrošināt informācijas aizsardzību un drošību.

10.     Veikt uzņēmuma krājumu, mazvērtīgā inventāra un ātri nolietojamo priekšmetu uzskaiti.

11.     Veikt mazvērtīgā inventāra, ātri nolietojamo priekšmetu un krājumu uzskaites inventarizāciju un tās dokumentāla noformēšana.

12.     Finanšu un analīzes daļas vadītāja uzdevumā savlaicīgi un kvalitatīvi sastādīt mēneša, ceturkšņa un gada atskaites, kā arī savlaicīgi un precīzi sastādīt vienreizējās statistiskās atskaites.

13.     Ievērot darba drošības un ugunsdrošības noteikumus.

14.     Stingri ievērot individuālo higiēnu, iestādes higiēnas un pret epidēmisko režīmu.

15.     Stingri ievērot citus slimnīcā apstiprinātos norādījumus un noteikumus.

16.     Ievērot dienesta un citas informācijas konfidencialitāti.

17.     Saudzīgi izturēties pret darba devēja mantu.

18.     Savlaicīgi informēt vadību par visiem gadījumiem, kad konstatēti aparatūras un inventāra bojājumi, kā arī par darba drošības disciplīnas pārkāpumiem.

19.     Nepieciešamības gadījumā veikt citus tiešā darba vadītāja, kā arī slimnīcas vadības vienreizējus uzdevumus, kas nav paredzēti darba pienākumos.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: Raiņa bulvāris 13

Vecmāte

Amata galvenie pienākumi:

1.         Uzsākot darbu pieņemt atskaites, ziņojumus, iepazīties ar pacientu veselības stāvokli.

2.         Ginekologa norādījumu izpildīšana fizioloģisko, patoloģisko dzemdību gadījumos un dzemdētāju aprūpe

3.         Neatliekamās palīdzības sniegšana grūtniecēm, dzemdētājām, nedēļniecēm un jaundzimušajiem.

4.         Jaundzimušo vispārēja veselības stāvokļa novērtēšana un viņu aprūpe.

5.         Fizioloģiski noritošo pēcdzemdību perioda vadīšana, nedēļnieces aprūpe pēc ginekologa norādījumiem.

6.         Precīzi izpildīt nodaļas virsmāsas norādījumus un uzdevumus.

7.         Nodrošināt medikamentu, pārsienamā materiāla, kā arī instrumentu pareizu uzglabāšanu, uzskaiti, racionālu un ekonomisku izlietošanu.

8.         Nodrošināt savlaicīgu un precīzu medicīniskās dokumentācijas aizpildīšanu.

9.         Sadalīt ēdienu pacientiem pēc ārsta nozīmētajām diētām.

10.     Informēt pacientus par atļautām aktivitātēm un ierobežojumiem.

11.     Izglītot dzemdētāju par bērna kopšanu un krūts barošanu.

12.     Informēt dzemdētāju par personīgo higiēnu pirms un pēc dzemdībām.

13.     Izpildīt plāna un steidzamās manipulācijas un ordinācijas, apliecinot to ar savu parakstu un izpildes laiku ordinācijas lapā.

14.     Veikt pastāvīgu pacientu novērošanu, par veselības stāvokļa izmaiņām nekavējoties ziņot ārstam.

15.     Sagatavot pacientus speciāliem izmeklējumiem un operācijām, paskaidrojot viņiem par gaidāmo darbību, ierobežojumiem, laiku.

16.     Asins analīžu noņemšana un nosūtīšana uz laboratoriju.

17.     Instrumentu dezinfekcija, mazgāšana un sagatavošana uz sterilizāciju.

18.     Stingri ievērot darba drošības un ugunsdrošības noteikumus.

19.     Stingri ievērot aseptikas un antiseptikas noteikumus.

20.     Stingri ievērot individuālo higiēnu, iestādes higiēnas un pretepidēmisko režīmu.

21.     Stingri ievērot citus slimnīcā apstiprinātos norādījumus un noteikumus.

22.     Sistemātiski paaugstināt savu profesionālo kvalifikāciju.

23.     Ievērot dienesta un citas informācijas konfidencialitāti.

24.     Saudzīgi izturēties pret darba devēja mantu.

25.     Savlaicīgi informēt vadību par visiem gadījumiem, kad konstatēti aparatūras un inventāra bojājumi, kā arī par darba drošības disciplīnas pārkāpumiem.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: Raiņa bulvāris 13

