Vakances nosaukums
Uzņēmums

Zemessaardzes 3. Latgales brigādes 35. kājnieku bataljona virsseržants

Ēnotājam būs iespēja apskatīties Zemessardzes 35. Kājnieku bataljonu, kā arī iepazīties ar bataljona personālu un ikdienas rutīnu. Būs iespēja apskatīt ieročus un tehniku,  vienības teritoriju un izbraukt ar kādu no bataljonā esošajām tehnikas vienībām. 2023. gada 5. aprīlis.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 1

Adrese: Preiļu novads Litavnieki

Inspektors

Vakance piemērota jauniešiem no Ukrainas ar angļu/ krievu valodas zināšanām. #Ukraine

Minimālais vecums: 6

Vietu skaits: 2

Adrese: Aglonas iela 20, Preiļi

Jauniešu centra vadītājs/Jaunatnes lietu speciālists

Jauniešu centra vadītājs vada Jauniešu centru, plāno un īsteno aktivitātes darbā ar jaunatni Jauniešu centrā un novadā. 

Darba pamatpienākumi:

Nodrošināt jaunatnes politikas attīstības stratēģijas īstenošanu, organizēt pasākumus, īstenot projektus un programmas jaunatnes politikas jomā, iesaistot jaunatni; Atbalstīt un organizēt jauniešu brīvprātīgo darbu, nodarbinātības un uzņēmējdarbības veicināšanu; Nodrošināt jauniešiem viņu attīstības vajadzībām atbilstošās informācijas pieejamību; Sekmēt jauniešu neformālās izglītības īstenošanu; Plānot finanšu līdzekļus, kas nepieciešami pasākumu, projektu un programmu   īstenošanai jaunatnes politikas jomā; Veicināt jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un viņu iesaistīšanos novada teritorijas sabiedriskās dzīves aktivitātēs. 

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 4

Adrese: Kārsavas iela 4

Valsts policijas Ziemeļlatgales iecirkņa Izmeklēšanas nodaļas inspektors (Preiļos)

Vai zini, ar ko ikdienā nodarbojas Valsts policijas Izmeklēšanas nodaļas inspektori? Kādi ir viņu pienākumi?                                    

Valsts policijas Izmeklēšanas nodaļas inspektoru galvenie pienākumi ir noziedzīgu nodarījumu atklāšana, cēloņsakarību meklēšana, pierādījumu iegūšana un, protams, vainīgās personas noskaidrošana. Izmeklēšanas nodaļas inspektora darbs ir aizraujošs un dinamisks, ar mērķi atklāt noziedzīgus nodarījumus. Kas paredz ne tikai darbu kabinetā, bet gan arī izbraukšanu un notikumu vietām.

Izmanto iespēju un iepazīsties ar Valsts policijas Izmeklēšanas nodaļas inspektora darbu arī Tu!

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Talsu iela 2, Preiļi

Valsts policijas Ziemeļlatgales iecirkņa Izmeklēšanas nodaļas inspektors (Preiļos)

Vai zini, ar ko ikdienā nodarbojas Valsts policijas Izmeklēšanas nodaļas inspektori? Kādi ir viņu pienākumi?                                    

Valsts policijas Izmeklēšanas nodaļas inspektoru galvenie pienākumi ir noziedzīgu nodarījumu atklāšana, cēloņsakarību meklēšana, pierādījumu iegūšana un, protams, vainīgās personas noskaidrošana. Izmeklēšanas nodaļas inspektora darbs ir aizraujošs un dinamisks, ar mērķi atklāt noziedzīgus nodarījumus. Kas paredz ne tikai darbu kabinetā, bet gan arī izbraukšanu un notikumu vietām.

Izmanto iespēju un iepazīsties ar Valsts policijas Izmeklēšanas nodaļas inspektora darbu arī Tu!

