Vakances nosaukums
Uzņēmums

Ugunsdzēsējs glābējs

Vakance piemērota jauniešiem no Ukrainas ar angļu/ krievu valodas zināšanām. #Ukraine

Minimālais vecums: 6

Vietu skaits: 1

Adrese: Valkas iela 1A, Smiltene

Vada komandiera vietnieks

Vakance piemērota jauniešiem no Ukrainas ar angļu/ krievu valodas zināšanām. #Ukraine

Minimālais vecums: 6

Vietu skaits: 1

Adrese: Valkas iela 1A, Smiltene

Posteņa komandieris

Vakance piemērota jauniešiem no Ukrainas ar angļu/ krievu valodas zināšanām. #Ukraine

Minimālais vecums: 6

Vietu skaits: 1

Adrese: Valkas iela 1A, Smiltene

Vada komandiera vietnieks

Vakance piemērota jauniešiem no Ukrainas ar angļu/ krievu valodas zināšanām. #Ukraine

Minimālais vecums: 6

Vietu skaits: 1

Adrese: Dzirnavu 2a, Ape

Ugunsdzēsējs glābējs

Vakance piemērota jauniešiem no Ukrainas ar angļu/ krievu valodas zināšanām. #Ukraine

Minimālais vecums: 6

Vietu skaits: 1

Adrese: Dzirnavu 2a, Ape

Posteņa komandieris

Vakance piemērota jauniešiem no Ukrainas ar angļu/ krievu valodas zināšanām. #Ukraine

Minimālais vecums: 6

Vietu skaits: 1

Adrese: Dzirnavu 2a, Ape

Tehniskais direktors

Plāno un organizē struktūrvienības darbu. Nodrošina ražošanas iekārtu nepārtrauktu darbību - plāno, vada un koordinē ražošanas iekārtu uzraudzību, apkalpošanu un remonta darbus. Izstrādā un ierosina uzlabojumus ražošanas iekārtām. Seko līdzi piena pārstrādes un piena produktu ražošanas tehnoloģiju novitātēm. Atbildīgs par tehnisko dokumentāciju un instrukcijām.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Mūrnieku iela 2, Smiltene

Smiltenes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītājs Apē

Īss pienākumu apraksts - veikt Smiltenes novada pašvaldības attīstības plānā identificēto projektu vai programmu sagatavošanu un ieviešanu, kā arī citu aktuālu projektu izstrādi, finansējuma piesaisti.

Vakance piemērota arī ukraiņu skolēniem ar angļu un krievu valodas zināšanām. #Ukraine

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 2

Adrese: Stacijas iela 2, Ape, Smiltenes novads.

Smiltenes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas uzņēmējdarbības speciālists

Īss pienākumu apraksts - veicināt pašvaldības sadarbību ar uzņēmējiem, uzņēmējdarbības atbalsta institūcijām, piedalīties uzņēmējdarbību saistītu pasākumu organizēšanā, t.sk. konferences, Uzņēmēju dienas, vizītes uzņēmumos u.c.

Vakance piemērota arī ukraiņu skolēniem ar angļu valodas zināšanām. #Ukraine

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 1

Adrese: Dārza iela 3, Smiltene

Smiltenes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītājs

Īss pienākumu apraksts - veikt Smiltenes novada pašvaldības attīstības plānā identificēto projektu vai programmu sagatavošanu un ieviešanu, kā arī citu aktuālu projektu izstrādi, finansējuma piesaisti.

Piemērots arī ukraiņu skolēniem ar angļu vai krievu valodas zināšanām. #Ukraine

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 2

Adrese: Dārza iela 3, Smiltenes novads.

Smiltenes novada jaunatnes darbinieks

Īss vakances pienākumu apraksts - darba ar jaunatni plānošana, organizēšana Smiltenes novadā.

Vakance piemērota arī ukraiņu jauniešiem, taču komunikācija varētu būt ierobežota.

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 2

Adrese: Nolejas, Gaujienas pagasts, Smiltenes novads.

Smiltenes novada Izglītības pārvaldes metodiķe

Īss darba pienākumu apraksts - metodiskā darba organizēšana Smiltenes novadā.

