Vakances nosaukums
Uzņēmums

Smiltenes novada pašvaldības izpilddirektors

Organizē domes izdoto saistošo noteikumu un citu normatīvo aktu izpildi, dod rīkojumus pašvaldības iestāžu vadītājiem, sagatavo priekšlikumus domei par attiecīgās pašvaldības iestāžu nelikumīgu un nelietderīgu lēmumu atcelšanu, ierosina domei iecelt amatā vai atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, domes nolikumā noteiktajā kārtībā pieņem darbā un atbrīvo no darba pašvaldības administrācijas darbiniekus, iesniedz domei priekšlikumus par pašvaldības iestāžu un pašvaldības kapitālsabiedrību izveidošanu, reorganizēšanu un likvidēšanu, domes noteiktajā kārtībā un ietvaros rīkojas ar pašvaldības mantu un finanšu resursiem, slēdz saimnieciskus darījumus ar juridiskajām un fiziskajām personām, organizē teritorijas attīstības programmas projekta, teritorijas plānojuma projekta un budžeta projekta izstrādāšanu, kā arī saimnieciskā un gada publiskā pārskata sagatavošanu, veic citus pienākumus, kas paredzēti attiecīgās pašvaldības nolikumā un domes lēmumos.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 1

Adrese: Dārza iela 3, Smiltene

Smiltenes novada valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra vadītāja vietnieks

Sniegt informāciju un konsultēt apmeklētājus par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem, to saņemšanas kārtību, procedūru un nepieciešamajiem dokumentiem, kā arī sniegt konsultācijas par valsts iestāžu pakalpojumiem un valsts iestāžu e – pakalpojumu lietošanu.

Minimālais vecums: 6

Vietu skaits: 1

Adrese: Dārza iela 3, Smiltene

Smiltenes novada Tūrisma informācijas centra darba organizators

Tūrisma informācijas centrs (TIC) nodrošina informācijas par tūrisma iespējām Smiltenes novadā un Latvijā pieejamību vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem, pārstāv Smiltenes novadu nacionāla un starptautiska mēroga tūrisma izstādēs, izstrādā tūrisma maršrutus. 

#Ukraine

Minimālais vecums: 6

Vietu skaits: 2

Adrese: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads,

Apes posteņa komandieris

Iespēja ieskatīties Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Apes posteņa komandiera darba ikdienā.

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 1

Adrese: Dzirnavu iela 2A, Ape, Apes pagasts

Ugunsdzēsējs glābējs Smiltenē

Iepazīsi ugunsdzēsēja glābēja profesiju un ikdienu, kā arī varēsi apskatīt aprīkojumu un tehniku, ko ugunsdzēsēji glābēji izmanto savu pienākumu veikšanā!

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 4

Adrese: Valkas iela 1A, Smiltene

Ugunsdzēsējs glābējs (autovadītājs) Apē

Iepazīsi ugunsdzēsēja glābēja (autovadītāja) profesiju un ikdienu, kā arī varēsi apskatīt aprīkojumu un tehniku, ko ugunsdzēsēji glābēji (autovadītāji) izmanto savu pienākumu veikšanā!

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 1

Adrese: Dzirnavu iela 2a, Ape, Apes pagasts

Ugunsdzēsējs glābējs Apē

Iepazīsi ugunsdzēsēja glābēja profesiju un ikdienu, kā arī varēsi apskatīt aprīkojumu un tehniku, ko ugunsdzēsēji glābēji izmanto savu pienākumu veikšanai!

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 2

Adrese: Dzirnavu iela 2A, Ape, Apes pagasts

Lielo klientu pārdošanas speciālists

AS "Smiltenes piens" jau vāirāk kā gadsimtu kopjot tradīcijas un nemitīgi paaugstinot meistarību ir kļuvis par vienu no savas nozares līderiem Latvijā. Zīmolu "Smiltenes piens" atzīst un novērtē gan pašu zemes ļaudis, gan tālu valstu gardēži.