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 3

Adrese: Talsu iela 2, Preiļi

Valsts policijas Ziemeļlatgales iecirkņa Reaģēšanas nodaļas inspektors (Preiļos)

Vai zini, ar ko ikdienā nodarbojas Valsts policijas Reaģēšanas nodaļa? Kādi ir viņu pienākumi?

Valsts policijā Reaģēšanas nodaļa ir izveidojusies nesen, jo katrs policijas reģions piedzīvo reorganizāciju. Reaģējošais policists ir pirmais, kas ierodas notikuma vietā, kad ir saņemts kāds izsaukums vai noticis noziegums. Viņi ir mobili - visu laiku atrodas ārpus iecirkņa. Vai Tevi tas ieinteresēja?

Izmanto iespēju un iepazīsties ar Valsts policijas Reaģējošā policista darbu arī Tu!

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Talsu iela 2, Preiļi

Santehnisko darbu un avārijas dienesta vadītājs

Ēnojot SIA "PREIĻU SAIMNIEKS" daļas vadītāju, varēsi iepazīt darba ikdienu -  to, kā tiek noteiktas prioritātes darbu secībā, ar kādiem izaicinājumiem ikdienā jāsastopas daļas vadītājam, kāda ir daļas vadītāja ikdienas darbu koordinēšana un darba uzdevumu noteikšana darbiniekiem. 

Santehnisko darbu un avārijas dienesta mērķis ir sniegt palīdzību kritiskās situācijās un veikt tādus remontdarbus, kuri jāizdara nekavējoties, lai novērstu turpmākus bojājumus.

Tāpat arī dienests veic jau iepriekš plānotus darbus, kuri ir saskaņoti un apstiprināti sadarbībā ar daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 1

Adrese: Rīgas iela 4, Preiļi

Komunālās daļas vadītāja

Ēnojot SIA "PREIĻU SAIMNIEKS" Komunālās daļas vadītāju, varēsi iepazīt darba ikdienu -  to, kā tiek noteiktas prioritātes darbu secībā, ar kādiem izaicinājumiem ikdienā jāsastopas daļas vadītājai, kāda ir daļas vadītājas ikdienas darbu koordinēšana un darba uzdevumu noteikšana darbiniekiem. 

Komunālā daļa organizē, nodrošina un veic apsaimniekošanā esošo dzīvojamo māju piesaistīto zemes gabalu apkopi un uzturēšanu, Preiļu pilsētas administratīvās teritorijas apzaļumošanu un labiekārtošanu, Preiļu pilsētas trotuāru, gājēju, velosipēdistu celiņu un stāvlaukumu apsekošanu un ikdienas uzturēšanu.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Rīgas iela 4, Preiļi

Transporta daļas vadītājs

Ēnojot SIA "PREIĻU SAIMNIEKS" Transporta daļas vadītāju, varēsi iepazīt darba ikdienu -  to, kā tiek noteiktas prioritātes darbu secībā, ar kādiem izaicinājumiem ikdienā jāsastopas daļas vadītājam, kāda ir daļas vadītāja ikdienas darbu koordinēšana un darba uzdevumu noteikšana darbiniekiem. 

Ēnu dienas ietvaros ēnotāji varēs iepazīties ar uzņēmuma transportlīdzekļiem un to specifikāciju veicamajam darbam, transportlīdzekļu kustību un to tehnisko apkopju veikšanu uzņēmumā.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 3

Adrese: Rīgas iela 4, Preiļi

Pagasta pārvaldes vadītāja

Vadīt ,plānot un organizēt pašvaldības pakalpojumu nodrošināšanu Upmalas pagastā, rūpēties par teritorijas labiekārtošanu un pašvaldības īpašumu apsaimniekošanu.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 4

Adrese: Skolas iela 5,Vecvārkava,Upmalas pagasts, Preiļu novads

Noformēšanas mākslinieks

Nodrošinu noformēšanas prasību ievērošanu Preiļu pilsētas pašvaldības teritorijā. Pārzinu, koordinēju un veidoju pilsētas ikgadējo svētku noformējuma izvietošanu (Lieldienas, Līgo, 11.un 18.novembris, Ziemassvētki un Jaunais gads) atbilstoši piešķirtajam finansējumam.  Izstrādāju apsveikumu, afišu, ielūgumu, reklāmu, lielformāta baneru maketus. Darbs ar digitālo foto, video montēšanu.   