Vakance piemērota arī ukraiņu skolēniem ar krievu valodas zināšanām. #Ukraine

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Dārza iela 11, Smiltene.

Smiltenes novada Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece

Īss darba pienākumu apraksts - nodrošināt informācijas apriti starp skolām un Izglītības pārvaldi, sagatavot jautājumus izskatīšanai komiteju, domes sēdēs,  sniegt atbildes uz fizisko un juridisko personu iesniegumiem.

Vakance piemērota arī ukraiņu skolēniem ar krievu valodas zināšanām. #Ukraine

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 1

Adrese: Dārza iela 11, Smiltene.

Smiltenes novada Izglītības pārvaldes vadītājs

Smiltenes novada Izglītības pārvaldes vadītājs veic dažādus darba pienākumus, kas saistīti ar iestādes vadību.

Vakance piemērota arī ukraiņu skolēniem ar krievu valodas zināšanām. #Ukraine

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 1

Adrese: Dārza iela 11, Smiltene.

Sociālais rehabilitētājs (Sociālās aprūpes un rehabilitācijas nodaļa)

Sociālais rehabilitētājs - darbinieks, kas piedalās sociālās rehabilitācijas plānu izstrādē un īstenošanā cilvēkiem, kuru iekļaušanās sabiedrībā dažādu sociālu, garīgu, fizisku traucējumu dēļ ir apgrūtināta. Sociālā rehabilitācija ir pasākumu kopums, kas palīdz iemācīties sadzīvot ar funkcionālajiem traucējumiem, atjauno vai apmāca tām prasmēm, kas dažādu apstākļu dēļ ir zudušas, palīdz cilvēkam atgriezties darba dzīvē, uzlabot mobilitāti un patstāvīgas dzīves iemaņas, kā arī iesaistīties sabiedriskajās aktivitātēs.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Adrese: Dakteru iela 14, Smiltene, Smiltenes novads

Sociālais darbinieks (Sociālās aprūpes un rehabilitācijas nodaļa)

Sociālais darbinieks – identificē klienta sociālās problēmas, izvērtē situāciju, novērtē klienta prasmes un stiprās puses, kā arī palīdz klientiem atrast nepieciešamos resursus, lai risinātu problēmu. Sociālie darbinieki palīdz sakārtot dažāda veida dokumentus (piem. invaliditātes, personu apliecinošus u.c.). Sociālais darbinieks iesaista klientus dažādos pasākumos, organizē nodarbības, ekskursijas u.c.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Adrese: Dakteru iela 14, Smiltene, Smiltenes novads

Smiltenes novada pašvaldības sporta pārvaldes vadītājs

Galvenie amata pienākumi - koordinēt un pārraudzīt ar sporta jomu saistītos pasākumus Smiltenes novadā. Nodrošināt un uzraudzīt sporta infrastruktūras darbību, pieejamību iedzīvotājiem. Sporta jomas dokumentu pārraudzība. Līgumu slēgšana un līguma izpildes nosacījumu kontrole.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Gaujas iela 2, Smiltene.

Vokālās mūzikas Kora klases pedagogs Smiltenes mūzikas skolā

Ieskats pienākumos: Mācīt pareizu tehnisku dziedāšanu, attīstīt skolēna intelektuālās un radošās spējas, izkopt muzikālo talantu, aizpildīt E-klasi. Plānotas 3 vokālās nodarbības Smiltenes mūzikas skolā no plkst. 12.55 – 15.05,  pēc tam Vokālās mūzikas  nodaļas mēģinājums Smiltenes Kultūras centra Mazajā zālē priekš koncerta vecākiem, kas notiks nākošajā dienā.

