Vakances nosaukums
Uzņēmums

Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes Silenes robežapsardzības nodaļa inspektors

Struktūrvienība pamatdarbība ir valsts robežas neaizskaramības nodrošināšana , valsts robežas apsargāšana, bruņotu iebrukuma Latvijas teritorijā atvairīšana, valsts robežas, pierobežas, pierobežas joslas režīma nodrošināšana un kontrole, Nelegāļās imigrācijas un kontrabandas pārvietošana pāri valsts robežai novēršana.

Inspektors ir atbildīgs par noteikto uzdevumu precīzu izpildi, inspektora darbība ir strikti regalmentēta, ikdienas darbā nepieciešams zināt un pielietot ārējos un iekšējos normatīvajos dokumentos, inspektoram ir jāpārzin un jāprot pielieto speciālos līdzekļus un tehniku.

Pasākuma laikā tiks piedāvāts, kopējais ieskats Valsts robežsardzes vīzijā-mērķos, uzdevumos, virzienos/jomās, izmantojamā tehnika un nodrošinājums. Pē kopējās lekcijas līdz struktūrvienībai nodrošināsim ar transportu no Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes  A.Pumpura ielā 105B, Daugavpilī

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 4

Adrese: Augšdaugavas novads Skrudalienas pagasts

Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

#Ukraine

Piesakies ēnot Augšdaugavas novada deputātu, sociālo un veselības jautājumu komitejas vadītāju Alekseju Mackeviču!

Sociālo un veselības jautājumu komiteja ir Augšdaugavas novada pašvaldības domes patstāvīgā komiteja, kura izskata veselības un sociālos jautājumus atbilstoši noteiktajai kompetencei.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 3

Adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils

Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 1. vietnieks

Piesakies ēnot Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 1. vietnieku Aivaru Rasčevski. 

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 4

Adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils

Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks

Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Vitālijs Aizbalts atbild par attīstības jautājumiem Augšdaugavas novada pašvaldībā. Piesakies ēnot!

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 4

Adrese: Rīga iela 2, Daugavpils

Būvinženieris

Ēku būvinženieris plāno, organizē un pārrauga jaunu ēku būvniecības procesu un esošo ēku pārbūvi un restaurāciju.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 3

Adrese: Brīvības iela 7, Ilūkste

bibliotekārs

Ēnotājiem būs iespēja iepazīt bibliotekāra profesiju Šēderes pagasta bibliotēkā  . Vērot un pašam  apklapot lasītājus, saņemt un izsniegt grāmatas un žurnālus,  kārtot grāmatas plauktos , ielikt sūtījumā periodiskos izdevumus ,meklēt informāciju  datubazēs, palīdzēt izlikt plauktos  izstādes.    Jūs gaidīs bibliotekāre Ruta!

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 1

Adrese: Skolas ielā 2, Šēdere, Šēderes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5474

bibliotekārs

Ēnotājiem būs iespēja iepazīt bibliotekāra profesiju Pilskalnes pagasta bibliotēkā.  . Vērot un pašam  apkalpot lasītājus, saņemt un izsniegt grāmatas un žurnālus,  kārtot grāmatas plauktos , ielikt sūtījumā periodiskos izdevumus ,meklēt informāciju  datubazēs, palīdzēt izlikt plauktos  izstādes. Jūs gaidīs bibliotkāre Zita ! 

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 1

Adrese: Parka iela 3, Pilskalnes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5447

bibliotekārs

Ēnotājiem būs iespēja iepazīt bibliotekāra profesiju Šēderes pagasta Pašulienes  bibliotēkā . Vērot un pašam  apkalpot lasītājus, saņemt un izsniegt grāmatas un žurnālus,  kārtot grāmatas plauktos , ielikt sūtījumā periodiskos izdevumus ,meklēt informāciju  datubazēs, palīdzēt izlikt plauktos  izstādes.  .  Jūs gaidīs bibliotekāre Aurika!

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 1

Adrese: Pašuliene 6 – 1, Šēderes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5447

bibliotekārs

Ēnotājiem būs iespēja iepazīt bibliotekāra profesiju Eglaines pagasta  bibliotēkā . Vērot un pašam  apkalpot lasītājus, saņemt un izsniegt grāmatas un žurnālus,  kārtot grāmatas plauktos , ielikt sūtījumā periodiskos izdevumus ,meklēt informāciju  datubazēs, palīdzēt izlikt plauktos  izstādes.    Jūs gaidīs bibliotekāre Ona!

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 1

Adrese: Stendera iela 7, Eglaines pagasts, Augšdaugavas novads, LV 5444

bibliotekārs

Ēnotājiem būs iespēja iepazīt bibliotekāra profesiju Dvietes pagasta bibliotēkā . Vērot un pašam  apkalpot lasītājus, saņemt un izsniegt grāmatas un žurnālus,  kārtot grāmatas plauktos , ielikt sūtījumā periodiskos izdevumus ,meklēt informāciju  datubazēs, palīdzēt izlikt plauktos  izstādes.  Redzēt kā top novadpētniecības prezentācijas.  Jūs gaidīs bibliotekāre Vencislava!

