Vakances nosaukums
Uzņēmums

Novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

 Domes priekšsēdētājs pilda likumā noteiktos pienākumus; popularizē Līvānu novadu kā perspektīvu reģionālās attīstības centru Latgales, Latvijas un ārvalstu mērogā; vada Domes sēdes un Domes darbu, koordinē jautājumu izskatīšanu komitejās; vada Domes Finanšu komiteju; pārstāv pašvaldību attiecībās ar valsti, citām pašvaldībām un jebkuru citu personu; izdod pilnvaras, paraksta līgumus un citus juridiskos dokumentus; koordinē deputātu, Pašvaldības administrācijas un pašvaldības institūciju darbību; ierosina jautājumu izskatīšanu Domē, komitejās, komisijās un valdēs; izveido ar savu rīkojumu darba grupas, konsultatīvās komisijas; atver un slēdz kontus kredītiestādēs; izskata Domē saņemto korespondenci un izdara rezolūcijas; nosaka finanšu līdzekļu ekonomijas pasākumus pašvaldības iestādēm; paraksta maksājuma uzdevumus, rēķinus, izdara rezolūcijas par apmaksu; pieņem lēmumus par tiesvedības procesu ierosināšanu un procesuālo tiesību īstenošanu; koordinē sadarbību ar pašvaldības sadraudzības pilsētām un ārvalstu partneriem; veic citus pienākumus, kas paredzēti likumos, Ministru kabineta noteikumos, Domes lēmumos, šajā nolikumā un citos normatīvajos aktos.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 3

Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni

Ugunsdzēsējs glābējs Līvānos

Iepazīsi ugunsdzēsēja glābēja profesiju, kā arī varēsi apskatīt aprīkojumu un tehniku, ko ugunsdzēsēji glābēji izmanto savu pienākumu veikšanā!

Minimālais vecums: 7

Vietu skaits: 2

Adrese: Celtniecības iela 4, Līvāni

Pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks

Domes priekšsēdētāja vietnieks nolikuma noteiktajā kārtībā pilda Domes priekšsēdētāja pienākumus Domes priekšsēdētāja prombūtnes laikā vai viņa uzdevumā; Domes priekšsēdētāja prombūtnes laikā vada Finanšu komitejas vai Domes sēdes;

 bez papildus pilnvarojuma paraksta līgumus un citus dokumentus;

veic ar Domes lēmumiem noteiktos uzdevumus;

paraksta maksājuma uzdevumus, rēķinus, izdara rezolūcijas par apmaksu;

pilda citus ar normatīvajiem aktiem un domes lēmumiem noteiktos uzdevumus u.c.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 3

Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni

Vides pārvaldības speciālists

Veic un organizē vides kvalitātes kontroli, piesārņojošo vielu atļauju kārtošana, uzraudzība, noteikumu izpilde; • veic iegūto vides kontroles rezultātu analīzi, izstrādā priekšlikumus vides kvalitātes saglabāšanai, uzlabošanai vai atjaunošanai;  • sagatavo un iesniedz nepieciešamās atskaites;  Dodas maluzvejniecības apkarošanas reidos  • piedalās vides projektu izstrādē, izpildē un vadībā. 

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 3

Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni

Projektu vadītājs

koordinē un vadīt pašvaldības attīstības projektu izstrādes, ieviešanas, pēc uzraudzības procesu; sniedz pašvaldības vadībai priekšlikumus par investīciju piesaisti no nacionālajām un starptautiskajām finanšu institūcijām, Eiropas Savienības programmām un fondiem atbilstoši novada plānā noteikto aktivitāšu realizēšanai; nodrošina sadarbību ar projektu uzraugošajām iestādēm; sadarbojas ar projektu partneriem, sadarbības iestādēm, atbildīgajām  iestādēm  un citām projekta ieviešanā iesaistītajām iestādēm; analizē jaunu projektu ieviešanas un attīstīšanas iespējas; konsultē un sadarbojas ar pašvaldības institūcijām par investīciju piesaistes iespējām un projektu pieteikumu sagatavošanu u.c.

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni

Juriskonsuls

Organizē preču, pakalpojumu iepirkumu veikšanu; Atbilstoši kompetencei, sagatavo lēmumu projektu apstiprināšanai domes sēdē; Sagatavo līgumu (zemes nomas, iepirkumu u.c.) projektus un organizē to saskaņošanu un parakstīšanu; Sagatavo licenču un atļauju projektus un organizē to saskaņošanu un parakstīšanu; Sagatavo atbilžu projektus uz iesniegumiem un vēstulēm; Veikt iepirkumu komisijas locekļa un komisijas sekretāra pienākumus.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni

Datortīklu administrators

ašvaldības un tās iestāžu lokālo datortīklu, lietotāju programmu, serveru un darbstaciju administrēšana un problēmu risināšana;* tīkla iekārtu konfigurēšana;* lietotāju tiesību administrēšana;* sistēmas drošības nodrošināšana;* uzstādīto servisu nodrošināšana;* datu kopēšana rezerves vajadzībām;* lietotāju tehniskais atbalsts, datortehnikas un biroja tehnikas monitorings, profilakse, vienkārši remontdarbi, sadarbība ar piegādātājiem;* uzturēt darba kārtībā informācijas tehnoloģiju sistēmu un nodrošināt tās nepārtrauktu un kvalitatīvu funkcionēšanu un attīstību;* IT infrastruktūras dokumentēšana