Ēnu dienā pastāstīsim, kā notiek ilgtermiņa attiecību organizēšana ar esošajiem klientiem un jaunu klientu piesaiste. Par mārketinga aktivitātēm un citiem ikdienas darba pienākumiem.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 1

Adrese: Mūrnieku iela 2, Smiltene

Komercdirektors

AS "Smiltenes piens" jau vāirāk kā gadsimtu kopjot tradīcijas un nemitīgi paaugstinot meistarību ir kļuvis par vienu no savas nozares līderiem Latvijā. Zīmolu "Smiltenes piens" atzīst un novērtē gan pašu zemes ļaudis, gan tālu valstu gardēži.

Komercdirektora uzdevumi ir piesaistīt un veidot sadarbību ar jauniem klientiem. Dažādu piedāvājumu sagatavošana, sadarbības līgumu slēgšana, tirdzniecības attīstīšana, analizēšana, pārdošanas stratēgijas izstrāde, tirgus potenciāla un tā turpmākās attīstības tendenču noteikšana un daudzi citi pienākumi ar kuriem būs iespēja iepazīties Ēnu dienā.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 1

Adrese: Mūrnieku iela 2, Smiltene

Valdes priekšsēdētāja

AS "Smiltenes piens" jau vāirāk kā gadsimtu kopjot tradīcijas un nemitīgi paaugstinot meistarību ir kļuvis par vienu no savas nozares līderiem Latvijā. Zīmolu "Smiltenes piens" atzīst un novērtē gan pašu zemes ļaudis, gan tālu valstu gardēži.

Valdes priekšsēdētājas darba pienākumos ietilpst uzņēmuma vadīšana, lēmumu pieņemšana, kas saistīta ar uzņēmuma darbību un lēmumu izpildes nodrošināšana, kā arī daudz dažādi citi pienākumi par kuriem pastāstīsim Ēnu dienā.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Mūrnieku iela 2

Smiltenes Mūzikas skolas direktore

Izglītības iestādes direktors atbild par izglītības iestādes darbību un tās rezultātiem, par normatīvo aktu ievērošanu, kā arī par intelektuālo, finanšu un materiālo līdzekļu  izmantošanu.

Minimālais vecums: 6

Vietu skaits: 1

Adrese: Pils ielā 3, Smiltene.

Smiltenes Mūzikas skolas direktora vietniece (izglītības jomā)

Izglītības iestādes direktora vietnieks organizē skolas darbu atbilstoši tiesību aktu prasībām, tostarp plāno un nodrošina kvalitatīvu izglītības procesu, sniedz  metodisko palīdzību pedagogiem, rūpējas par izglītojamo drošību un izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu.

Minimālais vecums: 6

Vietu skaits: 1

Adrese: Pils ielā 3, Smiltenē.

Smiltenes Mūzikas skolas pūtēju nodaļas vadītājs

Galvenie amata pienākumi - plānot, organizēt, vadīt un kontrolēt nodaļas darbu, tajā skaitā izstrādāt, ieviest un uzturēt kvalitātes vadības un iekšējās kontroles sistēmas nodaļā.

Minimālais vecums: 6

Vietu skaits: 1

Adrese: Pils ielā 3, Smiltenē.

Smiltenes Mūzikas skolas kora nodaļas vadītāja

Galvenie amata pienākumi - plānot, organizēt, vadīt un kontrolēt nodaļas darbu, tajā skaitā izstrādāt, ieviest un uzturēt kvalitātes vadības un iekšējās kontroles sistēmas nodaļā.

Minimālais vecums: 6

Vietu skaits: 1

Adrese: Pils ielā 3, Smiltenē.

Smiltenes Mūzikas skolas koncertmeistare

Kormeistars patstāvīgi iestudē un publiski atskaņo dažādus skaņdarbus ar kori, vokālo ansambli vai citu muzikālo kolektīvu, novērtē atskaņojuma tehnisko un māksliniecisko kvalitāti, skaņdarba interpretāciju, atlasa un izvērtē kora māksliniecisko repertuāru, sastāda koncerta programmas; īsteno muzikālus projektus. 

Minimālais vecums: 6

Vietu skaits: 1

Adrese: Pils ielā 3, Smiltenē.

Smiltenes Mūzikas skolas orķestra diriģents

Orķestra galvenais vadītājs ir diriģents. 

Galvenā orķestra atšķirība no instrumentālā ansambļa ir tas, ka orķestrī darbojas instrumentu grupas, nevis atsevišķi instrumenti.

Minimālais vecums: 6

Vietu skaits: 1

Adrese: Pils iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729

Smiltenes novada valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra specialists Gaujienā

Sniegt informāciju un konsultēt apmeklētājus par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem, to saņemšanas kārtību, procedūru un nepieciešamajiem dokumentiem, kā arī sniegt konsultācijas par valsts iestāžu pakalpojumiem un valsts iestāžu e – pakalpojumu lietošanu.

Minimālais vecums: 6

Vietu skaits: 1

Adrese: Pilskalni, Gaujiena, Gaujienas pagasts, Smiltenes novads, LV- 4339

Gaujienas bibliotēkas vadītāja

Darba pienākumi – apkalpot bibliotēkas klienus, reģistrēt ienākošos žurnālus, avīzes un grāmatas, organizēt pasākumus un meistarklases iedzīvotājiem, popularizēt bibliotēku iedzīvotājiem, darboties radošajās darnīcās ar bērniem, veicināt lasīšanas prieku, palīdzēt senioriem iepazīt datortehniku.

Minimālais vecums: 6

Vietu skaits: 1

Gaujienas pagasta pārvaldes vadītājs

Pārvaldes vadītājs atbild par pārvaldē ietilpstošo pašvaldības institūciju darbu, veicina komunikāciju ar pagasta iedzīvotājiem un novada domi , iesniedz priekšlikumus, veic visas nepeiciešamās darbības pagasta teritorijas, darbības uzlabošanai. 

 #Ukraine

Minimālais vecums: 6

Vietu skaits: 1

Adrese: "Pilskalni" Gaujienas pagasts, Smiltenes novads

Apes PII pirmsskolas skolotāja

Galvenie darba pienākumi - mācību un audzināšanas procesa plānošana un nodrošināšana pirmsskolas vecuma bērniem, viņu sagatavošana skolai.

Minimālais vecums: 6

Vietu skaits: 1

Adrese: Pasta iela 25, Ape, Smiltenes novads, LV-4337

Raunas pagasta pārvaldes lietvede

Lietvedis nodrošina dokumentu apriti pārvaldē; sagatavo, noformē, reģistrē, uzskaita, sadala un nosūta dokumentus; veido lietas saskaņā ar lietu nomenklatūru; sagatavo dokumenta atvasinājumus; pārzina un nodrošina dokumentu arhivēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, izmantojot informācijas tehnoloģijas un biroja tehniku.

Minimālais vecums: 6

Vietu skaits: 1

Adrese: Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, LV-4131

Variņu pagasta pārvaldes lietvede

Lietvedis nodrošina dokumentu apriti pārvaldē; sagatavo, noformē, reģistrē, uzskaita, sadala un nosūta dokumentus; veido lietas saskaņā ar lietu nomenklatūru; sagatavo dokumenta atvasinājumus; pārzina un nodrošina dokumentu arhivēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, izmantojot informācijas tehnoloģijas un biroja tehniku.

Minimālais vecums: 6

Vietu skaits: 1

Adrese: Oktobra iela 13, Variņi, Variņu pagasts, Smiltenes novads LV-4726

Variņu pagasta pārvaldes vadītājs

Pārvaldes vadītājs atbild par pārvaldē ietilpstošo pašvaldības institūciju darbu, veicina komunikāciju ar pagasta iedzīvotājiem un novada domi , iesniedz priekšlikumus, veic visas nepeiciešamās darbības pagasta teritorijas, darbības uzlabošanai. 

 #Ukraine

Minimālais vecums: 6

Vietu skaits: 1

Adrese: Oktobra iela 13, Variņi, Variņu pagasts, Smiltenes novads LV-4726

Palsmanes PII vadītāja

Iestādes vadītājs nosaka un formulē iestādes darbības pamatprincipus, plāno un vada darbu atbilstoši uzņēmuma/iestādes mērķiem saskaņā ar Latvijas Republikas  likumdošanu un nozares aktiem.