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 1

Adrese: “Lauku ambulance”, Dvietes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5441

bibliotekārs

Ēnotājiem būs iespēja iepazīt bibliotekāra profesiju Bebrenes pagasta bibliotēkā  . Vērot un pašam  apkalpot lasītājus, saņemt un izsniegt grāmatas un žurnālus,  kārtot grāmatas plauktos , ielikt sūtījumā periodiskos izdevumus ,meklēt informāciju  datubazēs, palīdzēt izlikt plauktos  izstādes.    Jūs gaidīs bibliotekāre Emma.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 1

Adrese: Pagastmāja , Bebrenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5439

bibliotekārs

Ēnotājiem būs iespēja iepazīt bibliotekāra profesiju. Subates pilsētas bibliotēkā .Vērot un pašam  apkalpot lasītājus, saņemt un izsniegt grāmatas un žurnālus,  kārtot grāmatas plauktos , ielikt sūtījumā periodiskos izdevumus ,meklēt informāciju  datubazēs, palīdzēt izlikt plauktos  izstādes. Un darīt citus  bibliotekāros darbus . Jūs gaidīs Aija un Anita !

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Tirgus laukums -20, Subate, Augšdaugavas novads, LV-5447

bibliotekārs

Ēnotājiem būs iespēja iepazīt bibliotekāra profesiju Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēkā. Vērot un pašam  apkalapot lasītājus, saņemt un izsniegt grāmatas un žurnālus,  kārtot grāmatas plauktos , ielikt sūtījumā periodiskos izdevumus ,meklēt informāciju  datubazēs, palīdzēt izlikt plauktos  izstādes un veikt vēl daudzus citus bibliotekāra darbus .  Jūs gaidīs bibliotekāres Ingrīda un Skaidrīte!

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Jēkabpils iela-10a, Ilūkste, Augšdaugavas novads. LV-54447

bibliotekārs

Ēnotājiem būs iespēja iepazīt bibliotekāra profesiju Ilūkstes novada centrāljā bibliotēkā . Vērot un pašam  apklapot lasītājus, saņemt un izsniegt grāmatas un žurnālus,  kārtot grāmatas plauktos , ielikt sūtījumā periodiskos izdevumus ,meklēt informāciju  datubazēs, palīdzēt izlikt plauktos  izstādes.  Redzēt kā top novadpētniecības prezentācijas un darīt daudzus citus bibliotekāra darbus.  Jūs gaidīs  bibliotekāres Ināra, Gaņa  un Olga.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 3

Adrese: Brīvības iela -12, Ilūkste, Augšdaugavas novads, LV-5447

Bibliotekārs

Ēnotājiem būs iespēja iepazīt bibliotekāra profesiju un vērot lietotāju apkalpošanas bibliotekāra, Bērnu nodaļas bibliotekāra un Informācijas un apstrādes nodaļas darba specifiku. Piedāvājam jums pašiem izmēģināt veikt dažādus bibliotekāra ikdienas darba pienākumus: grāmatu saņemšanu un izsniegšanu, grāmatu kārtošanu plauktos, iespieddarbu un grāmatu kataloģizēšanu, informācijas meklēšanu datubazēs, plaukta izstāžu noformēšanu, bibliotekāro stundu organizēšanu un vadīšanu.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Daugavas iela 34, c. Krauja, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads

Augšdaugavas novada pašvaldības izpilddirektors

Augšdaugavas novada pašvaldības izpilddirektors Pēteris Dzalbe organizē domes izdoto saistošo noteikumu un citu normatīvo aktu izpildi; dod rīkojumus pašvaldības iestāžu vadītājiem; sagatavo priekšlikumus domei par attiecīgās pašvaldības iestāžu nelikumīgu un nelietderīgu lēmumu atcelšanu; iesniedz domei priekšlikumus par pašvaldības iestāžu un pašvaldības kapitālsabiedrību izveidošanu, reorganizēšanu un likvidēšanu; veic citus pienākumus, kas paredzēti attiecīgās pašvaldības nolikumā un domes lēmumos.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 4

Adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils

Pedagoģe karjeras konsultante

Pedagogs karjeras konsultants veic karjeras izglītības programmas izstrādi, pasākumu plānošanu un īstenošanu, konsultē, informē un izglīto izglītojamos karjeras veidošanas jautājumos.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 3

Adrese: Brīvības iela 7, Ilūkste

Vecākā grāmatvede

Grāmatvedis veic uzņēmuma, iestādes vai organizācijas finansiālo operāciju pilnu uzskaiti, īsteno kontroli pār finanšu uzskaites precizitāti, veic nodokļu aprēķināšanu, nodrošina ieņēmumu un izdevumu norobežošanu pa pārskata periodiem.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Brīvības iela 7, Ilūkste