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 2

Adrese: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301

Dienas aprūpes centra vadītāja

Atbalstīt un sniegt palīdzību Centra klientiem, lai pilnveidotu viņu sociālās iemaņas, kopīgi meklēt resursus un risinājumus konkrētām sociālām problēmām, palīdzēt atjaunot klientu sociālās funkcionēšanas spējas un sekmēt viņu integrāciju sabiedrībā Organizēt Centra rīkotās aktivitātes, tematiskās nodarbības, interešu grupu nodarbības, brīvā laika pavadīšanas nodarbības, radot iespēju Centra klientiem regulāri tikties, izglītoties un pilnveidoties Centra telpās un ārpus tām.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Aglonas iela 1, Preiļi, LV-5301

Ceļu būvtehniķis

1.Organizē un īsteno ceļu, tiltu un citu transportbūvju izbūves vai uzturēšanas darbus.  

2.Sastādīt autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu tāmes, darbu apjomus;

3.Konsultēt pagastu pārvaldniekus par jautājumiem saistītiem ar ceļu tehnisko stāvokli, ikdienas uzturēšanu;

4.Kopā ar pagastu pārvaldniekiem apsekot ceļu posmus pēc nepieciešamības, izsaukuma, iesnieguma vai vadības rīkojuma.

5.Sagatavot un iesniegt priekšlikumus novada pašvaldības vadībai par autoceļu atjaunošanas, uzturēšanas jautājumiem savas kompetences ietvaros;

6.Savas kompetences ietvaros piedalīties novada autoceļu, ielu atjaunošanas dokumentu izstrādē;

7.Piedalīties autoceļu pārbūves projektu tehniskajos darbos, uzraugot darbus, palīdzot Projektu vadītājiem, pagastu pārvaldniekiem veikt uzraudzību, darbu kontroli;

8.Veikt regulāru ielu un ceļu apsekošanu garantijas periodā pēc to nodošanas ekspluatācijā, informēt projektu vadītājus par konstatētajām izmaiņām.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 3

Adrese: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301

Nekustamā īpašuma pārvaldnieks

1.Veikt darbus, kas saistīti ar dzīvojamo māju, nedzīvojamo namu un cita veida nekustamā īpašuma pārvaldīšanu atbilstoši lietošanas mērķiem un tehniskajā dokumentācijā noteiktajiem tehnoloģiskiem un procesuāliem aspektiem. 

2.Pārzināt un analizēt nekustamā īpašuma pārvaldīšanas, rekonstrukcijas vai renovācijas darbu plānošanu un izpildi.

3.Veikt regulāru pašvaldības īpašumā esošu ēku apsekošanu.

4.Veikt remontdarbu plānošanu, organizēšanu un izpildes kontroli.

5.Veikt veikto darbu kontroli.

6.Veikt apsaimniekošanas darbu plānošanu un vadību.

7.Veikt dokumentācijas sagatavošanu.

8.Orientēties tradicionālo un mūsdienu būvniecības un apdares materiālu klāstā, būvniecības, apdares darbu un inženiertehnisko komunikāciju darbu tehnoloģijās.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301

Pārvaldnieks komunālo pakalpojumu jomā

1.administrēt novada teritorijas labiekārtošanas objektu uzturēšanu – t.sk. bērnu rotaļu laukumus, apsekot, sniegt konkrētus priekšlikumus par uzlabojumiem, sagatavot darba plānus;