Vakance pieejama arī ukraiņu skolēniem ar krievu valodas zināšanām. #Ukraine

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 4

Adrese: Pils iela 3, Smiltene

Smiltenes bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļas vecākais bibliotekārs

Darba pienākumu, ikdienas darba apraksts:-Bibliotēkas krājuma iepazīšana-Darbs ar bibliotēkas elektronisko katalogu-Periodisko izdevumu un grāmatu piereģistrēšana BIS Alise-Resursu izsniegšana un saņemšana BIS Alise-Grāmatu atlase krājuma papildināšanai-Informācijas meklēšanu datubazēs-Pasākuma scenārija izstrāde -Radošās darbnīcas piedāvājuma izveide-Nodarbības afišas izveide un publicitāte

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Gaujas iela 1, Smiltene

Smiltenes bibliotēkas Pieaugušo apkalpošanas nodaļas vecākais bibliotekārs

Darba pienākumu, ikdienas darba apraksts:-Iepazīstināšana ar bibliotēkas telpu izvietojumu-Bibliotēkas krājuma iepazīšana-Iepazīstināšana ar grāmatu nozarēm, kādas ir atrodamas mūsu bibliotēkā-Darbs ar bibliotēkas elektronisko katalogu-Periodisko izdevumu un grāmatu piereģistrēšana BIS Alise-Resursu izsniegšana un saņemšana BIS Alise-Grāmatu atlase krājuma papildināšanai-Informācijas meklēšana datubazēs-Pasākuma scenārija izstrāde -Afišas izveide un publicitāte.

Vakance piemērota arī ukraiņu skolēniem ar krievu valodas zināšanām. #Ukraine

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Baznīcas lauk.13, Smiltene

Piena produktu pārstrādātājs

Ja Tevi interesē kā notiek piena produktu ražošanas process no piena pieņemšanas līdz gatavam produktam, kas nonāk pie klienta. Gaidām tieši Tevi!

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Cēsu iela 8, Blome, Blomes pagasts

Remontatslēdznieks

Remontatslēdznieks nodrošina ražošanas iekārtu kvalitatīvu darbību saskaņā ar drošības tehnikas un tehniskās ekspluatācijas noteikumiem. Veic bojāto/nolietoto detaļu nomaiņu, pasūta jaunu. Aizpilda nepieciešamo dokumentāciju.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Mūrnieku iela 2, Smiltene

Apes bibliotēkas vecākais bibliotekārs

Galvenie amata pienākumi: 1.    Bibliotēkas  informācijas sistēmas izmantošana darba procesu nodrošināšanā;2.    Bibliotekāro un informācijas pakalpojumu nodrošināšana;3.    Krājumā esošo izdevumu un citu dokumentu organizēšana, pārvaldīšana un izmantošana4.    Organizēt mācību nodarbības, lasīšanas veicināšanas aktivitātes un tematiskos pasākumus bērniem un pusaudžiem;5.    Nodrošināt pasākumu publicitāti un reklāmu (afišas, relīzes, ielūgumi, bukleti);6.    Sagatavot un publicēt informāciju par bibliotēkas notikumiem un pasākumiem bibliotēkas tīmekļu vietnē un sociālajos medijos;7.    Elektronisko resursu veidošana un izmantošana8.    Pamatojoties uz Pārvaldes rīkojumu, sniedz maksas pakalpojumus ar tiesībām saņemt no bibliotēkas lietotājiem naudu, atbilstoši LR MK noteikumiem aizpilda darījumu apliecinošos dokumentus un atskaites9.    Rūpējas par telpu estētisko un informatīvo noformējumu (Lieldienu noformējuma veidošana).

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Smiltenes novads, Ape, Skolas iela 4, LV- 4337

Smiltenes novada pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļas vadītāja

Būs iespēja gūt īsu ieskatu Nekustamo īpašumu nodaļas darbā, t.sk. 1) nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanā; 2) nekustamā īpašuma sastāvs un tā ierakstīšana zemesgrāmatā; 3) darbības ar nekustamo īpašumu (sadalīšana, noma, pirkšana, pārdošana).

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 3

Adrese: Dārza iela 11, Smiltene

Drustu bibliotēkas vadītāja

Darbinieka pienākumu apraksts: bibliotēkas lietotāju apkalpošana, darbu plānošana, gatavošanās Bibliotēku nedēļai, grāmatu kopas sagatavošana pansionāta lasītājiem, plauktu kārtošana. Ēnotājiem būs iespēja gūt priekšstatu par bibliotēkas dokumentāciju, dokumentu apriti, nepieciešamajām zināšanām bibliotekāram, grāmatu iepirkšanas procedūru, atskaišu sagatavošanu utt.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Palsas iela 11, Drustu pagasts, smiltenes novads.