Terapijas nodaļas vadītājs

Amata galvenie pienākumi:

1.         Organizēt nodaļas ārstu, kontrolēt nodaļas virsmāsas, vidējā un jaunākā medicīniskā personāla darbu.

2.         Kontrolēt un nodrošināt nodaļā ievietoto pacientu savlaicīgu ārstēšanas uzsākšanu un ārstēšanas gaitu.

3.         Konsultēt slimniekus citās slimnīcas nodaļās pēc vajadzības.

4.         Konsultēt nodaļas ārstus visos gadījumos ar neskaidru diagnozi.

5.         Konsultēt pacientus un informēt viņa piederīgos savas specialitātes ietvaros.

6.         Savā darbā ievērot LR likumdošanas prasības un regulāri sekot izmaiņām tajās.

7.         Ievērot savā darbā deontoloģijas, ārsta ētikas principus un citus profesionālās darbības priekšrakstus.

8.         Organizēt racionālu nodaļas darbu un tās nodrošināšanu ar nepieciešamo aprīkojumu (instrumentiem, aparatūru, medikamentiem, medicīnisko dokumentāciju).

9.         Kontrolēt un nodrošināt medicīniskās dokumentācijas nepārtrauktu, regulāru, sistemātisku un pareizu aizpildīšanu, saskaņā ar SIA “Preiļu slimnīca”, VM rīkojumiem un pastāvošo likumdošanu.

10.     Regulāri piedalīties slimnīcas administrācijas noteiktajās sapulcēs.

11.     Regulāri informēt slimnīcas administrāciju par nodaļā esošo pacientu ārstēšanas gaitu un problēmām, ja tādas ir.

12.     Kopā ar nodaļas darbiniekiem analizēt pieļautās kļūdas.

13.     Ievērot darba drošības un ugunsdrošības noteikumus.

14.     Nodrošināt, lai nodaļas darbinieki stingri ievērotu  darba drošības un ugunsdrošības noteikumus.

15.     Stingri ievērot individuālo higiēnu, iestādes higiēnas un pretepidēmisko režīmu, kā arī kontrolēt, kā tos ievēro nodaļas darbinieki.

16.     Stingri ievērot citus slimnīcā apstiprinātos norādījumus un noteikumus un nodrošināt to ievērošanu nodaļā.

17.     Savlaicīgi informēt vadību par visiem gadījumiem, kad konstatēti aparatūras un inventāra bojājumi, kā arī par darba drošības noteikumu pārkāpumiem.

18.     Izpildīt vienreizējus slimnīcas vadītāja uzdevumus.

19.     Sastādīt darba grafiku nodaļas ārstiem un kontrolēt tā izpildi.

20.     Sistemātiski paaugstināt savu profesionālo kvalifikāciju.

21.     Organizēt sev pakļauto nodaļas darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanu.

22.     Ievērot dienesta un citas informācijas konfidencialitāti, kontrolēt to ievērošanu nodaļā. 

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 4

Adrese: Raiņa bulvāris 13

Labklājības pārvaldes Dienas centrs

Preiļu novada Labklājības pārvaldesDienas centrs

Dienas centra mērķis ir nodrošināt dienas laikā sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, sociālo prasmju attīstību, izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas mērķauditorijām, kuras apmeklē Dienas centru.

Dienas centru var apmeklēt sekojošas mērķauditorijas:

Pirmspensijas vecuma personas; Pensijas vecuma personas Māmiņas ar bērniem Personas ar funkcionāliem traucējumiem; No psihoaktīvām vielām atkarīgās personas; Trūcīgās un maznodrošinātās personas; Un citas sociāli mazaizsargātās mērķgrupas.

Dienas centrā ir iespēja uzturēties jauniešiem ar īpašām vajadzībām no plkst. 8:00 līdz 17:00.

Jaunieši ar īpašām vajadzībām audzē stādus, gatavo dažādus ēdienus, kā arī pilnveidojas radoši.

Dienas centrs apmeklētājus pieņem katru dienu no plkst. 14:00 līdz 17:00, šajā laikā kāda no mērķauditorijām darbojas radoši.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

NVA Preiļu filiāles Karjeras konsultante

NVA Preiļu filiāles karjeras konsultante piedāvās ēnām iepazīties ar karjeras konsultanta darba dienu un Nodarbinātības valsts aģentūras darba specifiku. Būs iespēja pamēģināt ielūkoties sevī, lai uzzinātu par sevi vairāk nekā Jūs jau zināt un rast atbildes uz jautājumiem, kas ir svarīgi profesionālajā izvēlē.