2.sastādīt veicamo darbu apjomu sarakstu, sagatavot nolikumu, noteikumu, darba uzdevumu, tehnisko specifikāciju un līgumu projektu iepirkuma procedūru veikšanai augstāk minētajiem darbiem;

3. koordinēt novada teritorijas labiekārtošanas objektu uzturēšanas darbus, pārbaudīt izpildītos darbus, pieņem. Pārbaudīt un parakstīt izpildīto darbu aktu;

4. kontrolēt līdzekļu izlietojumu, pamatojoties uz noslēgtajiem līgumiem, ziņot daļas vadītājam vai izpilddirektoram par  konstatētajiem pārkāpumiem; 

5. novērtēt pašvaldības objektu tehnisko stāvokli, piedalīties komisiju darbā.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301

Attīstības, investīciju un inženiertehniskās daļas vadītājs

1.Organizēt Daļai doto uzdevumu izpildi un ir atbildīgs par Daļas uzdevemu un Preiļu novada domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieku vai izpilddirektora vietnieka rīkojumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi, kā arī par Daļas funkciju veikšanu atbilstoši normatīvo aktu, pašvaldības lēmumu un Daļas nolikuma prasībām.

2.Iesniegt Domē savas kompetences ietvaros sagatavotus lēmumprojektus un piedalās pastāvīgajās komitejās un Domes sēdēs. 

3.Sastādīt Daļas budžetu un kontrolē tā izlietojumu. 

4.Vadīt Pašvaldības attīstības plānošanas procesu un sniedz priekšlikumus par novada attīstības iespējām, nodrošina un organizē finanšu un investīciju piesaisti.

5.Nodrošina pašvaldības nekustamā īpašuma apsaimniekošanas jautājumu risināšanu.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301

Raiņa muzeja „Jasmuiža” vadītāja

Muzeja vadītāja plāno un organizē pasākumus, vada ekskursijas un izglītojošās programmas, pēta zinātniskās tēmas. Ievieto informāciju muzeja sociālajos tīklos. Raksta projektus, piesaistot finansējumu pasākumiem un izstādēm. Plāno un uzrauga saimniecības darbus,

Raiņa muzeja “Jasmuiža” muižas pārvaldnieka mājā iekārtota ekspozīcija par dzejnieka ģimnāzijas un studiju gadiem. Muižas govju kūtī ir izveidota izstāžu zāle, kur aplūkojama plaša Latgales keramikas izstāde. Tajā eksponēti vairāk nekā 200 novada podnieku darinātie saimniecības trauki un dekoratīvā keramika, bet Andreja Paulāna darbnīcā-ceplī iespējams iepazīties ar vidi, kādā dzīvojuši un strādājuši Latgales keramiķi 19. gadsimta beigās un 20. gadsimtā.

Apmeklētājiem atvērts vasaras sezonā: no maija sākuma līdz oktobra beigām, taču Ēnu dienā skolēniem būs īpaša iespēja ielūkoties, kā muzejs strādā un gatavojas jaunajai sezonai.

Vakance piemērota arī jauniešiem no Ukrainas, saziņas valoda - krievu. #Ukraine

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Raiņa muzejs "Jasmuiža", Aizkalne, Preiļu novads

Galvenais bibliotekārs - bibliotēku informācijas speciālists

Iespēja gūt ieskatu Preiļu Galvenās bibliotēkas Lasītāju apkalpošanas nodaļas ikdienas darbā: grāmatu saņemšanu un izsniegšanu, grāmatu kārtošanu plauktos, iespieddarbu un grāmatu kataloģizēšanu, informācijas meklēšanu datu bāzēs, plaukta izstāžu noformēšanu, pasākumu organizēšanu un vadīšanu, u.c.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 4

Adrese: Kārsavas iela 4

Jurists, administratīvās komisijas loceklis

Ieskats terminu “tiesību zinātne” un “jurisprudence” skaidrojumos (civiltiesības, darba tiesības, pašvaldība tiesības,  administratīvie pārkāpumi, to izskatīšana administratīvajā komisijā un pārkāpumu profilakse). Iespējas izglītības ieguvei profesijā.