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni

Būvinženieris

Pārzināt būvniecību novada teritorijas robežās;  Uzrauga un kontrolē pašvaldības veiktos būvdarbus;  Piedalās būvniecības iepirkumu organizēšanā un komisiju darbā;  Piedalās būvniecības dokumentācijas sagatavošanā objektiem, kuri pilnībā vai daļēji tiek finansēti no pašvaldības budžeta;  Izstrādā būvniecības tāmes un veikt būvniecības tāmju pārbaudi;  Izskata fizisko un juridisko personu iesniegumus par būvniecības jautājumiem;  Sagatavot atbildes uz iesniegumiem un sūdzībām, savācot nepieciešamos datus un materiālus atbildes sniegšanai. 

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni

Jaunatnes lietu speciālists

Jaunatnes lietu speciālists nodrošina daudzveidīgas iespējas jauniešu izaugsmei un brīvā laika pavadīšanai, informē jauniešus par dažādām iespējām novadā, valstī un arī ārpus tās. 

Jaunatnes lietu speciālists ir persona, kas viss ciešāk darbojās kopā ar jauniešiem ikdienā, plāno pasākumus, organizē pasākumus un dažādas iniciatīvas un/vai projektus. 

Ēnojot jaunatnes lietu speciālistu varēs ieskatīties ikdienas dabā, vidē kādā darbojas jaunatnes lietu speciālists un daudz kas cits sagaidīs ēnotājus. 

Šī ir lieliska iespēja būt ēna jaunatnes lietu speciālistam MJIC Kvartālā - jauniešu centrā, kas atrodas 2024.gada Latvijas jauniešu galvaspilsētā.

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 2

Adrese: Lāčplēša iela 28 , Līvāni

Iestādes vadītājs

Līvānu novada Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra (MJIC) "Kvartāls" vadītājs ir persona, kas centrā veic administratīvos un dažādus jaunatnes jomas organizātoriskos darbus. Šajos pienākumos ietilpst iestādes dokumentācijas pārvaldība, saimniecisko jautājumu risināšana, dažāda mēroga projektu un pasākumu (kultūras, neformālās izglītības un sporta) sagatavošana un īstenošana, sadarbības ar pašvaldības un nevalstiskajām organizācijām veidošana un uzturēšana, centra izmantoto informācijas kanālu (sociālo tīklu, mājas lapas) administrēšana, brīvprātīgā darba koordinēšana novadā, tikšanos ar jauniešiem organizēšana, novada sporta pasākumu pārraudzība, regulāra dalība apmācībās, semināros, kursos u.c.

Vadītāja pienākumus šogad ēnot būs īpaši interesanti, jo jauniešu centrs atrodas 2024.gada Latvijas jauniešu galvaspilsētā! 

Minimālais vecums: 15

Vietu skaits: 2

Adrese: Lāčplēša iela 28 , Līvāni

Jaunatnes darbinieks

Jaunatnes darbinieks ir persona kas veic darbu ar jaunatni, iesaistot jauniešus darba ar jaunatni īstenošanā un izvērtēšanā; nodrošina aktivitātes un brīvā laika pavadīšanas iespējas jauniešiem vietējā līmenī; līdzdarbojas starptautisku pasākumu un projektu īstenošanā, konsultē jauniešus par viņiem aktuālajām tēmām; nodrošina informācijas pieejamību un apriti par jaunatnes politikas jautājumiem.

Šī ir lieliska iespēja būt ēna jaunatnes darbiniekam MJIC Kvartālā - jauniešu centrā, kas atrodas 2024.gada Latvijas jauniešu galvaspilsētā.

Minimālais vecums: 13

Vietu skaits: 2

Adrese: Lāčplēša iela 28 , Līvāni

Ziemeļlatgales iecirkņa Izmeklēšanas nodaļas inspektors (Līvānos)

Vai zini, ar ko ikdienā nodarbojas Valsts policijas Izmeklēšanas nodaļas inspektori? Kādi ir viņu pienākumi?                                    

Valsts policijas Izmeklēšanas nodaļas inspektoru galvenie pienākumi ir noziedzīgu nodarījumu atklāšana, cēloņsakarību meklēšana, pierādījumu iegūšana un, protams, vainīgās personas noskaidrošana. Izmeklēšanas nodaļas inspektora darbs ir aizraujošs un dinamisks, ar mērķi atklāt noziedzīgus nodarījumus. Kas paredz ne tikai darbu kabinetā, bet gan arī izbraukšanu un notikumu vietām.

Izmanto iespēju un iepazīsties ar Valsts policijas Izmeklēšanas nodaļas inspektora darbu arī Tu!

Minimālais vecums: 14

Vietu skaits: 1

Adrese: Liepu iela 2, Līvāni