Minimālais vecums: 6

Vietu skaits: 1

Adrese: "Bērnudārzs", Palsmane, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads, LV-4724

Palsmanes PII pavārs

Pavārs novērtē pārtikas produktu kvalitāti, veic to pirmapstrādi, gatavo un noformē ēdienus; atbild par sava darba kvalitāti vadības un kontroles nodrošināšanā; strādā ar ēdināšanas komersanta aprīkojumu ievērojot higiēnas un darba aizsardzības noteikumus un uzņemas atbildību par sava darba kvalitāti.

Minimālais vecums: 6

Vietu skaits: 1

Adrese: "Bērnudārzs", Palsmane, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads, LV-4724

Palsmanes PII pirmsskolas skolotājs palīgs

Galvenie darba pienākumi - mācību un audzināšanas procesa plānošana un nodrošināšana pirmsskolas vecuma bērniem, viņu sagatavošana skolai.

Minimālais vecums: 6

Vietu skaits: 1

Adrese: "Bērnudārzs", Palsmane, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads, LV-4724

Palsmanes PII pirmsskolas skolotājs

Galvenie darba pienākumi - mācību un audzināšanas procesa plānošana un nodrošināšana pirmsskolas vecuma bērniem, viņu sagatavošana skolai.

Minimālais vecums: 6

Vietu skaits: 1

Adrese: "Bērnudārzs", Palsmane, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads, LV-4724

Smiltenes novada pašvaldības Kancelejas un personāla nodaļas arhīvists

Arhīvists nodrošina arhīvu fonda pārvaldību; veic arhīviski vērtīgo dokumentu un datu saglabāšanu, pieejamību, izmantošanu; īsteno arhīva informācijas sistēmu ieviešanu.

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 1

Adrese: Dārza iela 3, Smiltene

Smiltenes novada pašvaldības Kancelejas un personāla nodaļas sekretāre

Sekretārs strādā valsts pārvaldes institūcijās un pašvaldībās un pašvaldību iestādēs, uzņēmumos, uzņēmējsabiedrībās un uzņēmējsabiedrību apvienībās, sabiedriskās un reliģiskās organizācijās (turpmāk tekstā – organizācija), kur notiek dokumentēšana, dokumentu uzskaite, reģistrācija, pieņemšana, nosūtīšana, apgrozība, izpildes kontrole un saglabāšana. Sekretārs spēj organizēt un vadīt organizācijas lietvedības procesu, organizēt un protokolēt vadības sēdes, nodrošinot nepieciešamo informāciju un dokumentāciju, organizēt lietišķas tikšanās, darījuma braucienus un arhīva darbu, kā arī patstāvīgi atbildēt uz korespondencēm savas kompetences ietvaros, izmantojot biroja tehniku, veikt informācijas un datu apstrādi.

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 1

Adrese: Dārza iela 3, Smiltene

Smiltenes novada pašvaldības Kancelejas un personāla nodaļas lietvedis

Lietvedis nodrošina dokumentu apriti uzņēmumā; sagatavo, noformē, reģistrē, uzskaita, sadala un nosūta dokumentus; veido lietas saskaņā ar lietu nomenklatūru; sagatavo dokumenta atvasinājumus; pārzina un nodrošina dokumentu arhivēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, izmantojot informācijas tehnoloģijas un biroja tehniku; pārzina uzņēmuma struktūru, spēj sazināties gan aruzņēmuma darbiniekiem, gan ar klientiem savas kompetences ietvaros.

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 1

Adrese: Dārza iela 3, Smiltene

Smiltenes novada pašvaldības Kancelejas un personāla nodaļas personāla speciālists

Personāla speciālists kārto personāla lietvedību, nodrošina personāla datu uzkrāšanu, sistematizēšanu, analīzi un pārskatu sagatavošanu, veic personāla meklēšanas un atlases procesu, organizē personāla integrāciju organizācijā, organizē personāla mācību un attīstības pasākumus, piedalās personāla kompetenču un darba izpildes novērtēšanā, piedalās personāla motivēšanas un darba samaksas sistēmas administrēšanā, piedalās un uzrauga darba tiesisko attiecību reglamentējošo normatīvo aktu prasību ievērošanu, konsultē darbiniekus un piedalās iekšējās komunikācijas procesā, piedalās personāla vadības attīstības procesos.