Karjeras konsultants ir speciālists, kurš konsultē, informē un izglīto klientus karjeras attīstības jautājumos, sniedz atbalstu klientiem viņu karjeras plānošanā un veidošanā. Karjeras konsultants strādā valsts un pašvaldību institūcijās, nevalstiskajās organizācijās, izglītības iestādēs, uzņēmumos, pie komersantiem, saistībā ar personāla jeb cilvēkresursu vadību vai kā pašnodarbināta persona vai individuālais komersants.

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV - 5301

Dienvidlatgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes vadītājs

LAD ir 9 reģionālās pārvaldes, katrā no tām strādā aptuveni 50 speciālisti. Pārvaldes atrodas dažādās Latvijas vietās, lai klienti visu nepieciešamo palīdzību lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un zivsaimniecībā saņemtu visā Latvijā pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai. 

Pārvaldes darbinieki ne tikai pieņem un izskata atbalsta pieteikumus, bet arī izmaksā dažādus atbalsta veidus, konsultē klientus un veic pārbaudes. Lai darbs pārvaldēs noritētu raiti un kvalitatīvi, pāvaldes vada zinoši un atbildīgi vadītāji, kas Jūs iepazīstinās ar savu darba ikdienu.

Minimālais vecums: 10

Vietu skaits: 4

Adrese: Preiļi, Mehanizatoru iela 2a

Kafejnīcas vadītājs (Preiļi)

Klientu apkalpošana, darbs ar dokumentiem, ar datorizēto kases aparātu, produktu pasūtīšana, pieņemšana - tas, ko ikdienā veic radošais kafejnīcas vadītājs. Visu klienta vēlmju - gan pateikto, gan noklusēto- īstenošana. Apmierināts klients - laimīgs klients.

Uzzini vairāk: www.rtrit.lv

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 4

Adrese: Sporta iela 1, Preiļi

Valsts probācijas dienesta Latgales reģiona teritoriālās struktūrvienības Preiļu nodaļas vadošais probācijas speciālists-nodaļas vadītājs

Struktūrvienības vadītājs organizē struktūrvienības darbību apkalpojamajā teritorijā. Preiļu teritoriālās struktūrvienības apkalpojamās teritorijas ir Preiļu, Līvānu, Aglonas, Riebiņu un Vārkavas novadi. Vadītājs pārrauga un kontrolē probācijas funkciju izpildi, atbildīgs par sabiedrības pārstāvju iesaistīšanu probācijas funkciju realizācijas procesā. Analizē struktūrvienības darba rezultātus, izsaka priekšlikumus darbības uzlabošanai, optimizēšanai.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 4

Adrese: Talsu iela 2a, Preiļi;

Finanšu analītiķis, ekonomists

Preiļu novada domes finanšu analītiķes:

Broņislava Savicka

Jolanta Gžibovska

Koordinē finanšu plūsmu pašvaldības administrācijā un novada iestādēs. Plāno, koriģē un veido pašvaldības budžetu. Seko finanšu lietderīgai un plānveidīgai izmantošanai.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 1

Adrese: Raiņa bulvāris 19

Speciālists mājokļu jautājumos

Koordinē pašvaldības dzīvokļus, kā arī sociālos dzīvokļus. Veic saziņu ar to iemītniekiem. 

Seko mājokļu fonda izmaiņām novadā un pilsētā. 

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 1

Adrese: Raiņa bulvāris 19

Autobusa vadītājs

Lietot darba pienākumu pildīšanai nodoto transportlīdzekli atbilstoši tā nozīmei.

Veikt skolēnu pārvadāšanu atbilstoši apstiprinātam grafikam.

Veikt precīzu transportlīdzekļa maršrutu, nobraukuma kilometru, degvielas patēriņa daudzuma un pakalpojuma saņēmēja uzskaiti un atspoguļošanu transportlīdzekļa ceļazīmē.

Ievērot ceļu satiksmes, darba drošības un citus saistošos noteikumus.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Raiņa bulvāris 19

Transporta daļas vadītājs

Transporta daļas vadītājs - Ilmārs Ivdris.

Koordinē un vada transporta daļas darbu. 