Nekustamo īpašumu speciālists

Nekustamā īpašuma speciālists nodarbojas ar starpniecību nekustamo īpašumu (zemes, ēku, dzīvokļu) pirkšanā un pārdošanā, kā arī ar dažādu īpašumu iznomāšanu un izīrēšanu.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Brīvības iela 7, Ilūkste

Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra speciāliste

Klientu apkalpošanas speciālists informē klientus par organizācijas pakalpojumiem, palīdz atrisināt dažādus jautājumus, aizpildīt dokumentus; lieto specializētās datorprogrammas un elektroniskus sakaru līdzekļus klientu apkalpošanas procesa nodrošināšanā un dokumentēšanā.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Brīvības iela 7, Ilūkste

Ilūkstes pilsētas administrācijas vadītāja

Ilūkstes pilsētas administrācijas vadītāja galvenie darba pienākumi ir:

·     plānot, organizēt, vadīt un kontrolēt pilsētas administrācijas darbību saskaņā ar normatīvo aktu prasībām;

·     plānot administrācijas darbībai un attīstībai nepieciešamos finanšu, personāla un tehnisko resursu apjomu; kontrolēt un nodrošināt piešķirto līdzekļu un resursu racionālu izlietojumu;

·     nodrošināt administrācijai nodoto pašvaldības objektu apsaimniekošanu;

·     pārvaldīt valdījumā nodoto nekustamo un kustamo mantu;

· atbildēt par administrācijā sniedzamo pašvaldības pakalpojumu un informācijas pieejamību un kvalitāti.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Brīvības iela 7, Ilūkste

Tūrisma attīstības un mārketinga speciāliste

Tūrisma attīstības un mārketinga speciāliste komunicē un sadarbojas ar novada tūrisma uzņēmējiem, plāno tūrisma maršrutus, plāno un organizē ar tūrismu saistītus pasākumus, konsultē tūristus un interesentus par tūrisma iespējām.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Brīvības iela 7, Ilūkste

Datorsistēmu un datortīklu administrators

Datorsistēmu un datortīklu administrators veic datortīklu projektēšanu, uzstādīšanu un ekspluatāciju. Administrators konfigurē un administrē datorsistēmas un datortīklus, nodrošina to drošību un sniedz atbalstu lietotājiem, kā arī dokumentē informācijas tehnoloģiju infrastruktūru.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 3

Adrese: Brīvības iela 7, Ilūkste

Juriste administrācijas lietās

Jurists atrod, analizē, iztulko un piemēro tiesību normas, izstrādā un apliecina juridiskus dokumentus, sniedz juridiskus atzinumus un juridisko palīdzību, kā arī veic citas juridiskas darbības.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 3

Adrese: Brīvības iela 7, Ilūkste

Augšdaugavas novada Jaunatnes lietu daļas vadītājs

Jaunatnes lietu specialists organizē darbu ar jaunatni saskaņā ar valsts un pašvaldību izvirzītajām prioritātēm jaunatnes politikas jomā. Specialistam ir jāspēj izprast starptautiskās prioritātes jaunatnes politikas jomā un jāveic jaunatnes politikas īstenošanas izvērtēšanu. Profesija ietver sevī spēju formulēt un analizēt problēmas, kas pastāv darbā ar jaunatni, un prasmes izvērtēt, kādi pasākumi, projekti un programmas ir nepieciešami jauniešiem.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Adrese: Dobeles iela 30, Daugavpils

Augšdaugavas novada Kultūras pārvaldes vadītājs

Vada un koordinē pārvaldes darbu, vada un organizē novada kultūras darbu, īsteno interešu izglītības un tālākizglītības programmas Augšdaugavas novadā. 

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils

Sociālā darba speciālists

Veikt profesionālo darbību klienta interesēs un respektējot klienta pašnoteikšanos, ar cieņu, atbildīgi, empātiski, ieinteresēti, nenosodoši, nediskriminējoši un toleranti, identificējot problēmu un piedāvājot tās risinājumus pašvaldībā.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils

Augšdaugavas novada pašvaldības domes centrālās administrācijas sabiedrisko attiecību speciālists

Sabiedrisko attiecību speciālists sadarbojas ar masu medijiem (laikrakstiem, televīziju, žurnāliem, avīzēm, portāliem), izmanto sociālos medijus/tīklus; gatavo preses relīzes (ziņas medijiem), kurā atspoguļo pašvaldības aktualitātes un viedokli; koordinē pašvaldības pārstāvju intervijas radio un televīzijā u.c. Uztur novada pašvaldības mājaslapu, atspoguļo pasākumu norisi, veidojot videosižetus, rakstus, fotogalerijas.  

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils