Vakances nosaukums
Uzņēmums

Valsts sekretārs

Valsts sekretārs:

pārstāv ministriju;

organizē nozares politikas un stratēģijas izstrādi un nozares politikas īstenošanu;

organizē ministrijas funkciju izpildi un vada ministrijas administratīvo darbu, nodrošinot tā nepārtrauktību, lietderību un tiesiskumu;

nodrošina ministra un parlamentārā sekretāra rīkojumu izpildi;

plāno, vada, organizē un koordinē pakļautībā esošo struktūrvienību darbu, dodot uzdevumus un norādījumus struktūrvienību – departamentu, patstāvīgās nodaļas – vadītājiem;

izveido racionālu ministrijas struktūru funkciju izpildei;

plāno finanšu resursus ministrijai un tās padotībā esošajām valsts pārvaldes iestādēm;

nosaka tieši pakļauto nodarbināto un struktūrvienību vadītāju pienākumus un atbildību, apstiprinot amatu aprakstus.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Republikas laukums 2, Rīga

Ministra padomnieks

Ministra padomnieks ir amatpersona, kas strādā ministra birojā.  Padomnieka amata pienākumos ir sniegt konsultācijas ministram politiskos, juridiskos, finanšu, ekonomikas un citos jautājumos;

sniegt atbalstu ministram lēmumu sagatavošanā un pieņemšanā;

nodrošināt ministra pienākumu izpildei nepieciešamās informācijas ieguvi un apriti, veikt informācijas analīzi; 

analizēt, izvērtēt un risināt ministra darba organizācijas un citus jautājumus;

pēc biroja vadītāja rīkojuma, savas kompetences ietvaros piedalīties ministrijas izveidotajās darba grupās un komisijās;

pēc biroja vadītāja rīkojuma, savas kompetences ietvaros piedalīties citu ministriju un to iestāžu izveidotajās darba grupās un komisijās, kā arī citās sanāksmēs;

savas kompetences jomā sagatavot viedokli par izstrādātajiem normatīvajiem aktiem vai to projektiem ministrijā, Ministru kabinetā, Saeimā vai citās valsts pārvaldes institūcijās.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 1

Adrese: Republikas laukums 2

Zemkopības ministrs

Ministrs ir valdības biedrs, kurš politiski vada kādu no ministrijām. 

Vadot ministriju, ministrs realizē konstitūcijā un likumos noteiktos uzdevumus un funkcijas atbilstošā valsts pārvaldes nozarē, kā arī bez īpaša pilnvarojuma pārstāv ministriju un nosaka tās darbības stratēģiju. Atbilstoši ministrs ir izpildvaras pārstāvis, kurš atbildīgs likumdevējvaras priekšā. 

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: Republikas laukums 2