Koordinē transporta vienību tehnisko stāvokli, koordinē transporta grafiku un šoferu darbu.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Raiņa bulv.19

Noformēšanas māksliniece

Inese Anina

Noformēšanas māksliniekces pamatpienākumi :

veidot vizuālo māksliniecisko noformējumu Preiļu pilsētā un domes telpās, kā arī pasākumu norises vietās, veikt reklāmas materiālu izstrādi, maketēšanu un sagatavošanu.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 3

Adrese: Raiņa bulvāris 19

Mājas lapas satura redaktore

Jolanta Upeniece

Mājaslapas administrators veido mājaslapas struktūru, nosaka, kādas nodaļas un apakšnodaļas būs tajā atrodamas, seko līdzi visiem procesiem mājaslapā un rūpējas, lai tās lietotāji varētu viegli atrast vēlamo informāciju. Lai būtu saprotams, kurš un kādas pārmaiņas mājaslapā drīkst veikt, tās administrators administrē lapas lietotājus – veido viņu kontus, nosaka, ar kuriem apgabaliem konkrētais lietotājs var strādāt, vai viņš ir tiesīgs informāciju tikai ievadīt vai arī to publicēt. 

Pēc vajadzības pilda arī sabiedrisko attiecību speciālista pienākumus.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Raiņa bulvāris 19

Domes priekšsēdētāja otrais vietnieks

Klavdija Zarāne Domes priekšsēdētāja otrais vietnieks 65307320 klavdija.zarane@preili.lv Apmeklētājus pieņem otrdienās plkst. 14.00-17.00 (novada domes 218. kabinetā), iepriekš piesakoties pie pašvaldības sekretāres pa tālr. 65307320

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Preiļu novada dome, Raiņa bulvāris 19

Fizioterapeits

Amata galvenie pienākumi un uzdevumi:

1. Pacienta veselības un funkcionālā stāvokļa novērtēšana.

1.1. Veikt pacienta anamnēzes ievākšanu un sistemātisku datu apkopošanu par pacienta veselības stāvokli, to iespaidojošajiem faktoriem un attieksmi pret veselību.

1.2. Veikt pacienta elpošanas un sirds-asinsvadu sistēmu novērtēšanu.

1.3. Veikt pacienta statiskās pozas (piem. stājas un sēdus pozas) un funkcionālo aktivitāšu, jeb spējas veikt pozu maiņu un ikdienas aktivitātes, novērtēšanu (piem. apsēšanās uz krēsla, piecelšanās no tā, gaitas novērtēšanu).

1.4. Novērtēt locītavu osteokinemātiskās un artrokinemātiskās kustības.

1.5. Veikt pacienta muskuļu funkciju un līdzsvara novērtēšanu.

1.6. Veikt pacienta neiroloģisko izmeklēšanu (piem. ādas virspusējās un dziļās jušanas pārbaude, automātiskās reakcijas, primitīvie refleksi, cīpslu refleksi ).

1.7. Veikt kustību balsta sistēmas palpatoro izmeklēšanu.

1.8. Veikt konkrētā pacienta izmeklēšanā nepieciešamos speciālos testus (piem. locītavu aktīvās un pasīvās stabilitātes testus) un novērtēt pacienta funkcionālās spējas pēc speciālām skalām.

1.9. Novērtēt pacienta sociālo vidi.

1.10. Veikt pacienta funkcionālo novērtējumu pēc ICF (starptautiskās funkcionēšanas klasifikācijas).

2. Nodrošināt nepieciešamo ārstniecību pielietojot fizioterapijas tehnoloģijas.

2.1. Veikt pacienta pozicionēšanu, pozīciju maiņu, locītavu mobilitātes un stabilitātes uzlabošanu vai uzturēšanu, muskuļu funkciju un līdzsvara atjaunošanu vai uzturēšanu, stājas un gaitas korekciju vai uzturēšanu, ikdienas aktivitāšu treniņu.

2.2. Veikt elpošanas funkcijas trenēšanu (piem. pareiza elpošanas stereotipa treniņš, drenāžu izpilde, elpošanas funkcijas stimulēšana).

2.3. Veikt sirds-asinsvadu sistēmas trenēšanu (piem. vingrinājumi perifērās asinsrites uzlabošanai, fiziskās slodzes tolerances uzlabošanai, vingrinājumi relaksācijai).