Raunas pamatskolas direktore

Pamata pienākumi: skolas direktors organizē skolas mācību un audzināšanas darbu; pārrauga finansējuma izlietojumu; nodrošina skolas darbības tiesiskumu; ikdienā strādā ar skolēniem, skolotājiem, skolas tehniskajiem darbiniekiem, vecākiem; rūpējas par skolas interešu aizstāvību; plāno skolas ilgtermiņa attīstību.

Vakance piemērota arī ukraiņu skolēniem ar angļu valodas zināšanām.

#Ukraine

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 3

Adrese: Skolas iela 1, Rauna, Raunas pagasts, Smiltenes novads

Ārsts - internists, funkcionālais diagnosts (Veloergometrijas kabinetā)

Ārsts – internists, funkcionālais diagnosts kurš veic fiziskās slodzes tests uz veloergometra. Veloergometrija ir sirds un asinsvadu sistēmas veselības pārbaudes metode, pieaugošas slodzes apstākļos. Slodzes tests tiek veikts, izmantojot speciālu medicīnisko veloergometru jeb velotrenažieri, kas aprīkots ar speciālu aparatūru.  Ar šīs aparatūras palīdzību pacientam slodzes laikā reģistrē sirds kardiogrammu, mēra arteriālo asinsspiedienu. Šī metode ļauj atklāt sirds un asinsvadu sistēmas problēmas, kuras nevar reģistrēt, veicot elektrokardiogrammu miera stāvoklī.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 1

Adrese: Dakteru iela 14, Smiltene

Neirologs

Neirologs ir ārsts, kurš diagnosticē un ārstē nervu, galvas un muguras smadzeņu un to apvalku, asinsvadu slimības. To iemesli var būt ļoti dažādi (iekaisums, traumas, audzēji, ģenētika utt.). Nervu sistēma inervē visus iekšējos orgānus un asinsvadus. Tā atbild par to, lai mēs varētu domāt, runāt, kustēties, funkcionēt kā viens vesels organisms. Faktiski nervu sistēma ir cilvēka centrālais dators, kas atbild par visu.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 1

Adrese: Dakteru iela 14, Smiltene

Oftalmologs

Oftalmologs ir ārsts, kurš specializējies acu slimību un redzes traucējumu diagnostikā, ārstēšanā un profilaksē.Oftalmologs pārbauda redzes asumu, spiedienu, veic acs tīklenes izmeklējumus, acu slimību diagnostiku, kā arī konsultē par ārstēšanu un profilaksi.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 1

Adrese: Dakteru iela 14, Smiltene

Laborants

Laborants veic ienākošā piena, vājpiena, sūkalu testēšanu un kvalitātes kontroli. Ražotās produkcijas kvalitātes kontrole. Iegūto analīžu datu apstrāde, uzskaite, reģistrēšana. Dokumentē testēšanas, kontroles, mērījumu pārbāužu rezultātus.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Adrese: Mūrnieku iela 2, Smiltene

Vecākais meistars

Ikdienas pienākumos ietilpst darbinieku noslodzes plānošana, saņemto pasūtījumu apstrāde, ražošanas plānošana nodrošinot piena produktu ražošanas plūsmu, ievērojot termiņus un noteiktās kvalitātes prasības. Jaunu produktu izstrāde, testēšana.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Mūrnieku iela 2, Smiltene

Piena produktu pārstrādātājs

Ja Tevi interesē kā notiek piena produktu ražošanas process no piena pieņemšanas līdz gatavam produktam, kas nonāk pie klienta. Gaidām tieši Tevi!

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Mūrnieku iela 2, Smiltene

Bilskas bibliotēkas vadītāja

Darba pienākumi – apkalpot bibliotēkas klienus, reģistrēt ienākošos žurnālus, avīzes un grāmatas, organizēt pasākumus un meistarklases iedzīvotājiem, popularizēt bibliotēku iedzīvotājiem, darboties radošajās darnīcās ar bērniem, veicināt lasīšanas prieku, palīdzēt senioriem iepazīt datortehniku.