#Ukraine (jaunieši ar krievu val. zināšanām)

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Raiņa bulvāris 24, Preiļi, LV-5301

Preiļu novada pašvaldības izpilddirektors

Organizēt un atbildēt par pašvaldības darbu, doto uzdevumu izpildi, nodrošināt darba nepārtrauktību, lietderību un tiesiskumu; organizēt domes lēmumu, domes izdoto saistošo noteikumu un citu normatīvo aktu, domes priekšsēdētāja rīkojumu izpildi; domes noteiktajā kārtībā un ietvaros rīkoties ar pašvaldības mantu un finanšu resursiem, slēgt saimnieciskos, iepirkumu u.c. līgumus ar juridiskajām un fiziskajām personām un parakstīt ar līgumu izpildi saistītos dokumentus; organizēt teritorijas attīstības programmas projekta, teritorijas plānojuma projekta un budžeta projekta izstrādāšanu, kā arī saimnieciskā un gada publiskā pārskata sagatavošanu un iesniegt tos apstiprināšanai domei; dot rīkojumus pašvaldības izpilddirektora vietniekam, iestāžu vadītājiem, kontrolēt pašvaldības iestāžu un pašvaldības kapitālsabiedrību darbu, iesniegt domei priekšlikumus par pašvaldības iestāžu un pašvaldības kapitālsabiedrību izveidošanu, reorganizēšanu un likvidēšanu; sagatavot priekšlikumus domei par pašvaldības iestāžu nelikumīgu un nelietderīgu lēmumu atcelšanu; nodrošināt pašvaldības finanšu, personāla un citu resursu lietderīgu izmantošanu; veikt citus pienākumus, kas paredzēti attiecīgās pašvaldības nolikumā un domes lēmumos.

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 4

Adrese: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301

Preiļu novada domes priekšsēdētājs

Vada domes darbu, koordinē jautājumu izskatīšanu komitejās; pārstāv pašvaldību attiecībās ar valsti un citām pašvaldībām; bez īpaša pilnvarojuma pārstāv domes tiesā; domes vārdā izdod pilnvaras, paraksta līgumus un citus juridiskos dokumentus; vada finanšu un administrācijas lietu komitejas darbu; dod saistošus rīkojumus pašvaldības administrācijas darbiniekiem; ierosina jautājumu izskatīšanu domē un komitejās; sagatavo izskatīšanai domes sēdes valsts iestāžu amatpersonu iesniegumus; atbild par tiesas spriedumu izpildi lietās, kurās viena no pusēm ir dome; var ierosināt attiecīgajā administratīvajā teritorijā esošo vietējo valsts pārvaldes iestāžu vadītāju vai šo iestāžu amatpersonu atlaišanu no ieņemamā amata; veic citus pienākumus, kas paredzēti likumos, Ministru kabineta lēmumos, pašvaldības nolikumā un domes lēmumos.

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 4

Adrese: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301

Sabiedrisko attiecību speciāliste (Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļa)

Ja vēlies redzēt, kā aizrit ikdienas darbs cilvēkiem, kuri veido pašvaldības ziņu plūsmu informatīvajā izdevumā, mājaslapā un sociālajos tīklos, tad piesakies ēnot Preiļu novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālistes. Varēsi uzzināt, kā tiek veidoti komunikācijas plāni mērķauditorijām, pašvaldības reprezentācija pasākumos un medijos, kā arī varēsi ielūkoties kā top ziņas dažādiem komunikācijas kanāliem.