2.4. Veikt nepieciešamo palīglīdzekļu izvēli un to pareizas lietošanas apmācību.

2.5. Pielietot mīksto audu tehnikas (piem. masāža, limfas atteces veicināšana).

2.6. Pielietot fizikālos un mehāniskos faktorus (piem. līdzstrāva, impulsu strāva, augstfrekvences strāva, elektriskais lauks, magnētiskais lauks, mehāniskā enerģija, aukstums un siltums, ūdens terapija).

2.7. Izmantot speciālās fizioterapijas metodes (piem. Bobata terapija, PNF).

2.8. Izmantot medicīniskās tehnoloģijas, kuras apstiprinātas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

2.9. Veikt sekundārās profilakses pasākumus.

2.10. Veikt mērķtiecīgu terapijas un profilakses plānošanu un plāna īstenošanu interdisciplināras rehabilitācijas komandas sastāvā (piem. informācijas par pacientu iegūšana ,terapijas plāna sagatavošana, terapijas procesa dokumentēšana, pacienta tālākas aprūpes organizēšana).

3.  Izglītojošā un profilaktiskā darba veikšana.

3.1. Veikt izglītojoši profilaktisko darbu (piem. konsultācijas par veselīga dzīves veida ievērošanu, konsultācijas par fiziskiem vingrinājumiem un sportu).

3.2. Veikt skaidrojošo darbu par veselību iespaidojošajiem negatīvajiem faktoriem (piem. sēdošs dzīves veids, nepareizas darba pozas).

3.3. Veikt konsultēšanu atsevišķa simptoma, saslimšanas vai nespējas gadījumos (piem. ieteikumi pacientam sevis aprūpēšanā, aizvietojošo funkciju izstrādāšanā bojājumu vai nespējas rezultātā radušos zudušo funkciju vietā).

3.4. Veikt ikdienas aktivitāšu pareizas veikšanas apmācību.

3.5. Konsultēt darba slodzes un režīma regulēšanā un darba vietas ergonomikā.

3.6. Veikt pacienta radiniekus izglītojošo darbu.

3.7. Veikt cita ārstējošā personāla konsultatīvi- izglītojošo darbu fizioterapijas jautājumos.

4. Profesionālās kvalifikācijas uzturēšana un paaugstināšana.

4.1. Pastāvīgi paaugstināt savu profesionālo kvalifikāciju:

4.1.1. piedaloties teorētiskajos un praktiskajos semināros un kursos, konferencēs, kongresos,

4.1.2. regulāri lasot jaunāko profesionālo literatūru un periodiskos izdevumus,

4.1.3. organizējot un vadot profesionāli izglītojošos pasākumus specialitātē.

4.2. Veikt zinātniski pētniecisko darbību.

Stingri ievērot darba drošības un ugunsdrošības noteikumus. Stingri ievērot higiēnas, aseptikas un antiseptikas noteikumus. Stingri ievērot citus slimnīcā apstiprinātos norādījumus un noteikumus. Kopā ar galveno māsu , speciālistiem analizēt kļūdu gadījumus. Pirmās un neatliekamās palīdzības sniegšana. Ievērot dienesta un citas informācijas konfidencialitāti. Saudzīgi izturēties pret darba devēja mantu. Savlaicīgi informēt vadību par visiem gadījumiem, kad konstatēti aparatūras un inventāra bojājumi, kā arī par darba drošības disciplīnas pārkāpumiem.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 4

Adrese: Raiņa bulvāris 13

Galvenais ārsts un Pediatrs

Amata galvenie pienākumi:

1. Organizēt un kontrolēt visu slimnīcas struktūrvienību darbu, nodrošinot kvalitatīvu

    un savlaicīgu veselības pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem un citām personām, kurām tā ir nepieciešama.

2.     Organizēt, kontrolēt un vadīt racionālu medikamentu, materiālu un citu ārstniecisko līdzekļu           aprites kārtību slimnīcā.

3.     Kontrolēt medicīniskās dokumentācijas aizpildīšanas kārtību slimnīcas nodaļās un kabinetos.

4.     Organizēt konsultāciju sniegšanu un konsultatīvo darbu.

5.     Organizēt un nodrošināt precīzu un savlaicīgu slimnīcas statistikas uzskaiti.

6.      Izskatīt gan mutiskos, gan rakstiskos iesniegumus un priekšlikumus jautājumos par

medicīniskās palīdzības sniegšanu. Nepieciešamības gadījumā pēc savas iniciatīvas vai pēc

pieprasījuma informēt par to valdi vai tās priekšsēdētāju.