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 4

Adrese: Pašvaldības māja, Bilska, Bilskas pag., Smiltenes nov., LV-4706

Smiltenes pilsētas PII "Pīlādzītis" skolotājs logopēds

Pamata pienākumi - valodas korekcijas darbs pirmsskolas vecuma bērniem.

Vakance piemērota arī ukraiņu skolēniem ar krievu valodas zināšanām.

#Ukraine

Minimālais vecums: 6

Vietu skaits: 2

Adrese: Rīgas iela 8A, Smiltene

Smiltenes pilsētas PII "Pīlādzītis" pirmsskolas izglītības sporta skolotājs

Pamata pienākumi - plānot un organizēt pirmsskolas vecuma bērnu fizisko spēju attīstīšanu un kustību prieku.

Vakance piemērota arī jauniešiem no Ukrainas ar angļu/krievu valodas zināšanām.

#Ukraine

Minimālais vecums: 6

Vietu skaits: 2

Adrese: Rīgas iela 8A, Smiltene

Smiltenes pilsētas PII "Pīlādzītis" pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs

Galvenie amata pienākumi - plānot un vadīt pirmsskolas vecuma bērnu muzikālo spēju attīstīšanu.

Vakance piemērota arī jauniešiem no Ukrainas ar angļu valodas zināšanām.

#Ukraine

Minimālais vecums: 6

Vietu skaits: 4

Adrese: Rīgas iela 8A, Smiltene

Smiltenes pilsētas PII "Pīlādzītis" pirmsskolas izglītības skolotājs

Galvenie darba pienākumi - mācību un audzināšanas procesa plānošana un nodrošināšana pirmsskolas vecuma bērniem, viņu sagatavošana skolai.

Vakance piemērota jauniešiem no Ukrainas ar angļu/krievu valodas zināšanām.

#Ukraine

Minimālais vecums: 6

Vietu skaits: 4

Adrese: Rīgas iela 8A vai Mētras iela 11A, Smiltene

Smiltenes novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks attīstības jautājumos

Pamata darba pienākumi konkrētajā amatā - pašvaldības darba vadība savā jomā un darbs ar attīstības projektiem.

Vakance piemērota arī jauniešiem no Ukrainas ar angļu/krievu valodas zināšanām.

#Ukraine

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 2

Adrese: Dārza iela 3, Smiltene

Raunas Tūrisma informācijas centra vadītāja

Galvenie ēnas devēja darba pienākumi:

-Tūrisma informācijas centra darbības nodrošināšana (bukletu, suvenīru nodrošināšana, veidošana un maketēšana;

-novada tūrisma mājas lapas un Facebook lapas pārvaldīšana un satura veidošana;

-dažādu dokumentu lietnedība un grāmatvedība;

-darbības ar kases aparātu;

-Tūrisma objektu un tūrisma uzņēmēju apsekošana un koordinēšana;

-Tūrisma informācijas nodrošināšana telefoniski, e-pastos, whatsapp utt.

Vakance piemērota arī jauniešiem no Ukrainas ar angļu valodas zināšanām.

#Ukraine

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Raunas Tūrisma informācijas centrs. Valmieras iela 1, Rauna, Smiltenes novads, LV-4131

Farmaceits/Farmaceita asistents (Mēness aptieka, Baznīcas laukums 2, Smiltene)

Ja Tevi interesē komunikācija, psiholoģija, ķīmija un dabaszinības – tad ēnu dienā redzēsi kā šīs zināšanas farmaceiti pielieto aptiekās. Uzzināsi par precēm, kuras atrodas aptiekā - medikamentiem, kosmētiku, uztura bagātinātājiem, un kā tie ikdienā palīdz cilvēkiem uzturēt labu veselību un ārstēt slimības. Farmaceiti Tev pastāstīs par to kā kļūt par labu speciālistu, kāda ir darba ikdiena aptiekā un kas jāiemācās, lai varētu sniegt profesionālu konsultāciju klientam, ko mēs saucam par kvalitatīvu farmaceitisko aprūpi. Darbs ir ļoti atbildīgs un nozīmīgs sabiedrības veselības uzturēšanā.

Nāc ēnot!