Minimālais vecums: 6

Vietu skaits: 1

Adrese: Dārza iela 3, Smiltene

Smiltenes novada pašvaldības Kancelejas nodaļas un personāla vadītāja vietnieks personāla jautājumos

Personāla speciālists kārto personāla lietvedību, nodrošina personāla datu uzkrāšanu, sistematizēšanu, analīzi un pārskatu sagatavošanu, veic personāla meklēšanas un atlases procesu, organizē personāla integrāciju organizācijā, organizē personāla mācību un attīstības pasākumus, piedalās personāla kompetenču un darba izpildes novērtēšanā, piedalās personāla motivēšanas un darba samaksas sistēmas administrēšanā, piedalās un uzrauga darba tiesisko attiecību reglamentējošo normatīvo aktu prasību ievērošanu, konsultē darbiniekus un piedalās iekšējās komunikācijas procesā, piedalās personāla vadības attīstības procesos.

Minimālais vecums: 6

Vietu skaits: 1

Adrese: Dārza iela 3, Smiltene

Smiltenes Bērnu un jaunatnes sporta skolas vieglatlētikas treneris

Sporta treneris nodrošina sporta treniņu procesu atbilstoši sporta veidam un sporta treniņu mērķiem.

Minimālais vecums: 6

Vietu skaits: 1

Smiltenes Bērnu un jaunatnes sporta skolas futbola treneris

Sporta treneris nodrošina sporta treniņu procesu atbilstoši sporta veidam un sporta treniņu mērķiem.

Minimālais vecums: 6

Vietu skaits: 1

Smiltenes Novadpētniecības muzeja krājumu glabātājs

Krājuma glabātājs veic muzeja krājuma uzraudzību, uzskaiti, glabāšanu un koordinē restaurēšanas darbu.

Minimālais vecums: 6

Vietu skaits: 2

Blomes pamatskolas pirmskolas izglītības skolotāja palīgs

Galvenie darba pienākumi - mācību un audzināšanas procesa plānošana un nodrošināšana pirmsskolas vecuma bērniem, viņu sagatavošana skolai.

Minimālais vecums: 6

Vietu skaits: 1

Adrese: Cēsu iela 13, Blome, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707

Blomes pamatskolas pavārs

Pavārs novērtē pārtikas produktu kvalitāti, veic to pirmapstrādi, gatavo un noformē ēdienus; atbild par sava darba kvalitāti vadības un kontroles nodrošināšanā; strādā ar ēdināšanas komersanta aprīkojumu ievērojot higiēnas un darba aizsardzības noteikumus un uzņemas atbildību par sava darba kvalitāti.

Minimālais vecums: 6

Vietu skaits: 1

Adrese: Cēsu iela 13, Blome, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707

Blomes pamatskolas pirmsskolas izglītības skolotājs

Galvenie darba pienākumi - mācību un audzināšanas procesa plānošana un nodrošināšana pirmsskolas vecuma bērniem, viņu sagatavošana skolai.

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 1

Adrese: Cēsu iela 13, Blome, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707

Blomes Tautas nama vadītāja

Blomes Tautas nams atbild par pasākumu rīkošanu Blomes pagastā, piedāvājot apmeklētajiem kultūras pasākumus gan ar vietējo mākslinieku un kolektīvu, gan Latvijā pazīstamu mākslinieku uzstāšanos. 

Minimālais vecums: 6

Vietu skaits: 2

Adrese: Dzirnavu iela 1, Blome

Sociālais darbinieks

Sociālais dienests organizē darbu ar sociāli mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām, rīko atbalsta pasākumus, piešķir pabalstus un cita veida sociālo palīdzību.

Minimālais vecums: 6

Vietu skaits: 3

Adrese: Dārza iela 11, Smiltene

Sociālais darbinieks darbam ar pilngadīgām personām

Sociālais dienests organizē darbu ar sociāli mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām, rīko atbalsta pasākumus, piešķir pabalstus un cita veida sociālo palīdzību.