7.     Organizēt savas kompetences ietvaros sūdzību izskatīšanu jautājumos par slimnīcas vai tās

personāla profesionālo darbību. Nepieciešamības gadījumā pēc savas iniciatīvas vai pēc

pieprasījuma informēt valdi vai tās priekšsēdētāju par sūdzību izskatīšanas rezultātiem.

8.     Nodrošināt  un kontrolēt DNL uzglabāšanu un to izrakstīšanas pamatotību, pareizību un

visa veida recepšu veidlapu uzglabāšanu.

9.     Nodrošināt  medicīniski profilaktisko apskašu organizāciju.

10.            Organizēt ārstu, vidējā medicīniskā personāla nosūtīšanu uz kvalifikācijas celšanas kursiem.

11.            Organizē un nodrošina ārstu klīnisko konferenču norisi  (ne retāk kā

reizi divos mēnešos).

12.            Organizēt, koordinēt  un kontrolēt slimnīcas struktūrvienību pasākumu plānu sastādīšanu

un šīs informācijas savlaicīgu izvietošanu uz slimnīcas galvenā ziņojumu stenda.

13.            Organizēt slimību profilakses darbu, progresīvu ārstniecības metožu ieviešanu un

pielietošanu, kā arī koordinēt NMP un katastrofu medicīnas darbu.

14.            Pārbaudīt slimnīcas darbinieku darba grafiku un kontrolēt to ievērošanu.

15.            Nodrošināt darba drošības un ugunsdrošības noteikumu ievērošanu slimnīcā.

16.            Glabāt dienesta un citas likumīgi aizsargājamas informācijas konfidencialitāti.

17.             Nodrošināt slimnīcas darba kārtības noteikumu ievērošanu, valdes lēmumu un

valdes priekšsēdētāja rīkojumu izpildi.

18.             Veikt citus slimnīcas valdes priekšsēdētāja uzdevumus.

19.             Paaugstināt savu profesionālo kvalifikāciju.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: Raiņa bulvāris 13

Ginekologs

Amata galvenie pienākumi:

1.       Nodrošināt savlaicīgu, pilnīgu slimnieku izmeklēšanu.

2.       Nodrošināt kabineta sanitāri-izglītojošo darbu.

3.       Organizēt racionālu kabineta darbu un tā nodrošināšanu ar nepieciešamo aprīkojumu (instrumentiem, aparatūru, medikamentiem, medicīnisko dokumentāciju).

4.       Veikt slimību agrīno diagnostiku, hronisko slimību  profilaksi.

5.       Stingri ievērot darba drošības un ugunsdrošības noteikumus.

6.       Informēt slimnīcas kolēģus par jaunākajiem sasniegumiem ginekoloģijā.

7.       Stingri ievērot individuālo higiēnu, iestādes higiēnas un pretepidēmiskā režīma plānu.

8.       Stingri ievērot citus slimnīcā apstiprinātos norādījumus un noteikumus.

9.       Savlaicīgi informēt vadību par visiem gadījumiem, kad konstatēti aparatūras un inventāra bojājumi, kā arī par darba drošības tehnikas pārkāpumiem.

10.     Nepārtraukti, regulāri un sistemātiski aizpildīt medicīnisko dokumentāciju saskaņā ar SIA “Preiļu slimnīca” un VM rīkojumiem un pastāvošo likumdošanu.

11.     Savā darbā ievērot LR likumdošanas prasības un regulāri sekot izmaiņām tajās.

12.  Ievērot dienesta un citas informācijas konfidencialitāti saskaņā ar VM rīkojumiem un pastāvošo likumdošanu.

13.  Izpildīt vienreizējus slimnīcas vadītāja uzdevumus.

14.  Sistemātiski paaugstināt savu profesionālo kvalifikāciju.

15.  Nepieciešamības gadījumā pirmās un neatliekamās palīdzības sniegšana.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: Raiņa bulvāris 13

Sabiedrisko attiecību un mārketinga speciālists

Amata galvenie pienākumi:

1.      Plānot, vadīt un koordinēt uzņēmuma darbību iekšējās un ārējās komunikācijas, reklāmas un sabiedrisko attiecību jautājumos.

2.      Izstrādāt, prezentēt un atbildēt par uzņēmuma mārketinga plāna izpildi.

3.      Nodrošināt un koordinēt mārketinga aktivitātes uzņēmumā.

4.      Izstrādāt uzņēmuma sniegto pakalpojumu mārketinga plānus, organizēt pakalpojumu virzību.

5.      Analizēt ar mārketinga aktivitāšu palīdzību sniegtos rezultātus.

6.      Nodrošināt un pilnveidot saturu un papildināt ar aktuālo informāciju uzņēmuma mājas lapu.

7.      Sadarboties ar masu saziņas līdzekļiem, informācijas dienestiem, sagatavojot un sniedzot informāciju par aktualitātēm uzņēmumā.

8.      Veidot pozitīvu uzņēmuma tēlu sabiedrībā.

9.      Vākt un analizēt par uzņēmumu publicētos materiālus, pēc vajadzības sniegt vai organizēt rakstveida atbildes uz publikācijām.

10.  Piedalīties bukletu, brošūru, gada pārskatu un citu informatīvo materiālu sagatavošanā, kontrolēt to atbilstību uzņēmuma mērķiem un mārketinga plānam.

11.  Nodrošināt SIA „Preiļu slimnīca” informatīvā izdevuma „Preiļu slimnīcas vēstis” sagatavošanu izdošanai (1x 3 mēnešos).

12.  Nodrošināt uzņēmuma reklāmas un  prezentācijas materiālu tehnisko sagatavošanu.

13.  Veikt sabiedriskās domas aptaujas un pētījumus par uzņēmumam svarīgiem jautājumiem.

14.  Piedalīties uzņēmuma struktūrvienību, personāla un darba grupu sanāksmju, pasākumu, rīkošanā un norisē.

15.  Piedalīties uzņēmuma pasākumu plānošanā un organizēšanā, nodrošināt to publicitāti.

16.  Sekot plašsaziņas līdzekļos atspoguļotajai informācijai par jautājumiem, kas attiecas uz uzņēmumu, regulāri informēt par to valdes priekšsēdētāju.

17.  Plānot, koordinēt un organizēt uzņēmuma reprezentācijas materiālu – dāvanu, suvenīru, pateicību, atzinību, apsveikumu un citu lietu izgatavošanu, iegādi un izplatīšanu.

18.  Konsultēt uzņēmuma darbiniekus sabiedrisko attiecību jautājumos. 

19.  Ievērot LR likumdošanas un normatīvo aktu prasības.

20.  Ievērot slimnīcā apstiprinātos norādījumus, noteikumus un kārtības.

21.  Veikt citus slimnīcas valdes priekšsēdētāja uzdevumus.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 1

Adrese: Raiņa bulvāris 13

kultūras metodiķis, kultūras pasākumu organizators

Organizēt un vadīt kultūras darbu novadā.

Organizēt un koordinēt novada pašvaldības iestāžu, Valsts institūciju, dažādu organizāciju, struktūrvienību savstarpējo sadarbību kultūras jomā.

Aktivizēt, padarīt atraktīvu un interesantu kultūras dzīvi Preiļu novadā.

Veidot un nostiprināt Preiļu novada tradīcijas, organizēt valstī atpazīstamus ar Preiļu novadu saistītus pasākumus.

Sadarboties ar citu pilsētu, novadu tautas mākslas kolektīviem un kultūras iestādēm.

Sadarbībā ar Domi un tās komitejām un komisijām veidot Centra budžetu, kā arī risināt visus ar kultūras dzīvi saistītos jautājumus.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Raiņa bulvāris 28

Kultūras centra vadītājs

Kultūras centra vadītājs Guntis Skrimblis.

-Centra vadītājs ir struktūrvienības Preiļu kultūras nams vadītājs

- Organizēt Centra darbu un atbildēt par Centra darbību kopumā.

- Organizēt un koordinēt struktūrvienību savstarpējo sadarbību, apstiprināt Centra struktūrvienību nolikumus, noteikt to darba virzienus un uzdevumus.

- Izstrādāt un iesniegt Domei Centra darbības un attīstības plānu nākamajiem četriem gadiem, perspektīvo plānu nākamajam gadam, kā arī kalendāros mēneša darba plānus, Domes noteiktajā termiņā

- Izstrādāt un iesniegt Domē Centra budžeta projektu.

- Bez īpaša pilnvarojuma pārstāvēt Centru un tā vārdā slēgt līgumus ar juridiskām un fiziskām personām.

- Pieņemt darbā un atbrīvot no darba Centra darbiniekus saskaņā ar LR normatīvo aktu prasībām.

- Dot rīkojumus Centra amatpersonām un darbiniekiem.

- Apstiprināt Centra iekšējās kārtības u.c. noteikumus.

- Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā rīkoties ar Centra materiālajām vērtībām un finansu līdzekļiem. - Pilnvarot amatpersonas u darbiniekus pārstāvēt Centru valsts un pārvaldes institūcijās, uzņēmumos un organizācijās, kā arī privātajos uzņēmumos.

- Atbilstoši pieprasījumam sniegt pārskatus u atskaites par Centra darbu Domei.

- Organizēt Domes lēmumu un rīkojumu izpildi.

- Izveidot darboties spējīgu un saliedētu kultūras darbinieku komandu. 

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Raiņa bulvāris 28

Jaunatnes lietu speciālists

Jaunatnes lietu speciālists - persona, kas plāno, veic un koordinē darbu ar jaunatni.

Sintija Ančeva - jaunatnes lietu speciāliste.

Jaunatnes lietu speciālists sadarbojas ar jaunatnes politikas īstenošanā iesaistītajām personām, izstrādā priekšlikumus jaunatnes politikas pilnveidei, īsteno un koordinē informatīvus un izglītojošus pasākumus, projektus un programmas jaunatnes politikas jomā, sekmē jauniešu pilsonisko audzināšanu, veicina jauniešu brīvprātīgo darbu un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, konsultē jauniešus jaunatnes politikas jomā, tajā skaitā par pasākumu, projektu un programmu izstrādi un īstenošanu, kā arī veicina jauniešu personības attīstību.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Kārsavas iela 4, Preiļi

Preiļi 2: NMP dienesta brigāžu darbs

Ēnotājiem būs iespēja iepazīties ar NMP dienesta darba specifiku, darba iespējām NMP dienestā. Lai gan izsaukumos līdzi nevarēs doties, bet ēnotājiem būs iespēja iekāpt operatīvajā medicīniskajā transportlīdzeklī, uzdot jautājumus NMP dienesta mediķiem par darba ikdienu un noskaidrot, kādu aprīkojumu izmanto mediķi, lai glābtu cilvēku dzīvības. Katram interesentam būs iespēja darboties ar manekenu, mācoties veikt atdzīvināšanas pasākumus cilvēka dzīvībai kritiskās situācijās.

Ēnošanas vieta - NMP dienesta Latgales reģionālā centra Preiļu brigāžu punkts, Preiļi, Raiņa bulvāris 13. (Tiks veidota viena grupa līdz 8 cilvēkiem)

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 4

Adrese: Preiļi, Raiņa bulvāris 13

Preiļu ugunsdrošības inspektors

Būs iespēja uzzināt, kā kļūt par ugunsdrošības inspektoru, kādi ir darba pienākumi. Piesakoties norādi, ka vēlies ēnot tieši Preiļu ugunsdrošības inspektoru.

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 2

Adrese: Preiļu nov., Preiļu pilsēta, Aglonas iela 20, LV-5301

Vizuālā tēla stilists (Preiļi) 2.KĀRTA

Vizuālā tēla stilists ir skaistumkopšanas speciālists, kurš veido klienta individuālo vizuālo tēlu, zīmē savu priekšlikumu skices, nosaka un veido klientu individuālo krāsu paleti, modelē un veido frizūras, grimē klienta ķermeni un seju, izpilda vizāžas elementus, veido auguma proporcijām atbilstošu tērpa skici un mulāžu, sadarbībā ar citu profesiju pārstāvjiem veido tēlus reklāmas klipiem, modes kolekciju šoviem, strādā kultūras un mākslas uzņēmumos, dekoratīvās kosmētikas un skaistuma kopšanas salonos.

Uzņemšana pēc 9.klases. Mācību ilgums: 4 gadi.

Uzzini vairāk: www.rtrit.lv

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Sporta iela 1, Preiļi, Preiļu novads

Frizieris (Preiļi)

Frizieris – cilvēks, kurš ar vienkāršiem līdzekļiem, radošām idejām un labām pamatzināšanām maina cilvēku ārējo izskatu gan īpašiem gadījumiem veidojot svētku frizūras, gan arī ierastus un arī neparastus matu griezumus. Elegants un arī neparasts matu griezums var būt jebkura vizuālā tēla “odziņa”, savukārt brīnišķīga frizūra klienta koptēlu īpašā dienā padara pilnīgāku un nepārspējamu.

Uzņemšana pēc 9.klases. Mācību ilgums: 1 gadi.

Uzzini vairāk: www.rtrit.lv

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Sporta iela 1, Preiļi