Ja vēlies uzzināt ko precīzāk, droši zvani 29409823 (Ieva) vai raksti ieva.gulane@aptiekasf.lv

Minimālais vecums: 10

Vietu skaits: 3

Steidzamās medicīniskās palīdzības punkta vispārējās aprūpes māsa

Vispārējās aprūpes māsa ir ārstniecības persona, kas veic pacientu aprūpi pie dažādām saslimšanām, piedalās ārstniecībā, vada pacientu aprūpes darbu, kā arī nodarbojas ar pacientu izglītošanu veselības jautājumos. Steidzamās medicīniskās palīdzības punktā (SMPP) veselības aprūpes pakalpojumus sniedz pacientiem, kuriem ir trauma, pēkšņa saslimšana vai hroniskas slimības saasināšanās, kas prasa steidzamu ārstniecības personu iejaukšanos un nepieciešamā palīdzība pārsniedz primārās veselības aprūpes ārsta kompetenci. Medicīnisko palīdzību SMPP var saņemt gan pieaugušie, gan bērni, piemēram, gadījumos, kad radušies sasitumi, izmežģījumi, lūzumi, alerģiskas reakcijas u.c.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 1

Adrese: Dakteru iela 14, Smiltene

Radiologa asistents

Radiologa asistents ir ārstniecības persona, kurš ārstniecības iestādē veic diagnostiskās radioloģijas izmeklējumus.  Ar rentgenogrāfijas izmeklējuma palīdzību ir iespēja izmeklēt galvaskausa un sejas kaulus, mugurkaula, kakla, krūšu un jostas daļas kaulus, astes kaulu, iegurņa kaulu, kāju un roku kaulus, kā arī ir iespējas redzēt krūšu kurvja orgānus. Radiologa asistens veicot radioloģijas izmeklējumus nodrošina radiācijas aizsardzību un drošību, izvēlēlas atbilstošu ekspozīcijas režīmu, pareizu starojuma dozu, pielieto pareizu projekciju un pozicionē pacientus.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 1

Adrese: Dakteru iela 14

Fizioterapeits

Fizioterapeits ir ārstniecības persona – funkcionālais speciālists, kurš izvērtē cilvēka fizisko funkcionālo stāvokli, analizē tā ietekmi uz cilvēka ikdienas aktivitātēm (t.sk., darbu) un saistību ar pašsajūtu (piem., sāpēm). Pēc rūpīgas pacienta izmeklēšanas un izvērtēšanas, kopīgi ar pacientu (vajadzības gadījumā arī iesaistot piederīgos, piem., bērniem) tiek izvirzīti terapeitiskie mērķi un izvēlētas atbilstošas un pacientam pieņemamas terapijas metodes.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Dakteru iela 14, Smiltene

Podologs

Podologs ir ārstniecības persona, kurš ir pēdu aprūpes speciālists. Podologs veic ieauguša nagu korekciju, varžacu, kārpu apstrādi, papēžu plaisu, pēdu hiperkeratozes (ādas sabiezējumu) apstrādi, nagu protezēšanu, sēnīšu skarto nagu/ādas apstrādi, konsultē un sniedz ieteikumus pēdu kopšanā un ārstēšanā.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 1

Adrese: Dakteru iela 14, Smiltene

Smiltenes novada pašvaldības Kancelejas nodaļas vadītāja

Kancelejas nodaļas vadītāja atbild par domes un administrācijas lietvedības organizēšanu un kārtošanu atbilstoši normatīvajiem aktiem.  Nodrošina dokumentu aprites sistēmas kontroli un domes pieņemto Saistošo noteikumu stāšanos spēkā. Vada un organizē Kancelejas nodaļas darbu. 

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 4

Adrese: Dārza iela 3, Smiltene

Tautas lietišķās mākslas studijas "Smiltene" vadītāja

Pamata pienākumi - pasākumu un izstāžu organizēšana, finanšu piesaistīšana, projektu rakstīšana, tautas tērpu pētīšana, atskaites, sadarbību veidošana.