Minimālais vecums: 6

Vietu skaits: 1

Trapenes pagasta pārvaldes vadītājs

Pārvaldes vadītājs atbild par pārvaldē ietilpstošo pašvaldības institūciju darbu, veicina komunikāciju ar pagasta iedzīvotājiem un novada domi , iesniedz priekšlikumus, veic visas nepeiciešamās darbības pagasta teritorijas, darbības uzlabošanai. 

 #Ukraine

Minimālais vecums: 6

Vietu skaits: 1

Adrese: Pagastnams, Trapene, Trapenes pagasts, LV-4348

Tehniskais direktors

Plāno un organizē struktūrvienības darbu. Nodrošina ražošanas iekārtu nepārtrauktu darbību - plāno, vada un koordinē ražošanas iekārtu uzraudzību, apkalpošanu un remonta darbus. Izstrādā un ierosina uzlabojumus ražošanas iekārtām. Seko līdzi piena pārstrādes un piena produktu ražošanas tehnoloģiju novitātēm. Atbildīgs par tehnisko dokumentāciju un instrukcijām.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Mūrnieku iela 2, Smiltene

Smiltenes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītājs

Īss pienākumu apraksts - veikt Smiltenes novada pašvaldības attīstības plānā identificēto projektu vai programmu sagatavošanu un ieviešanu, kā arī citu aktuālu projektu izstrādi, finansējuma piesaisti.

Vakance piemērota arī ukraiņu skolēniem ar angļu un krievu valodas zināšanām. #Ukraine

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 2

Adrese: Stacijas iela 2, Ape, Smiltenes novads.

Smiltenes novada jaunatnes lietu speciāliste, karjeras konsultante

Īss vakances pienākumu apraksts - darba ar jaunatni plānošana, organizēšana Smiltenes novadā.

Vakance piemērota arī ukraiņu jauniešiem, taču komunikācija varētu būt ierobežota.

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 2

Adrese: Ape, Skolas iela 4

Smiltenes novada pašvaldības Sporta pārvaldes vadītājs

Galvenie amata pienākumi - koordinēt un pārraudzīt ar sporta jomu saistītos pasākumus Smiltenes novadā. Nodrošināt un uzraudzīt sporta infrastruktūras darbību, pieejamību iedzīvotājiem. Sporta jomas dokumentu pārraudzība. Līgumu slēgšana un līguma izpildes nosacījumu kontrole.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Gaujas iela 2, Smiltene.

Smiltenes novada bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļas vecākais bibliotekārs

Darba pienākumu, ikdienas darba apraksts:-Bibliotēkas krājuma iepazīšana-Darbs ar bibliotēkas elektronisko katalogu-Periodisko izdevumu un grāmatu piereģistrēšana BIS Alise-Resursu izsniegšana un saņemšana BIS Alise-Grāmatu atlase krājuma papildināšanai-Informācijas meklēšanu datubazēs-Pasākuma scenārija izstrāde -Radošās darbnīcas piedāvājuma izveide-Nodarbības afišas izveide un publicitāte

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Gaujas iela 1, Smiltene

Piena produktu pārstrādātājs

Ja Tevi interesē kā notiek piena produktu ražošanas process no piena pieņemšanas līdz gatavam produktam, kas nonāk pie klienta. Gaidām tieši Tevi!

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Cēsu iela 8, Blome, Blomes pagasts

Remontatslēdznieks

Remontatslēdznieks nodrošina ražošanas iekārtu kvalitatīvu darbību saskaņā ar drošības tehnikas un tehniskās ekspluatācijas noteikumiem. Veic bojāto/nolietoto detaļu nomaiņu, pasūta jaunu. Aizpilda nepieciešamo dokumentāciju.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Mūrnieku iela 2, Smiltene

Smiltenes novada pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļas vadītāja

Būs iespēja gūt īsu ieskatu Nekustamo īpašumu nodaļas darbā, t.sk. 1) nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanā; 2) nekustamā īpašuma sastāvs un tā ierakstīšana zemesgrāmatā; 3) darbības ar nekustamo īpašumu (sadalīšana, noma, pirkšana, pārdošana).

Minimālais vecums: 12

Vietu skaits: 3

Adrese: Dārza iela 11, Smiltene