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 2

Adrese: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301

Valsts probācijas dienesta Latgales reģiona teritoriālās struktūrvienības Preiļu nodaļas vecākais probācijas speciālists

Valsts probācijas dienesta fumkcijas, sodu izpildes organizēšana, darbs ar probācijas klientiem.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 3

Adrese: Domes iela 3, Līvāni

Valsts probācijas dienesta Latgales reģiona teritoriālās struktūrvienības Preiļu nodaļas probācijas speciālists

Valsts probācijas dienesta funkcijas; sodu izpildes organizēšana darbs ar probācijas klientiem.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 3

Adrese: Talsu iela 2A, Preiļi

Valsts probācijas dienesta Latgales reģiona teritoriālās struktūrvienības Preiļu nodaļas vadošā probācijas speciāliste - nodaļas vadītāja

Preiļu nodaļas vadītājas pakļautībā ir 4 amatpersonas; ēnošanas laiks no plkst.10.00 - 15.00. Vadītāja kompetencē ir nodaļas darbības organizācija, funkciju izpildes pārraudzība un kontrole, sabiedrības iesaistīšana funkciju izpildes procesā.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Talsu iela 2A, Preiļi

Viesmīlības pakalpojumu speciālists (Preiļi)

Viesmīlības pakalpojumu speciālists sagatavo viesnīcas telpas viesu uzņemšanai, uzņem viesus viesnīcā, uztur kārtībā viesnīcas apkārtni un telpas,  klāj viesību galdus, veic viesu apkalpošanu, piedāvā un pasniedz bezalkoholiskos, alkoholiskos, karstos un citus dzērienus, pārzina ēdienu gatavošanas tehnoloģiju, patstāvīgi spēj sagatavot augstākās sarežģītības pakāpes ēdienus, strādā ar profesionālajām iekārtām, inventāru un aprīkojumu, sniedz informāciju par tūrisma iespējam dotajā reģionā un valstī, veic uzskaiti un atskaiti, aizpilda dažādus ienākošos un izejošos dokumentus.

Uzņemšana pēc 9. un 12. klases. Mācību ilgums: 4 gadi un 1,5 gads.

Uzzini vairāk: www.rtrit.lv

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 4

Adrese: Sporta iela 1, Preiļi

Maizes un miltu produktu ražošanas tehniķis (Preiļi)

Maizes un miltu produktu ražošanas tehniķis (maiznieks) strādā pārtikas aprites uzņēmumā, veic maizes un miltu produktu ražošanu un ar to saistītus darbus. Izpilda dažādas operācijas izejvielu pārstrādē un produktu ražošanā, ievērojot tehnoloģisko instrukciju, labas higiēnas un labas ražošanas prakses nosacījumus, nodrošina tehnoloģiskā aprīkojuma sagatavošanu un lietošanu darbā.

Uzņemšana pēc 9.klases. Mācību ilgums: 4 gadi.

Uzzini vairāk: www.rtrit.lv

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Sporta iela 1, Preiļi

NVA Preiļu filiāles Karjeras konsultante

Nodarbinātības valsts aģentūras karjeras konsultante piedāvā ēnām Preiļos iepazīt savu darba ikdienu. Karjeras konsultants ir speciālists, kurš konsultē, informē un izglīto klientus karjeras attīstības jautājumos, sniedz atbalstu klientiem viņu karjeras plānošanā un veidošanā. Karjeras konsultants strādā valsts un pašvaldību institūcijās, nevalstiskajās organizācijās, izglītības iestādēs, uzņēmumos, pie komersantiem, saistībā ar personāla jeb cilvēkresursu vadību vai kā pašnodarbināta persona vai individuālais komersants.

Ēnām būs iespēja iepazīt karjeras konsultanta ikdienas darba pienākumus, kuros skolēniem būs iespēja būt klātesošiem, kā arī skatīt attālinātās grupu karjeras konsultācijas norises gaitu, ja būs vēlme - piedalīties tajā. Ēnām tiks piedāvāta iespēja ar karjeras testu palīdzību noskaidrot kādu profesiju izvēlēties nākotnē, noteikt digitālo prasmju līmeni.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 3

Adrese: Raiņa bulvāris 19, Preiļi