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 4

Adrese: Atmodas iela 2, Smiltene

Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra speciālists Smiltenē

Darba pienākumi, ikdienas darba apraksts:

Sniegt vispārīgu informāciju un konsultācijas par Smiltenes novada pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem; Sniegt informāciju par Smiltenes novada domes pakalpojumiem, to saņemšanas kārtību un nepieciešamajiem dokumentiem; Noformēt mutvārdu iesniegumus rakstveidā; Pieņemt un reģistrēt klātienē iesniegtos dokumentus, kas adresēti Smiltenes novada domei, struktūrvienībām, amatpersonām, deputātiem, iestādēm; Sniegt informāciju par pašvaldības administrācijas speciālistu, amatpersonu un Smiltenes novada deputātu pieņemšanas laiku un vietu, kontaktiem; Izsniegt rakstiskas atbildes (lēmumus, izziņas u.c. dokumentus) uz iesniegtajiem iesniegumiem; Sniegt informāciju par nepieciešamo dokumentu noformēšanu iesniegšanai Smiltenes novada pašvaldībai.

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Adrese: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads

PR, mājas lapa

Cilvēks Smiltenes tehnikuma publicitātes veidotājs - ja Tevi interesē, kā tiek ievietota info mājas lapā, veidota reklāma, publikācijas, strādāt ar medijiem. Gaidām tieši Tevi!

Minimālais vecums: nav

Vietu skaits: 2

Adrese: Kalnamuiža 10

Smiltenes novada pašvaldības izpilddirektora vietniece teritorijas pārvaldības un sadarbības jautājumos

Pašvaldības izpilddirektora vietniece teritorijas pārvaldības un sadarbības jautājumos ir atbildīga par pagasta pārvalžu un Namu apsaimniekošanas un komunālo pakalpojumu uzņēmumu darbu.  Palīdz Smiltenes novada izpilddirektoram vadīt administrācijas darbu, organizēt domes lēmumu izpildi, organizēt domes izdoto saistošo noteikumu un citu normatīvo aktu izpildi. 

Īsumā: normatīvo dokumentu izstrāde, saziņa ar padotības iestādēm, sanāksmes pašvaldības darbības jautājumos, iespējams, kādas pagasta pārvaldes apmeklējums klātienē darba pienākumu ietvaros.

Vakance piemērota arī jauniešiem no Ukrainas ar angļu un/vai krievu valodas zināšanām.

#Ukraine

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads

Tūrisma informācijas centra vadītāja

Tūrisma informācijas centrs (TIC) nodrošina informācijas par tūrisma iespējām Smiltenes novadā un Latvijā pieejamību vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem, pārstāv Smiltenes novadu nacionāla un starptautiska mēroga tūrisma izstādēs, izstrādā tūrisma maršrutus. Smiltenes novada TIC vadītājs vada TIC darbu, koordinē dažādu projektu īstenošanu un sadarbību ar citu novadu TIC.

Plašāks tūrisma informācijas centra vadītājas pienākumu apraksts:

-Iesaistīties vienotu Smiltenes novada tūrisma produktu izstrādē, saglabāšanā, attīstīšanā un popularizēšanā;

-Veidot, koordinēt un nodrošināt daudzveidīgu un kvalitatīvu tūrisma un atpūtas iespēju piedāvājumu Smiltenes novadā visu paaudžu iedzīvotājiem un sezonalitātei;

-Veikt Smiltenes novada pašvaldības īpašumā esošo un privāto tūrisma objektu apsekošanu un izvērtēšanu;

-Nodrošināt tūrisma produktu un informācijas pieejamību sabiedrībai, informācijas atjaunošanu un papildināšanu ( gan soc.tīklos, gan smiltenesnovads.lv, gan visit.smiltenesnovads.lv;

-Sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām, citiem tūrisma informācijas sniedzējiem Latvijā un ārzemēs, reģionālajām un profesionālajām tūrisma asociācijām, kā arī komersantiem, veidot saikni ar sabiedrību;

-Sagatavot savas kompetences ietvaros nepieciešamo lēmumu un rīkojumu projektus, dokumentus;

-Apkalpot tūristus gan klātienē, gan telefoniski, gan e-pastā, sniedzot informāciju par Smiltenes novada tūrisma iespējām.

Vakance piemērota arī jauniešiem no Ukrainas ar angļu valodas zināšanām.

#Ukraine

Minimālais vecums: 16

Vietu skaits: 2

Adrese: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads,